MSPH 76 INS 10425/2012-P10-5
č.j.: MSPH 76 INS 10425/2012-P10-5

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Urbánková anonymizovano , anonymizovano , bytem Týnská ulička 628/7, Praha 1, o odvolání věřitele: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, zastoupen: Mgr. Karlem Volfem, advokátem, AK Volf a partneři, s.r.o., Jindřicha Plachty 28, Praha 5,

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. října 2012 č.j. MSPH 76 INS 10425/2012-P10-3 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 31.7.2012 uplatnila Česká kancelář pojistitelů za dlužníkem v daném insolvenčním řízení nezajištěnou pohledávku ve výši Kč 4.025,92 z titulu regresní pohledávky dle ust. § 24 odst. 4 z.č. 168/1999 S., o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla.

Dne 3.10.2012 Věřitel doplnil své podání o příslušenství pohledávky představující nově přihlášku přiznané náklady soudního řízení dle elektronického platebního rozkazu č.j. 65 C 7/2012-31 ze dne 29.2.2012 ve výši Kč 12,245.92. Insolvenční soud zařadil podání věřitele jako přihlášku s pořadovým číslem věřitele č. 10.

Usnesením vydaným vyšším soudním úředníkem dne 12. října 2012, č.j. MSPH 76 INS 10425/2012-P10-3, přihlášku věřitele č. 10 v rozsahu Kč 12,245.92 odmítl z důvodu její opožděnosti s tím, že účast České kanceláře pojistitelů v insolvenčním řízení v rozsahu odmítnuté výše bude právní moci usnesení ukončena.

Proti usnesení ze dne 12.října 2012, č.j.-P10-3, podal insolveční věřitel dne 24.10.2012, které došlo soudu den 25.10.2012, odvolání s tím, že ustanovení § 24 odst. 4 věta druhá zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ) stanoví, že pohledávka kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b),c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle insolvenčního zákona hledí jako na přihlášenou. Toto ustanovení tedy pohledávce věřitele ex lege přiznává statut pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, a to bez jakýchkoliv podmínek, a tudíž se v insolvenčním řízení považuje za přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla. Ustanovení § 165 odst. 2 insolvenčního zákona výslovně předpokládá možnost speciální úpravy, která umožňuje věřitelům určitých pohledávek, kteří by jinak museli své pohledávky přihlásit, že tyto přihlašovat nemusí a že se na takové pohledávky hledí, jako na přihlášené do insolvenčního řízení. Takovou speciální úpravou je právě ust. § 24 odst. 4, věta druhá z.č. 168/99 Sb., v platném znění, o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla.

Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Vzhledem k tomu, že odvolání věřitele č. 10 je oprávněné, soudce postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb., zákona o vyšších soudních úřednicích a § 95 IZ a zrušil rozhodnutí vyššího soudního úředníka a lze mu zcela vyhovět.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 19. listopadu 2012 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Burešová