MSPH 60 INS 16635/2015-B-18
MSPH 60 INS 16635/2015-B-18

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou v insolvenční věci dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1, o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.11.2015, č.j. MSPH 60 INS 166353/2015-B-8 se mění ve výroku V takto: Soud přikazuje dlužníkovi, aby zasílal insolvenční správkyni vždy k 20. dni příslušného měsíce částku odpovídající plnění z darovací smlouvy uzavřené s Irenou anonymizovano , bytem U obecního dvora 793/2, 110 00 Praha 1, a to tak, že jí poukáže na bankovní účet, jehož číslo mu správkyně za tímto účelem sdělí. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda je toto rozhodnutí v právní moci.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu Praze ze dne 27.11.2015, č.j. MSPH 60 INS 166353/2015-B-8 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, přičemž výrokem V. uložil dlužníkovi povinnost pravidelně hradit plnění z darovací smlouvy ve výši 5.000,-Kč k rukám insolvenční správkyně.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 5.1.2016 č.j. 4 VSPH 2453/2015-B-14 bylo rozhodnuto o odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení tak, že odvolání dlužníka bylo odmítnuto, přičemž dále Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí uložil soudu, změnit výrok V. napadeného usensení tak, že uloží dlužníku povinnost plnit z darovací smlouvy v rozsahu odpovídajícímu možnému plnění dle darovací smlouvy.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V dané věci dlužník soudu doložil darovací smlouvu uzavřenou s Irenou anonymizovano na plnění až do výše 5.000,-Kč dle aktuálních příjmů dlužníka. Jelikož usnesením ze dne 27.11.2015, č.j. MSPH 60 INS 166353/2015-B-8 byla stanovena dlužníkovi povinnost pravidelně hradit insolvenční správkyni částku 5.000,-Kč měsíčně z darovací smlouvy, rozhodl soud v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 insolvenčního zákona o změně usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.11.2015, č.j. MSPH 60 INS 166353/2015-B-8 vázán závazným právním názorem Vrchního soudu v Praze, tak že změnil výrok V. usnesení, kterým se dlužníkovi ukládá povinnost plnění z darovací smlouvy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle tohoto rozhodnutí obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 8. února 2016

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová