MSPH 60 INS 6000/2011-P2-4
MSPH 60 INS 6000/2011-P2-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaromírem Harmachem v insolvenční věci dlužníka JEP-club, s.r.o., IČ 274 03 602, se sídlem Nádražní 39, 150 00 v Praze 5, Smíchově o ukončení účasti věřitele

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 18. ledna 2011, čj. MSPH 60 INS 6000/2011-P-2-2, kterým byla odmítnuta přihláška věřitele č. 2-Z.S.P.V. REAL, a.s.,IČ 264 88 051 se sídlem Nádražní čp. 39, 150 00 Praha 5, se zrušuje s tím, že účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nadále trvá. Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 18.1.2012, čj. MSPH 60 INS 6000/2011P2-2 byla výrokem ad I. odmítnuta přihlášku věřitele č. 2: Z.S.P.V. REAL a.s., . a výrokem ad II. pak bylo konstatováno, že právní mocí usnesení jeho účast uvedeného věřitele v tomto insolvenčním řízení končí. Ve zdůvodnění rozhodnutí soud poukázal na okamžik, kdy nastaly účinky úpadku, tj. dnem 14.9.2011 i na včasnost podání přihlášky věřitelem č. 2 ve výši 486.005,-Kč ze dne 10.5.2011, ovšem s tím, že na přezkumném jednání dne 24.11.2011 insolvenční správce tuto pohledávku popřel v plné výši. Vyrozumění o popření pohledávky bylo věřiteli č. 2 doručeno 12.12.2011, aniž byla podána žaloba a proto byla pohledávka v této výši odmítnuta. Toto usnesení napadl jmenovaný věřitel včasným odvoláním, v němž namítal, že dne 16.12.2011 tj. v zákonné lhůtě doručil do podatelny zdejšího soudu žalobu o určení existence pohledávky ve výši 486.005,-Kč, která je vedena pod č.j. 60 ICm 3356/2011. Soud opětovným přezkoumáním shora uvedených údajů zjistil, že předmětná žaloba byla podána včas v zákonné lhůtě, tj. dne 16.12.2011 a pro úplnost třeba dodat, že insolvenční správkyně dopisem ze dne 27.1.2012 vzala zpět popření této nevykonatelné pohledávky

Dle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu. Za této situace proto bylo dle cit. zák. ustanovení rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 OSŘ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 OSŘ. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. (§ 83 IZ).

V Praze dne 20. února 2012

JUDr. Jaromír Harmach v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Linhartová