MSPH 60 INS 3095/2011-B-73
MSPH 60 INS 3095/2011-B-73

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou v insolvenční věci dlužníků: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Šumberova 345/26, 160 00 Praha 6, zast. JUDr. Tomášem Vrchlabským, advokátem, sídlem Vinohradská 87/1216, 120 00 Praha 2, a Irena anonymizovano , anonymizovano , bytem Šumberova 345/26, 160 00 Praha 6, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření,

takto:

I. Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, kterým by soud zakázal insolvenčnímu správci provést dražbu bytové jednotky č. 345/2 v domě čp. 344, 345, 346 postaveném na pozemcích parc. č. 473/223, parc. č. 473/224, parc. č. 473/225 a k ní náležejícího spoluvlastnického podílu o velikosti 74/1823 na domě čp. 344, 345, 346 a na pozemcích parc. č. 473/223, parc. č. 473/224, parc. č. 473/225, vše v katastrálním území Veleslavín a obci Praha, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 6.6.2016 se dlužník domáhal vydání předběžného opatření popsaného ve výroku I. tohoto usnesení. Dlužník uvedl, že předmětná bytová jednotka slouží k uspokojování jeho bytových potřeb. V insolvenčním řízení vedeném s jeho osobou má však být uspokojena pohledávka věřitele GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., reg. č. 584444, sídlem 33 Porter Road, P.O.Box 3169, PMB 103, Road Tlen, Tortola, British Virgin Islands. Právní předchůdce tohoto věřitele přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku s nárokem na její uspokojení pouze z výtěžku zpeněžení předmětné bytové jednotky. Rozsudkem podepsaného soudu ze dne 27.8.2013, č.j. 60 ICm 438/2012-47, pak byla pohledávka tohoto věřitele zjištěna, resp. byla zamítnuta žaloba, kterou se insolvenční správce domáhal určení, že uvedený věřitel nemá pohledávku za dlužníkem, kterou lze uspokojit z prodeje předmětné bytové jednotky. Dlužník uvedl, že v případě dražby bytové jednotky bude nucen platit vydražiteli nájemné, případně se vystěhovat a v jiném bytě platit nájemné. Nastane tedy zásadní změna poměrů, za kterých bylo oddlužení povoleno, a dlužník nebude schopen plnit závazky týkající se oddlužení.

Dlužník složil dne 6.6.2016 jistotu k zajištění náhrady škody ve výši 10.000,-Kč.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 o.s.ř., které je třeba použít v souladu s ustanovením § 7 ins. zák. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení isir.justi ce.cz

řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Návrhem na nařízení předběžného opatření se dlužník domáhal, aby soud zakázal insolvenčnímu správci provést dražbu bytové jednotky. Navrhované předběžné opatření dle svého obsahu není žádným z předběžných opatření, která upravuje insolvenční zákon, a tedy při posouzení jeho důvodnosti je třeba postupovat podle ustanovení občanského soudního řádu. Podle ustanovení § 102 odst. 1 o.s.ř. může soud předběžné opatření nařídit pouze v případě, že to vyžaduje zatímní úprava poměru účastníků řízení nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen. Dlužník ve svém návrhu neuvádí žádné rozhodnutí, které by mělo být v řízení posléze vydáno a jehož výkon by mohl být v budoucnu ohrožen. Pokud se týká zatímní úpravy poměrů účastníků, ani v tomto směru návrh na nařízení předběžného opatření neobsahuje tvrzení, jaké poměry účastníků by měly být zatímně upraveny a jakým rozhodnutím by následně měly být poměry účastníků upraveny ve věci samé. Z podaného návrhu na nařízení předběžného opatření je naopak zřejmé, že dlužník se domáhá vydání rozhodnutí, kterým by soud upravil poměry účastníků až do skončení insolvenčního řízení tím, že zakáže správci provést prodej bytové jednotky až do skončení insolvenčního řízení.

Pokud dlužník tvrdí, že v důsledku prodeje bytové jednotky se podmínky, za kterých bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, zásadně změní, pak soud tento názor nepovažuje za správný. Dlužník v době podání insolvenčního návrhu věděl o existenci pohledávky věřitele GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., resp. jeho právního předchůdce, a rovněž věděl, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 3.8.2007, sp. zn. 8 C 95/2002, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5.3.2008, č.j. 18 Co 19/2008-12, bylo na základě žaloby podané věřitelem proti dlužníku určeno, že smlouva o převodu bytové jednotky uzavřená dne 19.12.2000 mezi Vladimírem a Věrou anonymizovano jako převádějícími, kteří jsou rodiči dlužníka, a dlužníkem jako nabyvatelem jednotky je vůči věřiteli právně neúčinná podle ustanovení § 42a odst. 1 obč. zák., a tedy že pohledávka uvedeného věřitele může být uspokojena z prodeje předmětné bytové jednotky. Dlužník tedy při podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povelení oddlužení měl a mohl vycházet z předpokladu, že v průběhu oddlužení může být předmětná bytová jednotka prodaná, a tedy že bude mít zvýšené náklady na bydlení. Případná podstatná změna okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání splátek, pak může být důvodem pro změnu rozhodnutí o schválení splátkového kalendáře podle ustanovení § 407 odst. 3 ins. zák., nikoliv však pro nařízení předběžného opatření, kterým soud zakáže insolvenčnímu správci prodej bytové jednotky.

Soud tedy uzavřel, že dlužník netvrdil, ani neosvědčil existenci potřeby zatímně upravit poměry účastníků řízení nebo případné ohrožení výkonu rozhodnutí, které by bylo vydáno po nařízení předběžného opatření, a proto návrh na jeho nařízení zamítl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Výrok II. tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a contrario, neboť insolvenčnímu správci žádné náklady řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se doručuje zvlášť dlužníkovi a insolvenčnímu správci. Lhůta k podání odvolání začíná běžet dlužníkovi ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 13. června 2016

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová