MSPH 60 INS 29449/2015-A-14
MSPH 60 INS 29449/2015-A-14

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou v insolvenční věci dlužnice: VESINVEST s.r.o., IČO 27980031, sídlem Italská 1202/12, 120 00 Praha 2, o insolvenčním návrhu věřitelky: Stavební holding a.s. v likvidaci, IČO 27811832, sídlem Přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh insolvenční navrhovatelky na nařízení předběžného opatření, kterým by soud ustanovil předběžného správce a uložil dlužnici povinnost nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného správce, se odmítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem podaným u soudu dne 25.11.2015 se insolvenční navrhovatelka domáhala zjištění úpadku dlužnice.

Podáním došlým soudu dne 21.1.2016 insolvenční navrhovatelka navrhovala vydání předběžného opatření, kterým by ustanovil předběžného správce a omezil dispoziční oprávnění dlužnice způsobem ve výroku I. tohoto usnesení uvedeným.

Insolvenční navrhovatelka v návrhu na nařízení předběžného opatření tvrdila, že dlužnice nenakládá se svým majetkem pouze v rámci omezení vyplývajících z ustanovení § 111 ins. zák., neboť je důvodné se domnívat , že dlužnice prodává své nemovitosti, vyvádí finanční prostředky ze svého účtu i hotovostní prostředky a objednává a hradí dodávky stavebních prací.

Podle ustanovení § 75 odst. 2 o.s.ř., které je třeba použít v souladu s ustanovením § 7 ins. zák., návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.

Podle ustanovení § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Insolvenční navrhovatelka se návrhem na nařízení předběžného opatření domáhala, aby soud ustanovil předběžného správce v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 ins. zák., a dále aby omezil dlužnici v nakládání s jejím majetkem tak, že s majetkem bude nakládat pouze s předchozím souhlasem předběžného správce podle ustanovení § 113 odst. 1 ins. zák. V souladu s ustanovením § 75 odst. 2 o.s.ř. bylo povinností insolvenční navrhovatelky vylíčit skutečnosti o tom, že je potřeba navrhované předmětné opatření nařídit. Insolvenční navrhovatelka v návrhu neuvedla, jaké konkrétní nemovitosti dlužnice zcizuje, kdy a jaké finanční částky dlužnice vyvedla hotovostně či bezhotovostně, a rovněž neuvedla, jaké konkrétní objednávky díla a jejich úhrady dlužnice provedla. Navrhovatelka nadto v návrhu na nařízení předběžného opatření ani netvrdila, že dlužnice porušuje zákaz nakládat s majetkem, ale uvedla, že je důvodné se domnívat , že k nakládání s majetkem dochází. Vzhledem k tomu, navrhovatelka nevylíčila zcela určité skutečnosti podstatné pro posouzení důvodnosti jí navrhovaného předběžného opatření, postupoval soud podle ustanovení § 75a o.s.ř. a návrh na nařízení předběžného opatření odmítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Pro úplnost soudu dodává (jelikož předběžné opatření lze nařídit i bez návrhu), že z žádné listiny obsažené ve spise nemá osvědčené důvody, pro které by měl či mohl ustanovit předběžného správce nebo pro které by dlužnici omezil v nakládání s majetkem nad rámec omezení vyplývajícího z ustanovení § 111 odst. 1 ins. zák.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se doručuje zvlášť dlužnici a insolvenční navrhovatelce. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 26. ledna 2016

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová