MSPH 76 INS 10030/2015-A-38
č.j. MSPH 76 INS 10030/2015-A-38

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka : RABOT DUTILLEUL ČR, s.r.o., IČ: 257 82 495, Vítězné náměstí 557/2, 160 00 Praha 6 zastoupeného advokátem Eliškou Barthelemy, Voršilská 10, 110 00 Praha 1, přistoupivšího k návrhu insolvenčního navrhovatele : GREBNER projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., iČ: 250 76 655, Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, Žižkov, zastoupeného advokátem JUDr. Ivanem Peclem, Advokátní kancelář Economy JUDr. Pelcl a spol., v.o.s., Zábrdovická 15/16, 615 00 Brno, o návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovatele : Kolora stavební s.r.o., IČ: 242 83 151, Pulečný 171, 468 02 Pulečný, zastoupeného advokátem Mgr. Markem Vojáčkem, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření ze dne 21.5.2015, dle kterého měl insolvenční soud uložit povinné osobě, bývalému jednateli dlužníka RABOT DUTILLEUL ČR, s.r.o., IČ: 257 82 495, Jeanu-Francoisovi Dutilleul, povinnost složit do úschovy soudu částku Kč 1,200.000,-na náhradu škody způsobené porušením povinnosti podat včas návrh na zjištění úpadku dlužníka RABOT DUTILLEUL ČR, s.r.o., IČ: 257 82 495, s e odmítá.

II. Navrhovateli společnosti Kolora stavební s.r.o., IČ: 242 83 151se vrací složená jistota ve výši 10.000,-Kč po právní moci tohoto usnesení.

III. Navrhovateli společnosti Kolora stavební s.r.o., IČ: 242 83 151se vrací soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem na nařízení předběžného opatření doručeným insolvenčnímu soudu dne 21.5.2015.2012 se navrhovatel, společnost Kolora stavební s.r.o., dle ust. § 100 insolvenčního zákona ( dále jen IZ) domáhal nařízení předběžného opatření, jímž by soud uložil povinnost jednateli dlužníka, kterým byl v době vzniku škody, Jean-Francois Dutilleul, složit do úschovy soudu částku Kč 1,200.000,-na náhradu škody způsobené porušením ustanovení § 98 IZ, neboť tento jednatel dlužníka společnosti RABOT DUTILLEUL ČR, s.r.o., IČ: 257 82 495 v době, tj. na počátku roku 2013, kdy se tato společnost již nacházela v úpadku, o čemž svědčí dlužníkem předložený seznam jeho závazků, vstoupil s navrhovatelem do smluvního vztahu, z něhož svou povinnost splnil pouze navrhovatel. K 11. 1. 2013, kdy dlužník vstoupil s navrhovatelem do obchodního vztahu, měl dlužník více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 3 měsíců, byl tedy v úpadku. Navrhovatel pro dlužníka provedl v průběhu roku 2013 a 2014 stavební díla označená Francouzská ambasáda-stavební úpravy Buqouyského paláce a Carrefour Žilina , přičemž cenu díla v podstatné výši dlužník nezaplatil. Navrhovatel přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení celkem ve výši celkem Kč 4,049.025,23. Pokud by statutární orgán dlužníka svou povinnost dle insolvenčního zákona včas a řádně splnil a podal insolvenční návrh před 11.1.2013, navrhovatel by do smluvního vztahu nevstoupil a nevznikla by mu škoda. Uvedl, že považuje za opožděné přistoupení dlužníka dne 27.4.2015 k insolvenčnímu řízení zahájenému dne 16.4.2015 na základě podaného věřitelského návrhu. Je tedy dána odpovědnost této osoby za škodu způsobenou navrhovateli podle § 99 odst. 1 IZ. Na náhradu způsobené škody navrhovatel požadoval složit do úschovy částku Kč 1,200.000,-odpovídající jeho pohledávce č. 4 přihlášené do insolvenčního řízení ve výši Kč 2,788.636,77 spolu s ostatními pohledávkami č.1,2,3. Spolu s návrhem na předběžné opatření složil navrhovatel do pokladny soudu jistotu ve výši 10.000,-Kč. Tuto výši jistoty jako správnou potvrdil Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10.8.2015 čj. 3 VSPH 1160/2015-A-34 došlým soudu dne 15.9.2015 a změnil rozhodnutí prvostupňového soudu ze dne 25.5.2015, čj.-A-26 tak, že se pro nezaplacení jistoty ve výši Kč 50.000,-návrh na nařízení předběžného opatření neodmítá.

Následující den po podání návrhu na nařízení předběžného opatření soud dne 22.5.2015 zjistil úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs s účinky téhož dne.

Z povahy předběžného opatření podle § 100 IZ, jež sleduje zajištění výkonu soudního rozhodnutí posléze vydaného (§ 100 odst. 3 IZ), a z jeho zařazení v systematice insolvenčního zákona, lze jej vydat jen v rámci insolvenčního řízení, tj. zásadně jen v té jeho fázi od zahájení insolvenčního řízení (§ 97 IZ) do rozhodnutí o úpadku dlužníka (§ 136 IZ); v pozdějších fázích insolvenčního řízení (po rozhodnutí o úpadku dlužníka) pozbývá jakýkoliv smysl, neboť insolvenčnímu věřiteli nic nebrání v tom, aby i bez výzvy insolvenčního soudu podle § 100 odst. 2 IZ podal u příslušného insolvenčního soudu (Městského soudu v Praze) návrh na nařízení zcela shodného předběžného opatření podle § 74 o.s.ř. nebo žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy a spojil ji s návrhem na nařízení téhož předběžného opatření podle § 102 o.s.ř. Soud upozorňuje, že nejde o insolvenční spor, takže nemůže být projednáván pod sp. zn..

V daném případě proto nelze vyhovět návrhu a vydat předběžné opatření, proto jej soud odmítl.

Vzhledem k tomu, že návrh na vydání předběžného opatření byl soudem odmítnut, je nutno navrhovateli vrátit i jím zaplacený soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-, neboť podání, které nebylo způsobilé vyvolat zamýšlený následek, nepodléhá zpoplatnění ( ust. §10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění ). Soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-bude vrácen po právní moci tohoto rozhodnutí účtárnou zdejšího soudu. Stejně tak bude navrhovateli vrácena jistota ve výši Kč 10.000,-.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení pouze osoba, která návrh na nařízení předběžného opatření podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 3 vyhotovení. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení adresátu doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 22. září 2015 JUDr. V í š k o v á Margita,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Horáčková