MSPH 60 INS 21288/2015-A-10
MSPH 60 INS 21288/2015-A-10

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou v insolvenční věci dlužníka: manželé Vlasta Zděradičková, nar. 25.1.1955, a Josef anonymizovano , anonymizovano , oba bytem K Jinočanům 82, 155 00 Praha 5, zast. Mgr. Janem Altem, advokátem, sídlem Havlíčkovo náměstí 512, 284 01 Kutná Hora, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

I. Podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, se usnesení Městského soudu v Praze vydané vyšší soudní úřednicí dne 4. září 2015, č.j. MSPH 60 INS 21288/2015-A-7, mění ve výroku I. tak, že dlužníkovi se povinnost předložit znalecký posudek neukládá, ve výroku II. se napadené usnesení potvrzuje. II. Dlužníkovi se ukládá, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu listinu prokazující jeho tvrzení uvedené v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty lze předpokládat uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka alespoň ve 30% jejich výše. III. Soud poučuje dlužníka, že podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) ins. zák. soud zamítne návrh na povolení oddlužení (a v souladu s ustanovením § 396 ins. zák. rozhodne současně o způsobu řešení úpadku dlužníka konkurzem), lze-li důvodně předpokládat, že hodnota plnění, který by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 25. září 2015

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová