MSPH 76 INS 1213/2010-A-11
č.j.: MSPH 76 INS 1213/2010-A-11

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , Zvoncovitá 1974/1, 155 00 Praha 5-Stodůlky, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. března 2010 č.j. MSPH 76 INS 1213/2010-A-8 a usnesení ze dne 18. března 2010 č.j. MSPH 76 INS 1213/2010-A-9, se ruší.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 10.2.2010 se dlužník domáhal, aby soud zjistil úpadek dlužníka a povolil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Insolvenční soud usnesením ze dne 3.3.2010 č.j. MSPH 76 INS 1213/2010-A-8 uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 8.000,-Kč do 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Navrhovatel ve lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, proto soud insolvenční řízení usnesením ze dne 18.3.2010 č.j.-A-9 zastavil.

Proti výše uvedeným usnesením podal dlužník dne 22.3.2010 odvolání s tím, že vzhledem ke své finační situaci není schopen zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v soudem vyměřené výši.

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ a autoremedurně zrušil svá rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 23. března 2010 JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kudrmannová