MSPH 60 INS 21235/2011-A-31
MSPH 60 INS 21235/2011-A-31

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaromírem Harmachem v insolvenční věci dlužníka: BITUMAT CZ, a.s., IČ 290 56 675 se sídlem Jiřího ze Vtelna 1731, 193 00 Praha 9 o návrhu věřitele č. 5-společnosti DEHTOCHEMA BITUMAT s.r.o., IČ 274 45 828 se sídlem Pražská 870, Bělá pod Bezdězem na nařízení předběžného opatření proti dlužníkovi o ustanovení předběžného správce, o zákazu dispozice majetkem dlužníka bez souhlasu předběžného správce a o výzvě osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud ustanovil předběžného správce, vyslovil zákaz dispozice majetkem dlužníka bez souhlasu předběžného správce a nařídil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka, doručeným zdejšímu soudu dne 18.11.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení, k projednání návrhu bylo nařízeno jednání na 29.3.2012, ke zjištění úpadku však doposud nedošlo.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 1.6.2012 navrhla shora uvedená společnost DEHTOCHEMA BITUMAT s.r.o. nařízení předběžného opatření, uvedeného ve výroku shora s tím, že není zajištěno, aby dlužník řádně nakládal se svým majetkem, když k tíži věřitelů rozprodává zboží ze skladů za ceny nižší, než jsou pořizovací a rozprodává i další majetek sloužící provozování podnikatelské činnosti, např. nákladní vozidlo zn. VOLVO, reg. zn. 4M5 2099, což dokládal blíže neupřesněnou fotografií tohoto vozu.

Podle ust. § 82 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ) může insolvenční soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu (odstavec 1). Předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce (odstavec 2). Podle § 9 IZ jsou procesními subjekty podle insolvenčního zákona a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a f) likvidátor dlužníka. Podle § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Dle § 5 IZ spočívá insolvenční řízení zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Dle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. předseda senátu odmítne návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je neurčitý nebo nesrozumitelný, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Podle § 75b odst. 1 o.s.ř. je navrhovatel povinen k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu. Dle § 75b odst. 2 pak předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne, nebude-li jistota podle předchozího odstavce složena. Dle ust. § 75b odst. 3 písm. f) pak neplatí odst. 1 a 2 posledně uvedeného ustanovení, osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Podle § 75c odst. 2 o.s.ř. předseda senátu rozhodne o návrhu na předběžné opatření bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření podle § 76a rozhodnout až do uplynutí 24 hodin poté, co byl podán, a o návrhu na jiné opatření až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. Podle § 75c odst. 3 o.s.ř. konečně předseda senátu o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne bez slyšení účastníků.

V daném případě je z obsahu návrhu zřejmé, že věřitel č. 5-společnost DEHOCHEMA BITUMAT s.r.o. podpořila svůj návrh na nařízení předběžného opatření pouze fotografií předmětného vozu, který dlužník měl údajně prodat společnosti TOM-a-RACE s.r.o., IČ 258 73 342, aniž ovšem o tom předložila jakýkoli důkaz a stejně tak vůbec nedoložila důvodnost svých obav z údajného rozprodávání zboží ze skladů. Za této situace by zdejší soud bez návrhu na nařízení předběžného opatření o jeho nařízení vůbec neuvažoval a pokud se takového rozhodnutí věřitel č. 5 domáhá, pak nepochybně bylo na místě dle cit. § 75b odst. 1 splnit povinnost k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, a to složit nejpozději ve stejný den, kdy jmenovaná společnost podala u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu a dále zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření dle zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění, položky 5 Sazebníku soudních poplatků ve výši 1.000,-Kč.

Za této situace proto soudu nezbylo, než aby i s ohledem na výše cit. ust. 75b odst. 2 o.s.ř. výše uvedený návrh na nařízení předběžného opatření odmítl s tím, že by ani dle § 75a odst. 1 nepřicházelo v úvahu jiné rozhodnutí, když předmětný návrh jednoznačně neobsahuje potřebné náležitosti.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.. 1 o.s.ř., když dlužník měl sice ve věci sice úspěch, ale žádné náklady řízení mu nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 4. června 2012

JUDr. Jaromír H a r m a c h, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Linhartová