MSPH 60 INS 23884/2013
č.d. MSPH 60 INS 23884/2013 C1-24

160 ICm 554/2014 101 VSPH 628/2015-133 (MSPH 60 INS 23884/2013)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Vlastimil Šťastný, IČO 12038831, sídlem Lidické náměstí 1173/1, Ústí nad Labem, zast. Mgr. Romanem Klimusem, advokátem, sídlem Obránců míru 221/44, Ostrava, proti žalované: JUDr. Ing. Helena Horová, sídlem V luhu 18, Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka ELEKTRO BRNO, a.s., zast. Mgr. Barborou Novotnou Opltovou, advokátkou, sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 160 ICm 554/2014-121 ze dne 18. června 2015,

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 160 ICm 554/2014-121 ze dne 18. června 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Proti rozsudku ze dne 7.5.2015, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, podal žalobce odvolání. Soud prvního stupně dovodil, že žalobce podal odvolání opožděně, a proto podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání pro opožděnost odmítl. Při svém rozhodnutí vyšel soud prvního stupně z toho, že napadený rozsudek byl žalobci doručen 25.5.2015, takže 15ti denní lhůta podání odvolání uplynula 9.6.2015. Žalovaný doručil odvolání soudu 15.6.2015, tedy po uplynutí zákonné odvolací lhůty.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž uvedl, že jím napadený rozsudek byl žalobci do datové schránky jeho zástupce doručen až dne 29.5.2015. Patnáctý den odvolací lhůty připadl na sobotu 13.6.2015, takže podle § 57 odst. 2 věta druhá o.s.ř. druhá platí, že posledním dnem odvolací lhůty je nejblíže následující pracovní den, což bylo pondělí 15.6.2015 a v tento den žalobce odvolání doručil soudu. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Podle potvrzení o dodání a doručení rozsudku do datové schránky zástupce žalobce byl rozsudek, proti němuž odvolání žalobce směřuje, doručen zástupci žalobce dne 26.5.2015 postupem podle § 17 odst. 3 zák. č. 300/2008 a nikoliv až dne 29.5.2015, jak žalobce tvrdí v odvolání. Ode dne následujícího, tedy od středy 27.5.2015 běžela patnáctidenní lhůta k podání odvolání, která skončila ve středu dne 10.6.2015. Žalobce odvolání doručil do datové schránky soudu prvního stupně 15.6.2015, tedy opožděně, jak správně dovodil soud prvního stupně v napadeném usnesení. 2 160 ICm 554/2014 101 VSPH 628/2015 ()

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.)

V Praze dne 1. září 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná