MSPH 60 INS 31846/2015-C4-11
MSPH 60 INS 31846/2015-C4-11

Č. j.: 160 ICm 1872/2016-32 (MSPH 60 INS 31846/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Erikem Ambrusem ve věci žalobce: I-Xon a.s., IČO: 28218761, Husitská 344/63, Praha 3, zastoupená advokátkou Mgr. Šimonou Maškovou, adresa pro doručování Husitská 344/63, Praha 3, proti žalovanému: 1) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem V Zahradách 802/23, Praha 8, žalované 2) Vilma anonymizovano , narozená 16. 9. 1955, bytem V Kapslovně 2770/1, Praha 3, zastoupená zmocněncem žalovaným 1) o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce za žalovanými P5-1, co do částky 16.041,50 Kč, je po právu, se odmítá.

II. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce za žalovanými P5-1, co do částky 13.664,30 Kč, je po právu, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne se 25. 5. 2016 se žalobce domáhal určení, že uplatněná pohledávka žalobce č. P5-1 v části příslušenství ve výši 29.705,80 Kč je po právu. Návrh opřel o tvrzení, že žalovaný usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2016 č.j. isir.justi ce.cz 2

-A 11 byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení žalovaných. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za dlužníkem splatnou, nepodmíněnou, nevykonatelnou pohledávku ve výši 75.458,52 Kč, z toho na jistině 43.866,63 Kč na příslušenství 31.591,89 Kč z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1000419981 uzavřené s právním předchůdcem žalobce, na jejímž základě poskytl žalovanému úvěrový limit. Tyto finanční prostředky se zavázal věřiteli splácet, navýšené o smluvní úroky, poplatky a smluvní pokuty. Žalobce oproti přihlášce pohledávky uplatňuje kapitalizovaný úrok pouze ve výši 4.820,60 Kč ke dni 13. 8. 2014, 6.977,90 Kč od 20. 6. 2015 do 1. 3. 2016, smluvní poplatky ve výši 4.243, Kč, celkem 16.041,50 Kč. Jakož i dále náklady nalézacího řízení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 68 C 6476/2015-10, jež byla žalobci přiznána částka 13.664,30 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 3. 5. 2016 žalovaní popřeli co do pravosti a výše příslušenství-31.591,89 Kč s tím, že úroky jsou v nepřiměřené výši. Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby. Při jednání konaném dne 28. 11. 2017 žalovaní uvedli, že nadále popírají příslušenství pohledávky věřitele I-Xon, a.s., a to co do částky 13.664,30 Kč, jako náklady nalézacího řízení dle rozsudku OS pro Prahu 1 č.j. 68 C 6476/2015-10, což opřeli o tvrzení, že rozsudek nenabyl právní moci, avšak co do částky 16.041,50 Kč vzali žalovaní svůj popěrný úkon zpět.

Vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení-A-2 má soud za prokázané, že dne 21. 12. 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení na dlužníka-žalovaní. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2016 č.j.-A-11 má soud za prokázané, že byl zjištěn úpadek dlužníka-žalovaných, a povoleno oddlužení, nabylo právní moci 2. 3. 2016. Žalobce uplatnil přihláškou pohledávky pohledávku splatnou, nepodmíněnou, nevykonatelnou pohledávku ve výši 75.458,52 Kč, z toho na jistině 43.866,63 Kč na příslušenství 31.591,89 Kč-kapitalizovaný úrok pouze ve výši 6.706,69 Kč 6.977,90 Kč od 20. 6. 2015 do 1. 3. 2016, smluvní poplatky ve výši 4.243, Kč, celkem 16.041,50 Kč z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1000419981 uzavřené s právním předchůdcem žalobce a dále náklady nalézacího řízení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 68 C 6476/2015-10, jimž byla žalobci přiznána částka 13.664,30 Kč (přihláška pohledávky žalobce). Při přezkumném jednání konaném dne 3. 5. 2016 žalovaní popřeli co do pravosti a výše příslušenství-31.591,89 Kč s tím, že úroky jsou v nepřiměřené výši (protokol o přezkumném jednání-B-6, seznam přihlášených pohledávek). Insolvenční správce dlužníka, vyrozuměl žalobce dne 9. 5. 2016 o popření dlužníkem nevykonatelné pohledávky v částce 31.591,89 Kč, s poučením o právu podat žalobu na určení proti dlužníku do 30 dnů ode dne kdy nastaly účinky schválení oddlužení; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů ode dne doručení vyrozumění. Nedojde-li žaloba ve stavené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží (vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky s doručenkou B -9/5, 9/6). Z rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 1. 2016 č.j. 68 C 6476/2015-10, že žalobci byla přiznána náhrada nákladů, že žalovaný 1 je povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku náhradu nákladů řízení ve výši 13.664,30 Kč, k rukám advokáta žalobce. Na rozsudku je vyznačeno nabytí právní moci dne 15. 3. 2016.

Po právním zhodnocení skutkových zjištění dle § 198 odst. 1 IZ ve spojení s § 410 odst. 2 IZ dospěl soud k závěru, že jsou splněny předpoklady, za nichž se soud může nárokem uplatněným incidenční žalobou alespoň v části zabývat. Žalobce byl ke dni podání žaloby ve věci aktivně legitimován, neboť žalovaní, jako dlužník popře-li v části 31.591,89 Kč jeho pohledávky. Žalovaní, jako dlužník jsou ve věci pasívně věcně legitimováni. Žalobce po doručení vyrozumění o popření jeho nevykonatelné pohledávky dne 9. 5. 2016 podal žalobu 3 na určení pravosti jeho pohledávky ve výši 29.705,80 Kč s ohledem na datum podání žaloby dne 25. 5. 2016 (datum schválení oddlužení B-14 20. 7. 2016), tedy soud rovněž dospěl k závěru o včasnosti takto podané žaloby ve výši 29.705,80 Kč. Ve zbytku, tedy k rozdílu mezi popřeným rozsahem pohledávky 31.591,89 Kč a částkou uplatněnou žalobou 29.705,80 Kč, se ve smyslu § 198 odst 1. IZ, nepřihlíží, a bude insolvenčním soudem rozhodnuto dle § 185 IZ. Podle ustanovení § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Za situace, kdy žalovaní jako dlužník vzali popření pohledávky, co do částky 16.041,50 Kč zpět, pak dle ustanovení § 201 odst. 1 písm c) IZ, je pohledávka žalobce co do částky 16.041,50 Kč zjištěna a předmět incidenčního sporu, mající základ v ustanovení § 159 odst. 1 písm. a) IZ, proto odpadl, žalobce tak ztratil aktivní věcnou legitimaci dle § 198 odst. 1 IZ a stal se osobou neoprávněnou k podání předmětné žaloby v rozsahu částky 16.041,50 Kč. Soudu prvního stupně proto nezbylo, podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ jeho žalobu co do částky 16.041,50 Kč odmítnout, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku. Co se týče nákladů nalézacího řízení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 68 C 6476/2015-10, jimž byla žalobci přiznána částka 13.664,30 Kč soud má za to (s odkazem na rozhodnutí NS 29 ICdo 62/2014), že pohledávka v části 13.664,30 Kč není po právu, neboť tato pohledávka nevznikla, neboť teprve pravomocným rozhodnutím soudu o přiznání náhrady nákladů řízení dle § 151 zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu vzniká jednomu z účastníků proti druhému pohledávka. Na rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 1. 2016 č.j. 68 C 6476/2015-10, který žalobci přiznává náhrada nákladů, ve výši 13.664,30 Kč, je sice vyznačeno nabytí právní moci dne 15. 3. 2016, avšak řízení před Obvodním soudem pro Prahu 1sp. zn. 68 C 6476/2015 je od 2. 3. 2016 (zjištění úpadku dlužníka) ze zákona dle § 140a IZ přerušeno. V daném případě je zjevné s ohledem na vyznačení právní moci, že řízení bylo přerušeno po doručení rozsudku, avšak ještě předtím, než rozhodnutí nabylo právní moci, tedy dle § 140a odst. 4 IZ, rozhodnutí nenabývá právní moci, čehož si je žalobce bezpochyby vědom, neboť přihlásil svou pohledávku z titulu náhrady nákladů nalezacího řízení, jako nevykonatelnou. S ohledem na shora uvedené, soudu nezbylo než žalobu na určení, že pohledávka žalobce za žalovanými, co do částky 13.664,30 Kč, je po právu, zamítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve vztahu k výroku I. rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. a contrario, a ve vztahu k výroku II. podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a contrario, když žalovaným před soudem prvního stupně náklady nevznikly (ničeho neuplatňovali).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 5. prosince 2017 Mgr. Erik Ambrus, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Linhartová