MSPH 76 INS 11913/2013-A-49
č.j.: MSPH 76 INS 11913/2013-A-49

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Agáta anonymizovano , anonymizovano , bytem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, zastoupeného Mgr. Pavlem Palatickým, advokátní kancelář Brno, Údolní 33, PSČ 602 00 o námitkách proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce

takto

Rozhodnutí vydané asistentem soudce č.j. MSPH 76INS 11913/2013-A-46 ze dne 29.7.2014 se mění tak, že se zrušuje (ust. § 9 odst. 2 zák. 121/2008 Sb. v platném znění, o vyšších soudních úřednících).

Poučení: Odvolání do tohoto usnesení není přípustné.

V Praze dne 20.8.2014

JUDr. Margita Víšková v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení:

Kudrmannová