MSPH 60 INS 20223/2015-B-21
MSPH 60 INS 20223/2015-B-21

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou v insolvenční věci dlužnice: Carlo Caddeo, s.r.o., IČO 27912884, sídlem Vlasty Buriana 502/8, 190 00 Praha 9, zast. JUDr. Richardem Halškou, advokátem, sídlem Jeřabinova 2987, Praha 5, o částečném zrušení usnesení o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetku z majetkové podstaty,

takto:

Usnesení ze dne 24.6.2016, č.j. MSPH 60 INS 20223/2015-B-18, kterým soud rozvrhl výtěžek zpeněžení majetku z majetkové podstaty, se ve výroku I. zrušuje v části týkající se vydání výtěžku zpeněžení majetkové podstaty věřiteli č. 1 Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9, v částce 31.038,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 24.6.2016, č.j.-B-18, soud rozhodl o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetku z majetkové podstaty mezi všechny přihlášené věřitele, jejich pohledávky byly v řízení zjištěny. Usnesením rovněž byla rozvržena částka 31.038,-Kč k uspokojení pohledávky věřitele č. 1 Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení.

Podáním došlým soudu dne 12.7.2016, tedy před právní moci rozvrhového usnesení, vzal věřitel č. 1 přihlášku své pohledávky zpět z důvodu, že pohledávka byla nesprávně přihlášena. Soud proto usnesením ze dne 29.7.2016, č.j.-P1-3, vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 1 a ukončil jeho účast v insolvenčním řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 16.8.2016.

Podle ustanovení § 96 odst. 2 o.s.ř., které je třeba použít v souladu s ustanovením § 7 ins. zák., je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je- li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

Podle ustanovení § 184 odst. 1 ins. zák. věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci.

V projednávané věci věřitel č. 1 před právní mocí rozvrhového usnesení vzal přihlášku své pohledávky zpět, a proto soud v souladu s ustanovením § 184 odst. 1 ins. zák. vzal na vědomí isir.justi ce.cz zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1. Vzhledem k tomu, že usnesením ze dne 24.6.2016, č.j.-B-18, soud již rozhodl o uspokojení pohledávky tohoto věřitele v rozvrhu, přičemž rozhodnutí o rozvrhu je rozhodnutím ve věci samé a přihlášku pohledávky je třeba považovat za návrh na zahájení řízení o pohledávce věřitele v rámci insolvenčního řízení, postupoval soud analogicky podle ustanovení § 96 odst. 2 o.s.ř. a rozvrhové usnesení v části, ve které bylo rozhodnuto o uspokojení pohledávky věřitele č. 1 v rozvrhu zrušil z důvodu zpětvzetí přihlášky tohoto věřitele, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesení se doručuje zvlášť insolvenční správkyni, dlužnici a všem věřitelům. Lhůta k podání odvolání začíná běžet těmto osobám ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 21. září 2016

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová