MSPH 60 INS 25020/2015-B-23
? CH. 1.1. amo; puu-u-.,J.:

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry ]Ěčkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka 51 137., sr.o., IČ? 27361420, sídlem U Malvazinky 2671 / 28, Praha 5, o návrhu věřitele Free Group, s.r.o., ICO 01409620, sídlem Botičská 2471/16, Říčany, zastoupeného JUDr. Bc. Nikolou Honigovou, advokátkou, sídlem Rubešova 162 / 8, Praha 2, na nařízení předběžného opatření, o odvolání věřitele Free Group, s.r.o. proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 60 INS 25020/2015-B-23 ze dne 27. listopadu 2017 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 60 INS 25020/2015-3-23 ze dne 27. listopadu 2017 se v bodech I., 111. výroku mění tak, že se návrh na nařízení předběžného opatření ze dne 23. 11. 2017 (13-22) o uložení povinnosti Ing. Míchalu Roubíčkoví složit do úschovy soudu částku 341 330,69 Kč na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti podat insolvenční návrh a o uložení povinnosti navrhovateli Free Group, s.r.o. podat žalobu o náhradu škody do 30 dnů po skončení insolvenčního řízeni, odmítá; v bodě II. výroku se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve vyroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení o návrhu věřitele Free Group, s.r.o. (dále jen navrhovatel) na nařízení předběžného opatření ze dne 20. 11. 2017 (správně 23. 11. 2017; 13-22) podaného do insolvenčního řízení dlužníka Sal LV., s.r.o. (dále jen dlužník), vedeného u téhož soudu pod sp. zn. MSPH 60 INS 25020/ 2015, jímž se domáhal uložení povinnosti Ing. Michalu Roubíčkovi, bývalému jednateli a likvid'átorovi dlužníka, složit do úschovy soudu částku 341.330,69 Kč na náhradu škodyr vzniklé porušením povinnosti podat insolvenční návrh a uložení povinnosti navrhovateli podat žalobu o náhradu škody do 30 dnů po skončení insolvenčního řízení (bod I. výroku), rozhodl o vrácení složené jistoty navrhovateli ve vyší 50 000 Kč (hod II. vyroku) a o tom, že žádný z ůčasmíků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. vyroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že podáním doručenýrn soudu dne 24. 11. 2017 (13-22) se věřitel domáhal nařízení předběžného opatření podle Š 100 insolvenčního zákona (dále jen IZ), že dne 20. 11. 2017 (E: 49) podal navrhovatel totožný návrh na nařízení předběžného opatření, jenž byl usnesením ze dne 22. 11. 2017 (13 21) odmítnut, avšak v době podání nového návrhu navrhovatele nebylo řízení o předchozím návrhu pravomocně skončeno. Odkazuje na 5 103, $ 83 a Š 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) proto řízení zastavil pro neodstranitelnou podmínku řízení. Bod II. vyroku odůvodnil podle Š 75b odst. 4 o.s.ř. a bod III. vyroku odůvodnil podle Š 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal navrhovatel včas odvolání (13-28), navrhoval je zrušit a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení s tím, že řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 20. 11. 2017 (B-19) bylo v době podání nového návrhu k soudu dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta. z... iucu. 1.1.. uu LLHLJ LJULU; LULJ

4 VSPH 2138/2017

24. 11. 2017 (13 22) již pravomocně skončeno, nebot? se navrhovatel podáním ze dne 24. 11. 2017 (8-24) vzdal práva na podání odvolání proti usnesení ze dne 22. 11. 2017 (13-21), jímž byl předchozí jeho návrh odmítnut, tím pominula překážka věci ůve zahájené a k zastavení nového řízení o návrhu navrhovatele došlo zřejmě nedopatřením.

