MSPH 76 INS 10577/2015-B-43
Č.j.: MSPH 76 INS 10577/2015-B-43

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka : Mgr. Martin anonymizovano , anonymizovano , Vlastina 846/40, 161 00 Praha 6-Ruzyně, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ( § 295 odst. 3 IZ)

takto:

Žadateli, bratrovi dlužníka, Ing. Ivanu anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlastina 846/40, 161 00 Praha 6-Ruzyně soud povoluje nabýt nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka, bude-li mu tento majetek dle pokynu zajištěných věřitelů insolvenčním správcem nabídnut ke koupi.

Odůvodnění:

Žadatel, bratr dlužníka a spoluvlastník ideální jedné třetiny nemovitostí, sepsaných ke dni 5.4.2016 jako položky 1,2 a č. 3 v majetkové podstatě dlužníka, požádal soud dle ust. § 295 odst. 3 IZ. o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou, naposledy podáním ze dne 9.9.2016, kdy nabídl cenu ve výši Kč 400.000,-.

Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek ( podíl) sepsaný v majetkové podstatě, ke kterému uplatňují práva zajištění věřitelé, je insolvenční správce při zpeněžování, tj. v postupu při nabídce k jeho prodeji, ohledně výše kupní ceny atd., vázán pokyny těchto zajištěných věřitelů a pouze dle těchto pokynů je oprávněn zajištěný majetek zpeněžovat. Za situace, kdy je zajištěných věřitelů více, správce je povinen postupovat dle ust. § 293 IZ.

V daném případě soud neshledal důvody, pro které by neměl výjimku udělit, proto žádosti vyhověl, jak uvedeno ve výroku. Ovšem udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek osobou blízkou z majetkové podstaty, neznamená, že správce je povinen uzavřít kupní smlouvu s žadatelem a akceptovat jím nabízenou kupní cenu, udělením výjimky žadateli po právní moci tohoto usnesení vzniká právo ucházet se o koupi majetku, osoby sobě blízké, která je v konkursu.

Poučení : Proti tomuto usnesení může podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze jen osoba, která návrh podala ( § 295 odst. 3 in fine).

V Praze dne 25.11.2016 JUDr. Margita Víšková, v.r.

soudce

Za správnost vyhotovení:

Horáčková isir.justi ce.cz