MSPH 76 INS 1261/2011-C1-2
MSPH 76 INS 1261/2011-C1-2

Č. j. MSPH 76 ICm 482/2012-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Margitou Víškovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol., IČ: 48118753, se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, insolvenční správce dlužníka: Modřanská stavební s.r.o., IČ: 28417381, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00, Praha 10, Strašnice zastoupený advokátem JUDr. Zbyňkem Jirouškem, Táborská 65/29, 140 00, Praha 4 proti žalovanému: Ing. Štěpán anonymizovano , anonymizovano , bytem Viklefova 1928/2, 130 00, Praha 3, Žižkov zastoupenému advokátem Petrem Šurkou, Morseova 253, 109 00, Praha 10, o odpůrčí žalobě

takto:

I. U r č u j e s e, že právní úkon dlužníka Modřanská stavební s.r.o., IČ: 28417381 v y p l a c e n í odměny dne 15.12.2010 žalovanému Ing. Štěpánu anonymizovano , nar. 26.6.1983 za výkon funkce jednatele dlužníka ve výši Kč 390.000,-j e n e ú č i n n ý vůči věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi Modřanská stavební s.r.o., IČ: 28417381 v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn..

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka Modřanská stavební s.r.o., IČ: 28417381 do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí částku Kč 390.000,-.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení k rukám jeho zástupce částku Kč 9.900,-a to do 3 dnů od právní moci toho rozhodnutí. pokračování-2-MSPH 76 ICm 482/2012

Odůvodnění: Žalobce se žalobou podanou soudu dne 17.2.2012 se domáhal vydání rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu učiněného společností Modřanská stavební s.r.o., která dne 15.12.2010 vyplatila žalovanému, svému jedinému jednateli a jedinému společníkovi částku Kč 390.000,-jako odměnu za výkon funkce jednatele, a to v době, kdy již byla tato společnost v úpadku. Tímto úkonem Modřanská stavební s.r.o. zkrátila možnost uspokojení ostatních věřitelů, zvýhodnila osobu blízkou oproti ostatním věřitelům, neboť žalovaný jako její jediný jednatel a její jediný společník musel vědět a věděl, že v době vyplacení této odměny byla již tato společnost v úpadku. O tom svědčí skutečnost, že tento žalovaný jako jednatel podal insolvenční návrh insolvenčnímu soudu se žádostí o zjištění úpadku této společnosti a prohlášení konkursu na její majetek, předložil seznam závazků a majetku dlužníka Modřanská stavební s.r.o., z něhož bylo zřejmé, že tato společnost byla v době vyplacení této odměny již v úpadku. Insolvenční řízení na návrh žalovaného jako jednatele Modřanské stavební bylo zahájeno dne 27.1.2011, zdejší soud usnesením č. j.-A-14 dne 22.2.2011 zjistil úpadek dlužníka Modřanská stavební s.r.o. a současně prohlásil na jeho majetek konkurs.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť v době, kdy byla vyplacena odměna za výkon funkce jednatele, žalovaný nevěděl, že je společnost Modřanská stavební s.r.o. v úpadku, v té době řádně fungovala. Navíc žalovaný namítl, že poskytl této společnosti protiplnění spočívající v jím odvedené práci ve funkci jednatele v letech 2009 a 2010, kdy jako jednatel této společnosti pobíral pouze minimální mzdu, proto tato částka vyplacená žalovanému nemůže být neúčinným právním úkonem, neboť představovala pouze kompenzaci za provedenou práci.

Účastníci učinili nespornou skutečnost, že částku Kč 390.000,-vyplatila Modřanská stavební, s.r.o., IČ: 28417381 dne 15.12.2010 svému jedinému jednateli a jedinému společníkovi, kterým byl a dosud stále je žalovaný Ing. Štěpán anonymizovano , anonymizovano , soud vzal tato nesporné tvrzení účastníků ve smyslu ustanovení § 120 odst. 4 o.s.ř. za svá skutkové zjištění.

Mezi účastníky je sporné pouze právní posouzení úkonu-vyplacení částky, zda se jedná neúčinný právní úkon či nikoli.

Dle ustanovení § 242 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) lze odporovat rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Dle ustanovení odst. 2 téhož ustanovení má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osoby znám. Dle odstavce 3 úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Z úřední činnosti soudu, a to ze spisu sp. zn.je známo, že jediný jednatel společnosti Modřanská stavební s.r.o., IČ: 28417381 Ing. Štěpán anonymizovano , anonymizovano podal dne 27.1.2011 insolvenční návrh na pokračování-3-MSPH 76 ICm 482/2012 zahájení insolvenčního řízení s žádostí, aby soud zjistil úpadek dlužníka Modřanské stavební s.r.o. a současně požádal o způsob řešení úpadku konkursem, předložil seznam závazků majetku a zaměstnanců v souladu s ustanovením § 104 IZ. Zdejší soud dne 22.2.2011 usnesením č. j.-A-14 dne 22.2.2011 zjistil úpadek tohoto dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs. Do insolvenčního řízení proti dlužníku Modřanská stavební s.r.o. se přihlásilo 22 věřitelů s pohledávkami v objemu za Kč 12,594.837,34.