Odvolací soud podle 5 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení, aniž nařizoval jednání a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z insolvenčního spisu odvolací soud mimo jiné zjistil, že další návrh na nařízení předběžného opatření ze dne 23. 11. 2017 (13-22) podal navrhovatel u soudu dne 24 11. 2017 prostřednictvím své právní zástupkyně JUDr. Bc. Nikoly Honigové, advokátky, osobně, nikoliv v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Podle 5 80a IZ osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě (odst. 1). N ení-lí podání učiněno na stanoveném fornmláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle 5 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak (odst. 2). Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje-li se podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činí li za dlužníka podání osoba podle Š 390a odst. 1 (odst. 3).

Podle $ 4 odst. 3 zákona č. 300/ 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zřídí ministerstvo datovou schránku podnikající fyzické osoby bezplatně advokátu, statutárnímú auditorovi, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Ustanovení odstavce 2 se použije pro advokáty, statutární auditory, daňové poradce a insolvenční správce obdobně.

Podle 5 100 odst. 1 IZ. je li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částkui Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

Podle Š 7 IZ nestanoví li tento zákon jinak nebo nenímli takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřené ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

"T FLJJ. ii Li. JU; LUL:

10. Podle Š 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je

11.

12.

13. nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení $ 43 se nepoužije.

Advokát je osobou, které se podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 300/2008 Sb.) zřizuje datová schránka bez žádosti bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží informaci o zapsání advokáta do zákonem stanovené evidence. V poměrech insolvenčního řízení má advokát podle Š80a IZ., účinného od 1. 7. 2017, povinnost činit veškerá podání, včetně příloh, v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, přičemž této povinnosti nemusí v odůvodněných pHpadech výjimečně dostát, avšak důvody, pro které svou zákonnou povinnost nesplnil, je povinen v podání uvést. V daném pHpadě podání navrhovatele ze dne 23. 11. 2017 (13-22), učiněné prostřednictvím jeho právní zástupkyně, advokátky, nejenom, že nedostálo zákonem předpokládanému způsobu podání podle Š 80a IZ, nýbrž navrhovatel se v něm ani nedovolával žádného důvodu, pro který nebyl schopen své povinnosti dle 5 80a IZ splnit.

Institut předběžného opatření vyžaduje podle 5 75c o.s.ř., aby o něm bylo rozhodnuto bezodkladně, nejdéle do uplynutí 7 dnů poté, co byl návrh na jeho nařízení podán a předseda senátu o něm rozhodne bez slyšení účastníků. Zároveň však platí, že v poměrech insolvenčního řízení musí být návrh na nařízení předběžného podán ve formě vyžadované Š 80a IZ, tj. ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem. Jelikož se však podle Š 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory současně použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., je třeba reflektovat též právní úpravu uvedenou v Š 75a o.s.ř., jež výslovně stanoví, že se pro účely rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření ustanovení 5 43 o.s.ř. nepoužije. Z toho odvolací soud dovozuje, že zvláštní povaha předběžného opatření (Š 75a a S 75c o.s.ř.) vylučuje, aby u takového podání byl aplikován standardní postup předpokládaný v 5 80a odst. 2 IZ ($ 43 o.s.ř.). Jinými slovy řečeno: Není li v insolvenčním řízení návrh na nařízení předběžného opatření učiněn osobami uvedenými v Š 80a odst. 1 IZ v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, předseda senátu jej podle Š 75a o.s.ř. ve spojení s S 7 IZ odmítne; postup podle 5 43 o.s.ř. se nepoužije.

Odvolací soud proto postupoval podle Š 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s 5 167 odst. 2 o.s.ř., usnesení v napadeném bodě I. výroku a na něm závislém bodě Ill. výroku změnil ve výroku uvedeným způsobem (k bodu Ill. výroku odvolací soud dodává, že s ohledem na Š 170 písm. f/ IZ nebylo jeho vydání namístě) a v bodě II. výroku je podle 5 219 o.s.ř, potvrdil jako věcné správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není pHpustné dovolání (Š 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 15. ledna 2018

JUDr. Alexandra Jíříčková v. r. předsedkyně senátu? Shodu s prvopisem potvrzuje Petr "WoW/