MSPH 60 INS 23958/2011-B-33
MSPH 60 INS 23958/2011-B-33

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou v insolvenční věci dlužnice: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Viklefova 1814/22, 130 00 Praha 3, o změně schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.7.2012, č.j. MSPH 60 INS 23958/201-B-10, se ve výroku IV. mění takto: Soud přikazuje plátci mzdy dlužnice Psychiatrická nemocnice Bohnice, státní příspěvková organizace, IČ 00064220, sídlem Ústavní 91, 181 01 Praha 8 a plátci důchodu dlužnice České správě sociálního zabezpečení, sídlem v Křížová 25, 150 00 Praha 5, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděli ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužnice srážky v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a sraženou částku aby nevypláceli dlužnici, ale tuto poukázali ve výplatních termínech insolvenční správkyni MTN-Insolvence, sídlem Korunní 127/2206, 130 00 Praha 3, na bankovní účet, jehož číslo jim správkyně za tímto účelem sdělí, a to bez zřetele k tomu, že toto rozhodnutí není dosud v právní moci, přičemž nezabavitelná část mzdy se odečte pouze u plátce mzdy dlužnice Psychiatrická nemocnice Bohnice, státní příspěvková organizace, IČ 00064220, sídlem Ústavní 91, 181 01 Praha 8 a plátce důchodu dlužnice Česká správa sociálního zabezpečení bude posílat celý důchod dlužnice na účet insolvenční správkyně. Plátce mzdy nebo jiného příjmu je povinen při výpočtu srážek postupovat v souladu s ustanovením § 277 a násl. o.s.ř., přičemž způsoby výpočtu stanoví nařízení vlády ČR. II. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby vždy k 15. lednu a 15. červenci příslušného kalendářního roku provedla přepočet výše nezabavitelné části mzdy dlužnice s ohledem na to, že jsou srážky prováděny ze dvou příjmů dlužnice a aby případné nedoplatky nezabavitelných částek neprodleně po jejich výpočtu vyplácela dlužnici.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3.7.2012, č.j. MSPH 60 INS 23958/2012-B-10 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 12.8.2013 dlužnice doložila novou pracovní smlouvu včetně platového výměru, neboť u ní došlo ke změně zaměstnavatele, a to z původního zaměstnavatele Domov pro seniory hl. m. Prahy, sídlem Rektorská 577, 108 00 Praha 10, na Psychiatrická nemocnice Bohnice, státní příspěvková organizace, IČ 00064220, sídlem Ústavní 91, 181 01 Praha 8.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Vzhledem k tomu, že dlužnice změnila zaměstnavatele, soud rozhodl v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 insolvenčního zákona o změně usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.7.2012, č.j. MSPH 60 INS 23958/2012-B-10, a to jeho výroku IV., kterým se plátci mzdy dlužnice ukládá povinnost provádět srážky ze mzdy.

Výrok II. tohoto usnesení vydal soud v zájmu zajištění účelu oddlužení v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle tohoto rozhodnutí obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 24. září 2013 Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová