MSPH 60 INS 851/2015-C2-13
MSPH 60 INS 851/2015-C2-13 160 ICm 4008/2015

160 ICm 4008/2015-107 /MSPH 60 INS 851/2015/

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou ve věci žalobkyně: TERGANES GROUP s.r.o., IČO 24121231, sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, zast. Dr. Michaelou Jorgensen, advokátkou, sídlem Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1, proti žalované: CP Praha s.r.o., IČO 27640965, sídlem Pitterova 2855/13, 130 00 Praha 3, zast. JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem, sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno, o zjištění popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba o určení, že žalobkyně má pohledávku za žalovanou ve výši 42,183.277,- Kč, se zamítá. II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 22.446,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám je jího právního zástupce.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou podanou u soudu dne 19.10.2015 se žalobkyně domáhala, aby soud určil, že má za žalovanou pohledávku v celkové výši 42,183.277,-Kč. Žalobkyně tvrdila, že pohledávka isir.justi ce.cz 160 ICm 4008/2015 pokračování-2-160 ICm 4008/2015 představuje smluvní pokuty ze smluv o budoucí kupní smlouvě uzavřených právními předchůdci žalobkyně a žalované.

Žalobkyně tvrdila, že dne 16.3.2014 uzavřela žalobkyně a pan Ján Roda smlouvu o postoupení pohledávky, kterou Ján Roda postoupil na žalobkyni pohledávku za žalovanou ve výši 3,585.000,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Jánu Rodovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B6.9.2 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Smlouvou o postoupení pohledávek byla dále na žalobkyni postoupena pohledávka Jána Rody za žalovanou ve výši 5,115.000,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Jánu Rodovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B6.9.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007.

Žalobkyně tvrdila, že dne 20.3.2014 uzavřela žalobkyně a paní Catherine Nadkarni smlouvu o postoupení pohledávky, kterou Catherine Nadkarni postoupila na žalobkyni pohledávku za žalovanou ve výši 5,135.743,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Catherine Nadkarni v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. A5.9.2 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Smlouvou o postoupení pohledávek byla dále na žalobkyni postoupena pohledávka Catherine Nadkarni za žalovanou ve výši 5,182.431,50 Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Catherine Nadkarni v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B2.9.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007.

Žalobkyně tvrdila, že dne 27.3.2014 uzavřela žalobkyně a paní Katarína Mathernová smlouvu o postoupení pohledávky, Katarína Mathernová postoupila na žalobkyni pohledávku za žalovanou ve výši 6,800.000,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Kataríně Mathernové v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.10.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Smlouvou o postoupení pohledávek byla dále na žalobkyni postoupena pohledávka Kataríny Mathernové za žalovanou ve výši 5,165.000,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Kataríně Mathernové v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.9.4 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007.

Žalobkyně tvrdila, že dne 19.3.2014 uzavřela žalobkyně a pan Milan Ganik smlouvu o postoupení pohledávky, kterou Milan Ganik postoupil na žalobkyni pohledávku za žalovanou ve výši 2,467.555,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. A3.11.4 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Smlouvou o postoupení pohledávek byla dále na žalobkyni postoupena pohledávka Milana Ganika za žalovanou ve výši 1,731.395,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.1 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Smlouvou o postoupení pohledávek byla dále na žalobkyni postoupena pohledávka Milana Ganika za žalovanou ve výši 2,867.455,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.2 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Smlouvou o postoupení pohledávek byla dále na žalobkyni postoupena pohledávka Milana Ganika za žalovanou ve výši 2,533.990,-Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.3 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Smlouvou o 160 ICm 4008/2015 pokračování-3-160 ICm 4008/2015 postoupení pohledávek byla dále na žalobkyni postoupena pohledávka Milana Ganika za žalovanou ve výši 1,599.707,50 Kč představující smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.4 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008.

Žalobkyně uvedla, že nároky na zaplacení smluvních pokut vznikly v případě všech smluv o budoucí kupní smlouvě ze stejných důvodů, a to nesplnění povinností budoucí prodávající směřujících k uzavření kupních smluv, neboť smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu do 45 dnů od splnění podmínek v článku 4.2 smlouvy. V případě nesplnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy uvedených v článku 4.2, bodech iii. a iv. spočívajících v nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání jednotky a přejímce technického stavu bytové jednotky do 1 měsíce od konečného termínu ve smlouvách uvedeného (konečný termín smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené panem Ganikem byl 31.12.2008, u ostatních smluv 30.6.2008) byla žalovaná, resp. její právní předchůdkyně povinna zaplatit právním předchůdcům žalobkyně smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však smluvní pokutu ve výši 1/2 kupní ceny, v případě pana Ganika pak smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč z každý den prodlení, nejvýš však smluvní pokutu ve výši 15% kupní ceny. Žalobkyně tvrdila, že její pohledávka představuje maximální částky smluvních pokut, neboť žalovaná podmínky pro uzavření kupních smluv dle budoucích kupních smluv vůbec nesplnila, a proto nároky na zaplacení smluvní pokuty stále běží, přičemž žalobkyně neohraničila období, ve kterém smluvní pokuta představující přihlášenou pohledávku vznikla.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila tak, že žalobou uplatněný nárok neuznává. Žalovaná především tvrdila, že přihláška pohledávky žalobkyně měla být odmítnuta pro nedostatečné vymezení předmětu přihlašované pohledávky. Dále pak namítala neplatnost smluv o smlouvě budoucí z důvodu nedostatečného vymezení předmětu budoucí kupní smlouvy. Žalovaná činila spornou jak existenci budoucích smluv, tak pravdivost dodatků k nim uzavřených, a rovněž skutečnost, že by sama smlouvy a dodatky uzavřela. Žalovaná rovněž činila sporným oprávnění Kláry Pojerové uzavírat smlouvy za budoucího prodávajícího. Konečně žalovaná vznesla námitku promlčení pohledávky žalobkyně z důvodu, že smluvní pokuta mohla narůstat nejvýše do 50% kupní ceny bytové jednotky, což při navyšování smluvní pokuty o 0,1% kupní ceny za každý den prodlení znamenalo, že maximální výše dosáhla smluvní pokuta dne 12.11.2009 u smluv uzavřených s panem Rodou, paní Nadkarni a paní Mathernovou a dne 15.5.2010 u smluv uzavřených panem Ganikem. Smluvní pokuta se promlčuje v tříleté promlčecí lhůtě, a tedy se pohledávka žalobkyně promlčela dne 12.11.2012, resp. 15.5.2013.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu věci.

Z přihlášky pohledávky žalobkyně ze dne 27.3.2015 včetně jejího doplnění ze dne 4.5.2015 má soud za prokázané, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení vedeného se žalovanou pohledávky za žalovanou v celkové výši 42,183.277,-Kč představující smluvní pokuty. Dílčí pohledávka č. 1 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3,585.000,-Kč, který vznikl Jánu Rodovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B6.9.2 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Dílčí pohledávka č. 2 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5,115.000,-Kč, který vznikl Jánu Rodovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B6.9.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Obě uvedené pohledávky Ján Roda 160 ICm 4008/2015 pokračování-4-160 ICm 4008/2015 postoupil žalobkyni. Dílčí pohledávka č. 3 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty výši 5,135.743,-Kč, který vznikl Catherine Nadkarni v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. A5.9.2 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Dílčí pohledávka č. 4 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5,182.431,50 Kč, který vznikl Catherine Nadkarni v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B2.9.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Obě uvedené pohledávky Catherine Nadkarni postoupila žalobkyni. Dílčí přihlášená pohledávka č. 5 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 6,800.000,-Kč, který vznikl Kataríně Mathernové v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.10.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Dílčí přihlášená pohledávka č. 6 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5,165.000,-Kč, který vznikl Kataríně Mathernové v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.9.4 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Obě uvedené pohledávky Katarína Mathernová postoupila žalobkyni. Dílčí přihlášená pohledávka č. 7 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,467.555,-Kč, který vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. A3.11.4 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Dílčí přihlášená pohledávka č. 8 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1,731.395,-Kč, který vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.1 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Dílčí přihlášená pohledávka č. 9 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,867.455,-Kč, který vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.2 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Dílčí přihlášená pohledávka č. 10 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,533.990,-Kč, který vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.3 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Dílčí přihlášená pohledávka č. 11 představuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1,599.707,50 Kč, který vznikl Milanu Ganikovi v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.4 ve znění jejího dodatku ze dne 19.1.2008. Všechny uvedené pohledávky Milan Ganik postoupil žalobkyni.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 16.3.2014 Jánem Rodou jako postupitelem a žalobkyní jako postupníkem má soud za prokázané, že Ján Roda postoupil na žalobkyni pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 3,585.000,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Jánu Rodovi nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B6.9.2 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007, a dále pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 5,115.000,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Jánu Rodovi nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B6.9.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené společností CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, jako budoucím prodávajícím a Jánem Rodou jako budoucím kupujícím týkající se bytové jednotky č. B6.9.2 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 16.1.2007 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 7,170.000,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 30.6.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit 160 ICm 4008/2015 pokračování-5-160 ICm 4008/2015 budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však polovinu kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené společností CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, jako budoucím prodávajícím a Jánem Rodou jako budoucím kupujícím týkající se bytové jednotky č. B6.9.3 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 16.1.2007 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 10,230.000,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 30.6.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však polovinu kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.3.2014 Catherine Nadkarni jako postupitelem a žalobkyní jako postupníkem má soud za prokázané, že Catherine Nadkarni postoupila na žalobkyni pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 5,135.743,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Catherine Nadkarni nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. A5.9.2 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007, a dále pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 5,182.431,50 Kč, na jejíž zaplacení vznikl Catherine Nadkarni nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. B2.9.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené společností CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, jako budoucím prodávajícím a Catherine Nadkarni jako budoucí kupující dne 16.10.2006 týkající se bytové jednotky č. A5.9.2 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 16.1.2007 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 9,900.000,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucí kupující výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 30.6.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucí kupující smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však polovinu kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené společností CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, jako budoucím prodávajícím a Catherine Nadkarni jako budoucí kupující dne 16.10.2006 týkající se bytové jednotky č. B2.9.3 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 16.1.2007 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 9,900.000,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucí kupující výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka 160 ICm 4008/2015 pokračování-6-160 ICm 4008/2015 technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 30.6.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucí kupující smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však polovinu kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 27.3.2014 Katarínou Mathernovou jako postupitelem a žalobkyní jako postupníkem má soud za prokázané, že Katarína Mathernová postoupila na žalobkyni pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 6,800.000,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Kataríně Mathernové nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.10.3 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007, a dále pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 5,165.000,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Kataríně Mathernové nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.9.4 ve znění jejího dodatku ze dne 16.1.2007. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené společností CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, jako budoucím prodávajícím a Katarínou Mathernovou jako budoucí kupující dne 25.10.2006 týkající se bytové jednotky č. D.10.3 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 16.1.2007 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 10,330.000,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucí kupující výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 30.6.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucí kupující smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však polovinu kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené společností CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, jako budoucím prodávajícím a Katarínou Mathernovou jako budoucí kupující dne 25.10.2006 týkající se bytové jednotky č. D.9.4 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 16.1.2007 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 10,330.000,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucí kupující výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 30.6.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucí kupující smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však polovinu kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 19.3.2014 Milanem Ganikem jako postupitelem a žalobkyní jako postupníkem má soud za prokázané, že Milan Ganik postoupil na žalobkyni pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 2,467.555,-Kč, na jejíž 160 ICm 4008/2015 pokračování-7-160 ICm 4008/2015 zaplacení vznikl Milanu Ganikovi nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. A3.11.4 ve znění jejího dodatku ze dne 9.1.2008, dále pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 1,731.395,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Milanu Ganikovi nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.1 ve znění jejího dodatku ze dne 9.1.2008, dále pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 2,867.455,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Milanu Ganikovi nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.2 ve znění jejího dodatku ze dne 9.1.2008, dále pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 2,533.990,-Kč, na jejíž zaplacení vznikl Milanu Ganikovi nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.3 ve znění jejího dodatku ze dne 9.1.2008, a dále pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty ve výši 1,599.707,50 Kč, na jejíž zaplacení vznikl Milanu Ganikovi nárok v souladu s článkem 8.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.4 ve znění jejího dodatku ze dne 9.1.2008. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené společností CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, jako budoucím prodávajícím a Milanem Ganikem jako budoucím kupujícím týkající se bytové jednotky č. A3.11.4 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 9.1.2008 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 4,935.110,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 31.12.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý započatý měsíc prodlení, nejvýše však 15% kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené žalovanou jako budoucím prodávajícím a Milanem Ganikem jako budoucím kupujícím dne 13.12.2007 týkající se bytové jednotky č. D.14.1 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 9.1.2008 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 3,462.790,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 31.12.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý započatý měsíc prodlení, nejvýše však 15% kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené žalovanou jako budoucím prodávajícím a Milanem Ganikem jako budoucím kupujícím dne 13.12.2007 týkající se bytové jednotky č. D.14.2 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 9.1.2008 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 5,734.910,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka 160 ICm 4008/2015 pokračování-8-160 ICm 4008/2015 technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 31.12.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý započatý měsíc prodlení, nejvýše však 15% kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené žalovanou jako budoucím prodávajícím a Milanem Ganikem jako budoucím kupujícím týkající se bytové jednotky č. D.14.3 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 9.1.2008 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 5,067.980,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 31.12.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý započatý měsíc prodlení, nejvýše však 15% kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené žalovanou jako budoucím prodávajícím a Milanem Ganikem jako budoucím kupujícím dne 13.12.2007 týkající se bytové jednotky č. D.14.4 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 9.1.2008 má soud za prokázané, že smluvní strany se zavázaly uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětné bytové jednotky za kupní cenu ve výši 3,199.415,-Kč. Budoucí prodávající byl dle článku 4.2 smlouvy oprávněn a povinen zaslat budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mimo jiné kolaudační či jiné rozhodnutí opravňující užívání jednotky nabude právní moci a proběhne přejímka technického stavu jednotky. Nejpozdější termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smluvní strany sjednaly v článku 2.6 smlouvy na den 31.12.2008. Smluvní strany dále dohodly v článku 8.3 smlouvy (změněného dodatkem) povinnost budoucího prodávajícího zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý započatý měsíc prodlení, nejvýše však 15% kupní ceny, v případě nesplnění uvedených dvou podmínek pro zaslání výzvy k uzavření smlouvy nejpozději do 1 měsíce od konečného termínu pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Z dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy ze dne 9.1.2008 má soud za prokázané, že dodatek byl uzavřen ke všem smlouvám o budoucí kupní smlouvě, přičemž za budoucího kupujícího dodatek uzavřela společnost CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, a výpisu z obchodního rejstříku žalované má soud za prokázané, že společnost CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha 3, byla vymazána z obchodního rejstříku dne 2.10.2007, právním důvodem výmazu byl zánik sloučením se žalovanou, která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění.

Soud neprovedl ostatní účastníky navržené důkazy, neboť z provedeného dokazování vyplynul dostatečný skutkový závěr pro níže uvedené právní posouzení věci. 160 ICm 4008/2015 pokračování-9-160 ICm 4008/2015

Projednávanou věc je třeba posuzovat i v současné době dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen ins. zák. ) a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zák. ).

Podle ustanovení § 198 odst. 1 ins. zák. věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle ustanovení § 336 odst. 2 věta první ins. zák. popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem.

Podle ustanovení § 100 odst. 1 obč. zák. právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně stanovené. K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat.

Podle ustanovení § 101 obč. zák. pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

Po právní stránce posoudil soud věc takto.

V projednávané věci se žalobkyně žalobou podanou dle ustanovení § 198 odst. 1 ins. zák. ve spojení s ustanovením § 336 odst. 2 věta první ins. zák. proti žalované domáhala zjištění své pohledávky za žalovanou. Pohledávku žalobkyně představují smluvní pokuty, na jejichž zaplacení žalobkyni vznikl nárok dle smluv o budoucí kupní smlouvě uzavřených právní předchůdkyní žalované, resp. v případě pana Ganika žalovanou.

Žalovaná tvrdila, že přihláška pohledávky žalobkyně neměla být předmětem přezkumného jednání, ale měla být odmítnuta z důvodu, že žalobkyně přes výzvu správce učiněnou dle § 188 odst. 2 ins. zák. svoji přihlášku nedoplnila dostatečným způsobem, aby bylo možné ji přezkoumat. Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009 sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10, že přihláška pohledávky musí ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 ins. zák. obsahovat též důvod vzniku přihlašované pohledávky; tímto důvodem se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv například právní kvalifikace vztahu, z něhož pohledávka povstala. Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti, na základě kterých pohledávka vznikla.

Soud má za to, že z přihlášky pohledávky žalobkyně po jejím doplnění bylo dostatečně zřejmé, co je předmětem přihlášené pohledávky, tedy smluvní pokuta, na základě jaké smlouvy (smluv) vznikla a odkazem na konkrétní článek smlouvy resp. dodatek ke smlouvě bylo identifikováno, porušení jaké povinnosti smluvní pokuta sankcionuje. Soud tedy má za to, že nebyl dán důvod pro odmítnutí přihlášky pohledávky žalobkyně podle ustanovení § 185 ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 ins. zák.

Žalovaná dále vznesla námitku promlčení pohledávky žalobkyně v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 obč. zák. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době upravené ustanovením § 101 obč. zák. U všech smluv o budoucí kupní smlouvě s výjimkou smluv uzavřených Milanem Ganikem vznikal nárok na zaplacení 160 ICm 4008/2015 pokračování-10-160 ICm 4008/2015 smluvní pokuty denně, a tedy nárok na zaplacení smluvní pokuty se promlčoval za každý jednotlivý den samostatně. Dle všech smluv ve znění jejich dodatků s výjimkou smluv uzavřených Milanem Ganikem mohla smluvní pokuta narůst maximálně do výše 50% kupní ceny bytové jednotky. Při denním nárůstu smluvní pokuty o 0,1% kupní ceny tedy mohl nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikat po dobu 500 dnů ode dne, kdy vznikl poprvé. U všech smluv s výjimkou smluv uzavřených Milanem Ganikem vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty poprvé dne 1.8.2008, neboť konečný termín pro právní moc kolaudačního rozhodnutí a předání technického stavu jednotky byl sjednán na 30.6.2008. Pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty byl konečný termín prodloužený o jeden měsíc, tedy do 31.7.2008. Smluvní pokuta ve všech případech dosáhla své maximální výše dne 13.12.2009. Nárok na zaplacení smluvní pokuty za tento poslední den se promlčel uplynutím tříleté promlčecí doby dne 13.12.2012, tedy předtím, než žalobkyně podala přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení vedeného se žalovanou. Stejně tak se promlčely v době předcházející dni 13.12.2012 nároky na zaplacení smluvní pokuty vznikající ve dnech předcházejících dni 13.12.2009.

Ze smluv o budoucí kupní smlouvě uzavřených Catherine Nadkarni soud zjistil, že kupní cena v případě obou smluv činila 9,900.000,-Kč, a tedy smluvní pokuty mohly vzniknout nejvýše v částkách 4,950.000,-Kč. Nad výše uvedenou částku tedy nárok na zaplacení smluvní pokuty vůbec Catherina Nadkarni nevznikl.

Pokud se týká smluvních pokut ve smlouvách uzavřených Milanem Ganikem, pak smluvní pokuta byla sjednána ve výši 25.000,-Kč za každý měsíc prodlení, nejvýše však 15% kupní ceny. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikl poprvé dne 1.2.2009, neboť konečný termín pro právní moc kolaudačního rozhodnutí a předání technického stavu jednotky byl sjednán na 31.12.2008. Pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty byl prodloužený o jeden měsíc, tedy do 1.2.2009.

Pokud se týká smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. A3.11.4, kupní cena byla sjednána ve výši 4,935.110,-Kč, z toho 15% činí částku 740.265,-Kč. K dosažení této maximální částky smluvní pokuty bylo zapotřebí 30 započatých měsíců trvání prodlení, posledním měsícem prodlení, ve kterém vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, byl červenec 2011. Nárok na zaplacení smluvní pokuty za měsíc červenec 2011 se promlčel dne 2.7.2014, neboť nárok na její zaplacení vznikl již 1.7.2011 (nárok vznikal za každý započatý měsíc prodlení), a tedy 2.7.2011 mohlo být právo na zaplacení smluvní pokuty uplatněno poprvé. Stejně tak se promlčely v době předcházející dni 2.7.2014 nároky na zaplacení smluvní pokuty vznikající v měsících předcházejících měsíci červenci 2011. Nad částku 740.265,-Kč pak Milanu Ganikovi nárok na zaplacení smluvní pokuty vůbec nevznikl.

Pokud se týká smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.1, kupní cena byla sjednána ve výši 3,462.790,-Kč, z toho 15% činí částku 519.418,50 Kč. K dosažení této maximální částky smluvní pokuty bylo zapotřebí 21 započatých měsíců trvání prodlení, posledním měsícem prodlení, ve kterém vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, byl říjen 2010. Nárok na zaplacení smluvní pokuty za měsíc říjen 2010 se promlčel dne 2.10.2013, neboť nárok na její zaplacení vznikl již 1.10.2009, a tedy 2.10.2010 mohlo být právo na zaplacení smluvní pokuty uplatněno poprvé. Stejně tak se promlčely v době předcházející dni 2.10.2013 nároky na zaplacení smluvní pokuty vznikající v měsících předcházejících měsíci říjnu 2010. Nad částku 519.418,50 Kč pak Milanu Ganikovi nárok na zaplacení smluvní pokuty vůbec nevznikl. 160 ICm 4008/2015 pokračování-11-160 ICm 4008/2015

Pokud se týká smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.2, kupní cena byla sjednána ve výši 5,734.910,-Kč, z toho 15% činí částku 860.236,50 Kč. K dosažení této maximální částky smluvní pokuty bylo zapotřebí 35 započatých měsíců trvání prodlení, posledním měsícem prodlení, ve kterém vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, byl prosinec 2011. Nárok na zaplacení smluvní pokuty za měsíc prosinec 2011 se promlčel dne 2.12.2014, neboť nárok na její zaplacení vznikl již 1.12.2011, a tedy 2.12.2011 mohlo být právo na zaplacení smluvní pokuty uplatněno poprvé. Stejně tak se promlčely v době předcházející dni 2.12.2014 nároky na zaplacení smluvní pokuty vznikající v měsících předcházejících měsíci prosinci 2011. Nad částku 860.236,50 Kč pak Milanu Ganikovi nárok na zaplacení smluvní pokuty vůbec nevznikl.

Pokud se týká smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.3, kupní cena byla sjednána ve výši 5,067.980,-Kč, z toho 15% činí částku 760.197,-Kč. K dosažení této maximální částky smluvní pokuty bylo zapotřebí 31 započatých měsíců trvání prodlení, posledním měsícem prodlení, ve kterém vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, byl srpen 2011. Nárok na zaplacení smluvní pokuty za měsíc srpen 2011 se promlčel dne 2.8.2014, neboť nárok na její zaplacení vznikl již 1.8.2011, a tedy 2.8.2011 mohlo být právo na zaplacení smluvní pokuty uplatněno poprvé. Stejně tak se promlčely v době předcházející dni 2.8.2014 nároky na zaplacení smluvní pokuty vznikající v měsících předcházejících měsíci srpnu 2011. Nad částku 760.197,-Kč pak Milanu Ganikovi nárok na zaplacení smluvní pokuty vůbec nevznikl.

Pokud se týká smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. D.14.4, kupní cena byla sjednána ve výši 3,199.415,-Kč, z toho 15% činí částku 479.912,25 Kč. K dosažení této maximální částky smluvní pokuty bylo zapotřebí 20 započatých měsíců trvání prodlení, posledním měsícem prodlení, ve kterém vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, bylo září 2010. Nárok na zaplacení smluvní pokuty za měsíc září 2010 se promlčel dne 2.9.2013, neboť nárok na její zaplacení vznikl již 1.9.2010, a tedy 2.9.2010 mohlo být právo na zaplacení smluvní pokuty uplatněno poprvé. Stejně tak se promlčely v době předcházející dni 2.9.2013 nároky na zaplacení smluvní pokuty vznikající v měsících předcházejících měsíci září 2010. Nad částku 479.912,25 Kč pak Milanu Ganikovi nárok na zaplacení smluvní pokuty vůbec nevznikl.

S ohledem na výše uvedené závěry o běhu promlčecí doby soud dospěl k závěru, že námitka promlčení vznesená žalovanou je důvodná, a tedy právo žalobkyně na zaplacení pokuty jí nelze přiznat (§ 100 odst. 1 obč. zák.). Z tohoto důvodu se soud nezabýval dalšími námitkami žalované uplatněnými proti přihlašované pohledávce. Přesto soud považuje za nutné uvést, že je dána důvodná pochybnost o pravdivosti dodatku ke smlouvám uzavíraným Milanem Ganikem, neboť dodatek uzavřela společnost CP Praha s.r.o., IČO 27113574, sídlem Koněvova 19, 130 00 Praha, v době, kdy již zanikla sloučením se žalovanou.

Pokud žalobkyně tvrdila, že jí přihlášená pohledávka představuje smluvní pokutu za období pozdější, než období výše specifikovaná, za která smluvní pokuta narostla do její maximální výše, pak soud s tímto závěrem žalobkyně nemůže souhlasit. Smluvní pokuta mohla dle názoru soudu vznikat pouze po dobu, než dosáhla svého maxima a dále už nevznikala. Byla-li by tedy předmětem přihlášky smluvní pokuta za jiné než výše uvedené období, pak by pohledávka žalobkyně nebyla promlčená, neboť by vůbec nevznikla.

Soud tedy na základě výše uvedeného právního posouzení zjištěných skutkových okolností dospěl k závěru, že žalovaná popřela pohledávku žalobkyně důvodně, a proto soud rozhodl, 160 ICm 4008/2015 pokračování-12-160 ICm 4008/2015 jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Výrok II. tohoto rozsudku je odůvodněn ustanovením § 163 ins. zák., podle kterého o náhradě nákladů incidenčního sporu rozhoduje soud podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v insolvenčním zákoně stanoveno jinak. Žalovaná měla ve věci úspěch, a proto má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů tohoto řízení žalobkyní. Žalovaná při jednání konaném dne 25.10.2016 uvedla, že náklady řízení vyčíslí dodatečně, což však neučinila. Soud proto přiznal žalované náhradu nákladů řízení za právní zastoupení advokátem dle informací o rozsahu právního zastoupení zjistitelných z obsahu spisu. Náklady řízení žalované sestávají z odměny advokáta za 5 úkonů právní služby (převzetí zastoupení, sepis 2 vyjádření, účast u 2 jednání soudu) po 3.100,-Kč podle ustanovení § 9 odst. 4 písm. c), § 11 odst. 1 písm. a), d) a g) advokátního tarifu, paušální náhrady hotových výdajů za pět úkonů právní služby po 300,-Kč podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu, náhrady za promeškaný čas za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, ve výši 1.550,-Kč podle ustanovení § 14 odst. 2 advokátního tarifu a daně z přidané hodnoty ve výši 3.896,-Kč, kterou je advokát povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést. Náklady řízení žalované tak činí celkem částku 22.446,-Kč.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 25. října 2016

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Trojáčková