MSPH 60 INS 7039/2012-A-14
MSPH 60 INS 7039/2012-A-14

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaromírem Harmachem v insolvenční věci dlužnice ADAREAL spol. s r. o. v likvidaci, se sídlem v Praze 7, Strojnická 11, IČO 610 54 763, o jejím návrhu na vydání rozhodnutí o zjištění úpadku

takto: Usnesení zdejšího soudu ze dne 1. dubna 2012, čj. MSPH 60 INS 7039/2012-A-8, se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Odůvodnění: Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. dubna 2012, čj. MSPH 60 INS 7039/2012-A-8, vyzval dlužnici aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila bezhotovostně na účet soudu: 6015-2928021/0710 ČNB Praha, konstantní symbol: 0558, variabilní symbol: 60 48 7039 12, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 9.000,00 Kč, nebo uvedenou částku ve stejné lhůtě složila v hotovosti v pokladně Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2, I. patro, č. dv. 140. Toto usnesení napadla dlužnice včasným odvoláním, v němž namítala, že má sice na svém účtu vedeném u Československé obchodní banky, a. s., peněžní prostředky ve výši 9.209,00 Kč, nemůže s nimi ovšem nakládat z důvodu jejich blokace exekutorem. Dlužnice vlastní dále nemovitý majetek a peněžní prostředky v soudní úschově a tedy by zde měl být po zjištění jejího úpadku dostatek finančních prostředků na veškeré náklady spojené s insolvenčním řízením. Dle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dále jen IZ , rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. S ohledem na to, že dlužnice je obchodní společností, jejíž likvidaci nařídil soud, likvidátor byl jmenován z osob zapsaných v seznamu insolvenčních správců, dlužnice nemá volné disponibilní prostředky, avšak má dostatečný majetek k úhradě nákladů insolvenčního řízení, rozhodl se soud vyhovět odvolání dlužnice a zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení jí neuložit.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Městskému soudu v Praze; o podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze (§ 374 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudní řádu, dále jen OSŘ ). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 OSŘ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení písemného vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 IZ).

V Praze dne 7. května 2012 Za správnost vyhotovení: JUDr. Jaromír Harmach, v.r. Linhartová samosoudce