Jak plyne z ustálené judikatury soudů (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2192/2001) je právnická osoba ve smyslu ustanovení § 42a) odst. 2 občanského zákoníku osobou blízkou dlužníku, který je fyzickou osobou, je-li dlužník jejím statutárním orgánem (členem statutárního orgánu, společníkem, členem nebo zaměstnancem), popřípadě má-li k ní jiný obdobný vztah, a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní. Z této právní věty lze dovodit, že pro tento vztah osoby blízké se uplatní i pokud je v postavení dlužníka právnická osoba.

Soud vycházeje z nesporné skutečnosti mezi účastníky a ze skutečností, které jsou mu známy z jeho úřední činnosti, a to z insolvenčního řízení spisu MSPH 76 INS 1261/2011 soud zjistil a má za prokázáno, že žalovaný jako jediný společník a jediný jednatel dlužníka Modřanská stavební s.r.o., IČ: 28417381 si vyplatil odměnu ve výši Kč 390.000,-15. prosince 2010, v době, kdy již jeho společnost Modřanská stavební s.r.o. byla v úpadku, o čemž věděl, neboť v insolvenčním návrhu podaném soudu dne 27.ledna 2011 přímo uvedl, že se společnost Modřanská stavební s.r.o. nachází v úpadku dle ustanovení § 3 IZ neboť má více věřitelů a má peněžité závazky po splatnosti delší než 3 měsíce a že tyto závazky není schopna plnit, v insolvenčním návrhu označil závazky za společností IZOMAT s.r.o splatný dne 4.3.2010 a závazek za věřitelem PRO-DOMA spol. s r.o. splatný 17.6.2010.

Žaloba je důvodná, byla podána včas.

Soud dospěl k závěru, že v daném případě jsou naplněny dvě skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu dlužníka Modřanské stavební s.r.o. :

1) Právní úkon dlužníka Modřanská stavební s.r.o. vyplacení odměny je neúčinným právním úkonem naplňujícím skutkovou podstatu dle ustanovení § 242 IZ, kdy tento dlužník jednaje svým jediným jednatelem a jediným společníkem vyplatil žalovanému, osobě totožné, odměnu za výkon funkce jednatele ve výši Kč 390.000,-v době, kdy tato společnost již byla v úpadku, a tím úmyslně zkrátil uspokojení věřitelů, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení na návrh dlužníka, který podal žalovaný jako jeho jednatel. V daném případě žalovaný, osoba totožná s jednatelem dlužníka, věděl a musel vědět, že vyplatí-li sám sobě odměnu v době, kdy již je dlužník v úpadku, zkrátí tím ostatní věřitele, kteří se přihlásí do insolvenčního řízení, které sám na návrh zahájil, dne 15.12.2010 vyplatil odměnu a již 27.1.2011 podal insolvenční návrh 2) Vyplacením odměny svému jedinému jednateli i společníkovi v době, kdy již byl v úpadku, tento dlužník Modřanská stavební s.r.o. jej oproti ostatním věřitelům zvýhodnil. Neuplatní se zde ust. § 241 odst. 5 písm. b) pokračování-4-MSPH 76 ICm 482/2012

IZ, dle kterého není zvýhodňujícím právním úkonem právní úkon učiněný za podmínek obvyklých obchodnímu styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby blízké a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku nebo že by tento úkon mohl k úpadku dlužníka vést.

Soud z důvodu irelevance a nadbytečnosti neprovedl žalovaným navržený důkaz účetnictvím dlužníka k prokázání, že v době vyplacení odměny nebyl dlužník Modřanská stavební s.r.o. v úpadku.

Jak plyne ze shora uvedeného soud vyhověl žalobě a rozhodl, že úkon dlužníka vyplacení odměny žalovanému je vůči věřitelům, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. MSPH 76 INS 1261/2011 neúčinný, jak uvedeno v bodu I. výroku tohoto rozsudku.

Dle ustanovení § 237 odst. 1 IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch. Protože žalovaný měl z neúčinného právního úkonu dlužníka prospěch, rozhodl soud o jeho povinnosti tento prospěch do majetkové podstaty vydat, jak uvedeno v bodu II. výroku tohoto rozsudku.

Náklady řízení soud přiznal dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. žalobci, který měl ve sporu úspěch. Soud v tomto písemném vyhotovení rozsudku opravuje početní chybu v částce bodu III. výroku rozsudku vyhlášeného při jednání, a to tak, že namísto nesprávné částky Kč 44.500,-soud uvádí správnou částku Kč 9.900,-. výroku. Ve vyhlášení rozsudku došlo k početní chybě, neboť správná částka náhrady nákladů řízení činí Kč 9.900,-, přičemž jde o odměnu ve výši Kč 9.000,-advokátovi dle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění před 1.3.2012 ( nejde o žalobu na plnění) a za 3 paušály po Kč 300,-částka Kč 900,-dle advokátního tarifu vyhláška č. 177/1996 Sb. v platném znění.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dní od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího písemně, dvojmo.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Burešová