MSPH 60 INS 14418/2010-B-32
MSPH 60 INS 14418/2010-B-32

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaromírem Harmachem v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy Kaiserové, r. č. 485116/059, bytem v Praze 4-Chodově, Valentova 1744/4, o schválení oddlužení takto:

I. Usnesení ze dne 15. 9. 2011, čj. MSPH 60 INS 14418/2010-B-13, se s účinností od 30. června 2012 mění ve výroku ad II. takto: Soud ukládá dlužnici, aby po dobu 5-ti let, počítaných od 31. října 2011, hradila níže uvedeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenční správkyně na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to v níže uvedeném poměru stanoveném podle výše pohledávek jednotlivých věřitelů:

Číslo Název nebo jméno věřitele, IČO, Pohledávka Poměr uspokojení přih. sídlo, místo podnikání nebo bydliště v Kč v% 1 Městská část Praha 11, 170.582,25 28,40 Praha 4, Ocelíkova 672 2 PhDr. Petr Roman, IČO 411 45 771, 20.384,00 3,40 Praha 6, Buzulucká 589/1 3 PROFI CREDIT Czech, a. s., IČO 618 60 069, 34.831,00 5,80 Praha 1, Jindřišská 24/941 4 SMART Capital, a. s., IČO 268 65 297, 24.490,00 4,08 Olomouc, Hněvotínská 241/52 5 GE Money Bank, a. s., IČO 256 72 720, 223.871,00 37,27 Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a 6 COFIDIS s. r. o., IČO 271 79 907, 29.882,59 4,97 Praha 5, Bucharova 1423/6 7 Home Credit, a. s., IČO 269 78 636, 49.254,00 8,20 Brno, Moravské náměstí 249/8 8 ESSOX s. r. o., IČO 267 64 652, 21.222,94 3,53 České Budějovice, Senovážné nám. 231/7 9 GOLDKREDIT a. s., IČO 288 70 191, 26.139,84 4,35 Praha, Pařížská 1067/8

První splátku nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit k 31. říjnu 2011, a to z odměny z dohody o provedení práce, kterou pobírá od svého

zaměstnavatele společnosti ZENOVA services s. r. o., IČO 250 51 865, se sídlem v Praze 1, Novém Městě, V Celnici 10/1028, a ze starobního důchodu, který je jí vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, Křížová 25.

II. Insolvenční správkyně rozdělí částky doposud deponované pro věřitelku č. 1 a věřitelku č. 3 jako mimořádné splátky mezi všechny věřitele v poměru uvedeném ve výroku ad I.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne ze dne 15. 9. 2011, čj.-B-13, které nabylo právní moci dne 21. 9. 2011, bylo dlužnici schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Protože o konečné výši pohledávek věřitelky č. 1-Městské části Praha 11 a věřitelky č. 3-PROFI CREDIT Czech, a. s., nebylo možno z důvodu jejich částečného popření insolvenční správkyni v době vydání uvedeného usnesení rozhodnout, byla jejich část zahrnuta do splátkového kalendáře podmíněně s tím, že poměrné části těchto pohledávek odpovídající jejich popření budou dočasně deponovány u insolvenční správkyně a po konečném rozhodnutí o jejich výši budou buď vyplaceny těmto věřitelkám nebo rozděleny jako mimořádná splátka mezi ostatní věřitele.

Pohledávka věřitelky č. 1 byla v popřené části odmítnuta usnesením ze dne 3. 4. 2012, čj. -P1-3. Pohledávka věřitelky č. 3 byla v popřené výši odmítnuta usnesením ze dne 3. 4. 2012, čj.-P3-2. Obě tato usnesení nabyla právní moci dne 27. 4. 2012.

Soud proto s ohledem na snížení pohledávek věřitelek č. 1 a 3 původně zahrnutých do splátkového kalendáře upravil poměry splátek pro všechny věřitele, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Zároveň soud rozhodl, že částky deponované pro věřitele č. 1 a 3 u insolvenční správkyně budou rozděleny mezi všechny věřitele v takto nově stanoveném poměru jako mimořádné splátky jejich pohledávek.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné .

V Praze dne 26. června 2012

JUDr. Jaromír Harmach, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šímová