MSPH 60 INS 14039/2010-C3-22
MSPH 60 INS 14039/2010-C3-22

60 ICm 226/2012-258

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou ve věci žalobkyně: Pandex B.V., registrační číslo 36032484, sídlem Oudijk 2 A, 1617KR Westwoud, Nizozemsko, zast. Mgr. Michaelou Wažikovou, advokátkou, sídlem Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., IČ 69335176, sídlem Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužnice INVEST & STAV s.r.o., o určení pravosti a pořadí popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má dílčí pohledávku č. 1 ve výši 6,541.649,-Kč spolu s úrokem ve výši 1,570.948,-Kč, kterou lze uspokojit pouze z majetku dlužnice poskytnutého k zajištění, a to pozemku parc.č. 275/5-orná půda, pozemku parc.č. 275/6-orná půda, pozemku parc.č. 275/7-orná půda, pozemku parc.č. 275/8- orná půda, pozemku parc.č. 275/9-orná půda, pozemku parc.č. 275/10-orná půda, pozemku parc.č. 275/11-orná půda, pozemku parc.č. 275/12-orná půda, pozemku parc.č. 275/13-orná půda, pozemku parc.č. 275/14-orná půda, pozemku parc.č. 275/15-orná půda, pozemku parc.č. 275/16-orná půda, pozemku parc.č. 275/17-orná půda, pozemku parc.č. 275/18-orná půda, pozemku parc.č. 275/19-orná půda, pozemku parc.č. 275/20-orná půda, pozemku parc. č. 275/21-orná půda, pozemku parc. č. 275/22-orná půda, pozemku parc. č. 275/23-orná půda, pozemku parc. č. 275/24-orná půda, pokračování-2-60 ICm 226/2012

pozemku parc. č. 275/25-orná půda, pozemku parc. č. 275/26-orná půda, pozemku parc. č. 275/27-orná půda, pozemku parc. č. 275/28-orná půda, pozemku parc. č. 275/29-orná půda, pozemku parc. č. 275/30-orná půda, pozemku parc. č. 275/31-orná půda, pozemku parc. č. 275/32-orná půda, pozemku parc. č. 275/33-orná půda, pozemku parc. č. 275/34-orná půda, pozemku parc. č. 275/35-orná půda, pozemku parc. č. 275/36-orná půda, pozemku parc. č. 275/37-orná půda, pozemku parc. č. 275/38-orná půda, pozemku parc. č. 275/39-orná půda, pozemku parc. č. 275/40-orná půda, pozemku parc. č. 275/41-orná půda, pozemku parc. č. 275/42-orná půda, pozemku parc. č. 275/43-orná půda, pozemku parc. č. 275/44-orná půda, pozemku parc. č. 275/45-orná půda, pozemku parc. č. 275/46-orná půda, pozemku parc. č. 275/47-orná půda, pozemku parc. č. 275/48-orná půda, pozemku parc. č. 275/49-orná půda, pozemku parc. č. 275/3-orná půda, pozemku parc. č. 275/55-orná půda, všechny v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou. II. Žaloba o určení, že dílčí pohledávka č. 1 ve výši 6,541.649,-Kč spolu s úrokem ve výši 1,570.948,-Kč je pohledávkou za dlužnicí, se zamítá. III. Určuje se, že žalobkyně má za dlužnicí nezajištěnou dílčí pohledávku č. 2 ve výši 4,534.811,-Kč. IV. Žaloba o určení, že dílčí pohledávka č. 2 ve výši 4,534.811,-Kč je pohledávkou zajištěnou nemovitostmi popsanými ve výroku I. tohoto rozsudku, se zamítá. V. Žaloba o určení, že žalobkyně má za dlužnicí dílčí pohledávku č. 3 ve výši 700.000,- Kč zajištěnou nemovitostmi popsanými ve výroku I. tohoto rozsudku se zamítá. VI. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u soudu dne 20.1.2012 ve znění jejího částečného zpětvzetí se žalobkyně domáhala určení, že má za dlužnicí zajištěnou pohledávku představující jistinu úvěru ve výši 6,541.649,-Kč a úrok ve výši 1,570.978,-Kč (dílčí pohledávka č. 1) ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.1.2007. Žalobkyně se dále domáhala určení, že má za dlužnicí zajištěnou pohledávku ve výši 4,534.811,-Kč představující část její odměny za poskytnuté poradenské služby (dílčí pohledávka č. 2) a pohledávku ve výši 700.000,-Kč představující smluvní pokutu, na jejíž zaplacení jí vznikl nárok z důvodu porušení povinnosti dlužnice zaplatit včas odměnu za poradenské služby (dílčí pohledávka č. 3) z poradenské smlouvy uzavřené dne 30.1.2007. Dle tvrzení žalobkyně jsou všechny pohledávky zajištěny zástavním právem k nemovitostem popsaným ve výroku I. tohoto rozsudku. pokračování-3-60 ICm 226/2012

Žalobkyně tvrdila, že od roku 2005 spolupracovala s panem Dušanem Kolářem, resp. dlužnicí na projektu výstavby rodinných domů v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. Žalobkyně nabídla možnost financování projektu prostřednictvím smlouvy o úvěru, na základě které by poskytla úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Současně nabídla své dlouholeté zkušenosti s developerskou činností. Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně, pan Kolář a dlužnice smlouvu o úvěru, na jejímž základě poskytla žalobkyně panu Kolářovi úvěr v uvedené výši, který byl úročen 6% úrokem ročně. Finanční prostředky z poskytnutého úvěru byl čerpány prostřednictvím advokátní úschovy na základě smlouvy o podmínkách zřízení a vedení vázaných účtů ze dne 30.1.2007. Z čerpaných finančních prostředků byl uhrazen úvěr vůči Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. a společnosti MILION s.r.o. Téhož dne uzavřely stejné smluvní strany poradenskou smlouvu, jejímž předmětem byl závazek žalobkyně poskytovat po dobu 4 let dlužnici poradenské služby a konzultace, jež měly směřovat k vytvoření plánu realizace developerského projektu, a zároveň měly zahrnovat také řízení celého projektu tak, aby splňoval místní předpisy, a aby se předešlo nežádoucím aspektům při samotné realizaci projektu v terénu. Za tyto služby byla sjednána odměna, jež byla vypočtena jako odměna 750,-Kč za každý m2 prodané stavební parcely, přičemž k výplatě odměny mělo dojít nejpozději do 4 let od podpisu smlouvy. V případě nezaplacení ceny poskytnutých služeb v uvedené lhůtě měla žalobkyně právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 700.000,-Kč. Dlužnice zaplatila žalobkyni za poradenské služby celkem odměnu ve výši 1,711.500,-Kč. Žalobkyně tvrdila, že všechny její pohledávky jsou zajištěné zástavním právem k nemovitostem dlužnice popsaným ve výroku I. tohoto rozsudku (dále jen nemovitosti ).

Žalobkyně pohledávky za dlužnicí ze smlouvy o úvěru představující nesplacenou část úvěru ve výši 6,541.649,-Kč spolu s úrokem ve výši 1,570.978,-Kč, dále z poradenské smlouvy představující neuhrazenou část odměny ve výši 4,534.811,-Kč a smluvní pokutu ve výši 700.000,-Kč přihlásila (po opravách přihlášky, částečném zpětvzetí přihlášky a částečném zpětvzetí žaloby) do insolvenčního řízení vedeného s dlužnicí. Při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 22.12.2011 žalovaný popřel uvedené pohledávky co do pravosti, výše i pořadí.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že není důvodná. Žalovaný tvrdil, že poradenská smlouva je neplatná z důvodu, že nebyl určitě sjednán předmět smlouvy. Dále tvrdil, že smlouva poradenská, smlouva o úvěru a zástavní smlouvy jsou smlouvami vzájemně závislými, a proto neplatnost poradenské smlouvy způsobuje neplatnost ostatních smluv. Zástavní smlouvy jsou rovněž neplatné pro rozpor s ustanovením § 196a obch. zák. a rovněž z důvodu neurčitosti vymezení pohledávek, které jimi byly zajištěny. Žalovaný dále tvrdil, že případný nárok na vydání bezdůvodného obohacení z neplatně uzavřených smluv je promlčený.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu věci.

Dne 19.12.2006 uzavřeli František Kalita jako převodce a Lenka Kolářová jako nabyvatel smlouvu o převodu obchodního podílu, kterou František Kalita převedl na Lenku Kolářovou 100% obchodní podíl v dlužnici. Nejpozději k témuž dni byla Lenka Kolářová jmenovaná jednatelkou dlužnice. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze smlouvy o převodu obchodního podílu a z čestného prohlášení a podpisového vzoru jednatele společnosti. Změna zápisu společníka a jednatele dlužnice v obchodním rejstříku byla provedena dne 5.2.2007, což má soud prokázané z výpisu z obchodního rejstříku dlužnice. pokračování-4-60 ICm 226/2012

Dne 30.1.2007 uzavřeli dlužnice jako investor výstavby, žalobkyně jako konzultant a Dušan Kolář jako dlužník poradenskou smlouvu, kterou se žalobkyně zavázala po dobu čtyř let poskytovat dlužnici poradenské a konzultační služby směřující ke zhodnocení pozemků vymezených ve smlouvě, jejichž vlastníkem byla dlužnice, dále se zavázala vyvíjet poradenskou činnost při realizaci prodeje pozemků zájemcům o výstavbu rodinných domů. Současně se zavázala zajišťovat zápisy a výmazy svých zástavních práv do katastru nemovitostí. Tyto skutečnosti má soud za prokázané z poradenské smlouvy. Poradenská činnost žalobkyně dle poradenské smlouvy se týkala řešení infrastruktury, povinností žalobkyně bylo nalézt technická řešení. Žalobkyně řešila mimo jiné otázku příjezdových cest a chodníků, parkovacích míst. Žalobkyně rovněž poskytovala poradenskou činnost týkající se uložení domů, jejich orientace, rozmístění místností uvnitř domů, výměr pozemků, materiálu použitého k výstavbě domů a jejich standardu. Tyto skutečnosti má soud za prokázané z výpovědí svědků Romany Macasové, Roela Hoekstry, Dušana Koláře a účastnické výpovědi žalobkyně. Z výpovědi těchto svědků a účastnické výpovědi má rovněž soud za prokázané, že žalobkyně poskytovala dlužnici poradenské služby týkající se uvedení domů na trh a jejich inzerce. Z výpovědí uvedených svědků má rovněž soud za prokázané, že poradenská činnost byla poskytována průběžně od uzavření smlouvy, za dlužnici se jednání stran smlouvy účastnil Dušan Kolář, za žalobkyni ředitel Andreas Karsten a Roel Hoekstra. Z výpovědi svědka Dušana Koláře má soud za prokázané, že činnosti sjednané poradenskou smlouvou žalobkyně pro dlužnici vykonala. Dlužnice se zavázala zaplatit žalobkyni za poradenskou činnost odměnu ve výši 14.198.311,-Kč. Odměna žalobkyně byla splatná nejpozději do čtyř let ode dne, kdy žalobkyně poskytla Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč na základě smlouvy o úvěru. Dlužnice byla současně povinna hradit žalobkyni odměnu vždy, když jí bude kupujícím pozemku uvedeného v poradenské smlouvě zaplacena kupní cena pozemku, a to odměnu v částce součinu částky 463,70 Kč a výměry prodaného pozemku. V případě prodlení dlužnice s úhradou splátky odměny žalobkyně za poradenské služby se dlužnice zavázala uhradit žalobkyni smluvní pokutu ve výši 700.000,-Kč. K zajištění pohledávek z poradenské smlouvy se dlužnice zavázala zřídit zástavní právo pro žalobkyni k pozemkům popsaným v poradenské smlouvě, což má soud za prokázané z této smlouvy. Poradenská smlouva byla smluvním stranami uzavřena v souvislosti a přímé vazbě na smlouvu o úvěru a zástavní smlouvy. Všechny tyto skutečnosti má soud za prokázané z poradenské smlouvy. Úmysl smluvních stran uzavřít pouze všechny smlouvy má soud rovněž za prokázaný z výpovědi svědka Dušana Koláře a z účastnické výpovědi žalobkyně.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako věřitel, dlužnice jako investor výstavby a Dušan Kolář jako dlužník smlouvu o úvěru, kterou se žalobkyně zavázala poskytnout Dušanovi Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč a Dušan Kolář se zavázal vrátit úvěr spolu s 6% úrokem do čtyř let ode dne poskytnutí úvěru. Žalobkyně se zavázala poskytnout úvěr prostřednictvím účtu advokátní úschovy zřízeného na základě smlouvy o podmínkách zřízení a vedené vázaného účtu uzavřené dne 30.1.2007, přičemž dle smlouvy o úvěru byl úvěr na účet advokátní úschovy uhrazen před jejím podpisem. Úvěr měl být vyplacen Dušanovi Kolářovi tak, že částka 2,500.500,-Kč bude uhrazena z advokátní úschovy společnosti MILION s.r.o. za podmínek uvedených ve smlouvě o úschově, částka 972.000,-Kč případně, jiná částka, kterou Dušan Kolář sdělí žalobkyni, bude uhrazena Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. z advokátní úschovy rovněž za podmínek uvedených ve smlouvě o advokátní úschově a zbývající část úvěru po odpočtu jedné poloviny poplatků spojených s návrhy na vklad zástavních práv dlužnice do katastru nemovitostí bude uhrazena z účtu advokátní úschovy na účet JUDr. Evy Vyskočilové za podmínek uvedených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že splátky úvěru jsou Dušan Kolář a dlužnice povinni uhradit vždy, když bude kupujícím pozemku uvedeného ve smlouvě o úvěru zaplacena kupní cena pozemku, a to až do částky, pokračování-5-60 ICm 226/2012 pro kterou vázne na prodávaném pozemku zástavní právo žalobkyně. Smlouvou o úvěru se smluvní strany dohodly, že dlužnice zřídí zástavní právo k nemovitostem popsaným ve smlouvě a rovněž v poradenské smlouvě k zajištění pohledávek žalobkyně z poradenské smlouvy a smlouvy o úvěru tak, že na každém pozemku bude zřízeno zástavní právo pro částku rovnající se součinu jeho výměry a částky 750,-Kč. Ve smlouvě se smluvní strany dohodly, že dlužnice a Dušan Kolář jsou povinni a oprávněni ze smlouvy a ze všech závazků, práv a povinností v ní obsažených společně a nerozdílně. Smlouva o úvěru byla smluvními stranami uzavřena v souvislosti a přímé vazbě na poradenskou smlouvu a zástavní smlouvy. Všechny tyto skutečnosti má soud za prokázané ze smlouvy o úvěru, skutečnosti týkající se poskytnutí úvěru pak má soud rovněž za prokázané ze smlouvy o podmínkách zřízení a vedené vázaného účtu uzavřené dne 30.1.2007, z výpisů z účtu advokátní úschovy, pokynu Dušana Koláře o výši dlužné částky ze dne 5.3.2007 a výpovědi svědka Dušana Koláře.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 001, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/5 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 447.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 001.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 002, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/6 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 553.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 002.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 003, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/7 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 514.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 003.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 004, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/8 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 477.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 004.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 005, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/9 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad pokračování-6-60 ICm 226/2012

Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 446.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 005.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 006, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/10 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 331.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 006.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 007, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/11 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 459.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 007.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 008, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/12 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 513.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 008.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 009, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/13 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 558.750,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 009.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0010, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/14 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 558.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0010.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0011, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/15 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 558.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0011. pokračování-7-60 ICm 226/2012

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0012, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/16 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 378.750,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0012.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0013, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/17 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 295.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0013.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0014, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/18 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 539.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0014.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0015, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/19 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 588.750,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0015.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0016, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/20 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 589.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0016.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0017, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/21 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 589.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0017. pokračování-8-60 ICm 226/2012

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0018, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/22 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 580.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0018.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0019, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/23 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 364.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0019.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0020, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/24 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 445.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0020.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0021, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/25 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 526.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0021.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0022, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/26 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 526.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0022.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0023, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/27 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 527.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0023.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0024, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli pokračování-9-60 ICm 226/2012 smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/28 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 476.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0024.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0025, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/29 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 703.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0025.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0026, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/30 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 543.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0026.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0027, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/31 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 666.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0027.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0028, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/32 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 543.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0028.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0029, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/33 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 553.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0029.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0030, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a pokračování-10-60 ICm 226/2012 současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/34 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 415.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0030.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0031, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/35 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 267.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0031.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0032, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/36 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 324.750,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0032.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0033, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/37 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 331.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0033.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0034, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/38 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 333.750,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0034.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0035, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/39 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 338.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0035.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0036, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/40 v katastrálním území Zeměchy u Kralup pokračování-11-60 ICm 226/2012 nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 314.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0036.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0037, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemky parc. č. 275/41 a 275/55 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 763.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k těmto pozemkům přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0037.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0038, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/42 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 568.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0038.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0039, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/43 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 572.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0039.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0040, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/44 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 201.000,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0040.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0041, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/45 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 212.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0041.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0042, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/46 v katastrálním území Zeměchy u Kralup pokračování-12-60 ICm 226/2012 nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 263.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0042.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0043, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/47 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 319.500,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0043.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0044, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemek parc. č. 275/48 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 579.750,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0044.

Dne 30.1.2007 uzavřeli žalobkyně jako zástavní věřitel, Dušan Kolář jako dlužník a dlužnice jako zástavní dlužník zástavní smlouvu č. 0045, ve které prohlásili, že téhož dne uzavřeli smlouvu o úvěru, na základě které poskytla žalobkyně Dušanu Kolářovi úvěr ve výši 7,068.701,-Kč. Dle zástavní smlouvy dlužnice prohlásila, že je vlastníkem nemovitostí a současně dala do zástavy pozemky parc. č. 275/49 a 275/3 v katastrálním území Zeměchy u Kralup nad Vltavou k zajištění pohledávky ve výši 593.250,-Kč a žalobkyně zástavní právo k tomuto pozemku přijala. Tyto skutečnosti má soud za prokázané ze zástavní smlouvy č. 0045.

Všechny výše popsané smlouvy uzavřel jménem dlužnice František Kalita, což má soud za prokázané ze smlouvy o úvěru, poradenské smlouvy a zástavních smluv.

Žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení vedeného s dlužnicí pohledávku ze smlouvy o úvěru ve výši 7,068.701,-Kč spolu s úrokem ve výši 1,696,488,-Kč, přičemž v rámci doplnění přihlášky uvedla, že se jedná o pohledávku zajištěnou majetkem dlužnice ve smyslu ustanovení § 166 ins. zák. (dílčí pohledávka č. 1). Dále přihlásila pohledávky z poradenské smlouvy ve výši 4,534.811,-Kč (dílčí pohledávka č. 2) a ve výši 700.000,-Kč (dílčí pohledávka č. 3), pohledávky z poradenské smlouvy přihlásila jako pohledávky zajištěné nemovitostmi. Tyto skutečnosti má soud za prokázané z přihlášky pohledávky žalobkyně včetně jejích změn a částečného zpětvzetí přihlášky.

Žalovaný popřel všechny žalobkyní přihlášené pohledávky co do pravosti, výše a pořadí, a to z důvodu, že nebylo doloženo poskytnutí úvěru, právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků je promlčeno. Poradenská smlouva je neplatná, neboť předmět plnění, které měla poskytnout žalobkyně dlužnici dle smlouvy je neurčitý. Smlouva o úvěru je pak neplatná z důvodu, že je smlouvou závislou na poradenské smlouvě. Zástavní smlouvy jsou neplatné pro neurčité vymezení zajišťovaných pohledávek, není zřejmé, která část pohledávky ze smlouvy o úvěru je zajištěna. Ze zástavních smluv není vůbec zřejmá jejich souvislost se smlouvou poradenskou. Tyto skutečnosti byly mezi účastníky nesporné. pokračování-13-60 ICm 226/2012

Z ostatních provedených důkazů soud nezjistil žádné skutečnosti podstatné pro posouzení nároku, který je předmětem tohoto řízení. Soud neprovedl důkaz výslechem Lenky Kolářové, neboť z výpovědi svědka Dušana Koláře vyplynulo, že Lenka Kolářová se žádných jednání týkajících se výše popsaných smluv neúčastnila. Soud rovněž neprovedl důkaz popisem schůzek a poradenské činnosti, neboť se jedná o listinu zpracovanou žalobkyní pro účely tohoto řízení až v jeho průběhu, a nikoliv listinou, která by byla zpracována v průběhu schůzek a poskytování poradenské činnosti.

Projednávanou věc je třeba posuzovat i v současné době dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen ins. zák. ), dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění účinném ke dni 31.1.2007 (dále jen obch.zák. ) a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen obč. zák. ).

Podle ustanovení § 193 ins. zák. o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle ustanovení § 194 ins. zák. o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Podle ustanovení § 195 ins. zák. o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění.

Podle ustanovení § 196a odst. 1 obch. zák., které je třeba použít v souladu s ustanovením § 135 odst. 2 obch. zák. i na společnost s ručením omezeným, společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Podle odstavce pátého tohoto ustanovení Společnost může poskytnout zajištění závazků osob uvedených v odstavcích 1 a 2 pouze se souhlasem valné hromady.

Podle ustanovení § 269 odst. 2 obch. zák. účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena není.

Podle ustanovení § 497 obch. zák. smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle ustanovení § 156 odst. 2 obč. zák. zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje.

Podle ustanovení § 533 obč. zák. kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně.

Po právní stránce posoudil soud věc takto. pokračování-14-60 ICm 226/2012

V projednávané věci se žalobkyně domáhala určení, že má za dlužnicí tři výše popsané pohledávky zajištěné nemovitostmi.

Pokud se týká pohledávky ze smlouvy o úvěru, z provedeného dokazování vyplynulo, že žalobkyně tuto pohledávku přihlásila pouze jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužnice ve smyslu ustanovení § 166 věta druhá ins. zák., nikoliv jako obligační pohledávku za dlužnicí. Domáhala-li se žalobkyně v projednávané věci určení, že pohledávka ze smlouvy o úvěru a její příslušenství je pohledávkou za dlužnicí, domáhala se zjištění této pohledávky v jiném rozsahu, než byla pohledávka přihlášena. Z tohoto důvodu soud nemohl vyhovět návrhu žalobkyně na určení, že pohledávka ze smlouvy o úvěru je pohledávkou za dlužnicí, neboť žalobkyně jako obligační pohledávku za dlužnicí svou pohledávku nepřihlásila. Bez ohledu na výše uvedené má sodu za to, že se žalobkyně zavázala v souladu s ustanovením § 497 obch. zák. poskytnout Dušanovi Kolářovi úvěr a ten se zavázal úvěr vrátit žalobkyni. Smlouva upravuje způsob poskytnutí úvěru, přičemž z provedeného dokazování vyplynulo, že žalobkyně svoji povinnost poskytnout úvěr (částka úvěru byla složena na účet advokátní úschovy před podpisem smlouvy o úvěru) splnila. Dle smlouvy o úvěru pak měla dlužnice být zavázaná splácet úvěr žalobkyni společně a nerozdílně s Dušanem Kolářem. Obchodní zákoník neobsahuje právní úpravu vzniku společných závazků, a tedy je třeba použít v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 obch. zák. právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku. Ustanovení § 533 obč. zák. upravuje přistoupení k závazku, na základě kterého pak jsou původní dlužník a nově přistupující dlužník zavázání společně a nerozdílně. Podle tohoto ustanovení k přistoupení k závazku muže dojít pouze na základě písemné dohody mezi věřitelem a další osobou, která hodlá být zavázaná ze stejného závazku. Vzhledem k tomu, že mezi žalobkyní a dlužnicí nebyla žádná písemná dohoda ve smyslu ustanovení § 533 obč. zák. pouze je ve smlouvě o úvěru uvedeno, že dlužnice a Dušan Kolář jsou oprávněni a zavázáni ze smlouvy společně a nerozdílně, nedošlo k přistoupení dlužnice k závazku Dušana Koláře ve smyslu uvedeného ustanovení občanského zákoníku. Dle názoru soudu ujednání ve smlouvě o úvěru, že z předmětné smlouvy jsou oprávněni a povinni dlužnice a Dušan Kolář společně a nerozdílně odporuje ostatním ujednáním obsaženým ve smlouvě, neboť ve smlouvě je výslovně uvedeno, že osobou oprávněnou k čerpání úvěru je pouze Dušan Kolář. Ze všech výše uvedených důvodů soud uzavřel, že pohledávka ze smlouvy o úvěru představující nesplacenou jistinu úvěru a její příslušenství jako pohledávka za dlužnicí nevznikla, a proto soud žalobu na zjištění pohledávky v tomto rozsahu zamítl, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku.

Pokud se týká určení pořadí pohledávky žalobkyně ze smlouvy o úvěru, pak soud uzavřel, jak bylo výše uvedeno, že poskytnutí úvěru žalobkyně v řízení prokázala. K zajištění pohledávky bylo zřízeno zástavní právo mimo jiné zástavními smlouvami č. 001-0045, každá zástavní smlouva se týká zřízení zástavního práva k jednotlivému pozemku ve vlastnictví žalobkyně. Žalovaný namítal neplatnost zástavních smluv z důvodu neurčitého vymezení pohledávky ze smlouvy o úvěru, kterou jednotlivé zástavy zjišťují. Podle ustanovení § 156 odst. 2 obč. zák. zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Ve všech zástavních smlouvách je zástava jednoznačně určena, neboť v každé je uveden pozemek, ke kterému se zástavní právo zřizuje. Pokud se týká definice zajišťované pohledávky, pak v zástavních smlouvách je jednoznačně uvedeno, že žalobkyně poskytla úvěr Dušanovi Kolářovi, a dále je uvedeno, k zajištění jaké částky se zástavní právo zřizuje. Ačkoliv ve smlouvě není výslovně uvedeno, co představuje částka, k jejímuž zajištění dlužnice zřizuje zástavní právo, z kontextu uvedených ustanovení smlouvy lze uzavřít, že se jedná o část poskytnutého úvěru. Ačkoliv smluvními stranami nebylo zřízeno vespolné pokračování-15-60 ICm 226/2012 zástavní právo, dle názoru soudu smluvním stranám nic nebránilo zřídit zástavní právo k částem pohledávky ze smlouvy o úvěru jednotlivými zástavními smlouvami. Žalobkyně pak mohla v rámci realizace v její prospěch zřízeného zástavního práva prodat kteroukoliv ze zástav nebo všechny. Žalovaný dále namítal neplatnost zástavních smluv z důvodu, že k jejich uzavření nebyl dán předchozí souhlas valné hromady dlužnice v souladu s ustanovením § 196a odst. 1 a 5 obch. zák., neboť dlužnice zajišťovala svým majetkem závazek osoby blízké jednatelce dlužnice, a to jejího manžela. Z provedeného dokazování vyplynulo, že v okamžiku uzavření zástavních smluv byla Lenka Kolářová nejen jednatelkou dlužnice, ale rovněž jejím jediným společníkem. Z tohoto důvodu by její předchozí souhlas s uzavřením smluv jako jediného společníka v působnosti valné hromady dlužnice byl formalismem, který není smyslem uvedených ustanovení obch. zák. (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1780/2008). Bez ohledu na tuto skutečnost uzavřel smlouvy za dlužnici František Kalita, který byl v době jejich uzavření zapsán jako jednatel dlužnice v obchodním rejstříku. František Kalita pak není osobou blízkou Dušanu Kolářovi. Z tohoto důvodu soud má za to, že ustanovení § 196a odst. 5 obch. zák. na zástavní smlouvy nebylo třeba použít.

S ohledem na výše uvedené soud uzavřel, že zástavní smlouvy nejsou neplatné pro jejich neurčitost a pohledávka žalobkyně za Dušanem Kolářem ze smlouvy o úvěru včetně jejího příslušenství, resp. její části, byly zajištěny k nemovitostem uvedeným ve výroku I. tohoto rozsudku. Soud proto rozhodl o existenci této pohledávky žalobkyně, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Pokud se týká dílčí pohledávky č. 2 představující část odměny žalobkyně za její činnost dle poradenské smlouvy, žalovaný namítal neplatnost této smlouvy z důvodu neurčitého vymezení předmětu činnosti žalobkyně. Z obsahu předmětné smlouvy je zřejmé, že se jedná o nepojmenovanou smlouvu ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 obch. zák., neboť tuto smlouvu nelze podřadit pod žádný smluvní typ upravený obchodním zákoníkem. V souladu s tímto ustanovením pak nepojmenovaná smlouva vznikne pouze v případě, že smluvní strany dostatečně určí předmět svých závazků. Závazek žalobkyně dle smlouvy spočíval v poskytování poradenské činnosti a konzultací směřující ke zhodnocení pozemků ve smlouvě uvedených a k realizaci jejich prodeje po dobu čtyř let. Žalobkyně dále měla zajišťovat zápisy a výmazy zástavních práv do katastru nemovitostí. Z provedeného dokazování, a to zejména z výpovědí všech svědků a podpůrně i z účastnické výpovědi ředitele žalobkyně vyplynulo, že mezi stranami smlouvy nebylo sporu o tom, jaké činnosti dle smlouvy měla žalobkyně vykonávat, neboť v otázce předmětu poradenské činnosti a konzultací byly všechny výpovědi v zásadě shodné. Z výpovědi svědka Dušana Koláře pak rovněž vyplynulo, že žalobkyně všechny smlouvou sjednané činnosti pro dlužnici vykonala. Z tohoto důvodu soud uzavřel, že předmět závazku žalobkyně byl dostatečně určitý, neboť mezi smluvními stranami o něm nebylo žádných pochyb. Pokud se týká výše odměny žalobkyně za její činnost dle smlouvy, pak tato odměna byla sjednána smluvními stranami v rámci smluvní volnosti a žalobkyni vznikl nárok na její zaplacení v případě splnění jejího závazku ze smlouvy. Soudu z tohoto důvodu nepřísluší hodnotit, zda odměna byla sjednána v nepřiměřené výši, pokud se na výši odměny smluvní strany smlouvy shodly. Z provedeného dokazování pak rovněž vyplynulo, že žalobkyně uplatnila přihláškou pouze část odměny, která jí nebyla dlužnicí dle smlouvy zaplacena, a nikoliv celou neuhrazenou odměnu. S ohledem na výše uvedené soud uzavřel, že žalobkyně má nárok na zaplacení odměny, reps. její přihlášené části, a tedy má za dlužnicí dílčí pohledávku č. 2. Proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozsudku.

Soud se dále zabýval tím, zda dílčí pohledávka č. 2 je pohledávkou zajištěnou nemovitostmi. Z provedeného dokazování vyplynulo, že smluvní strany poradenské smlouvy měly v úmyslu pokračování-16-60 ICm 226/2012 zajistit pohledávku žalobkyně z této smlouvy zástavním právem k nemovitostem. Zástavní smlouvy však zástavní právo žalobkyně k její pohledávce z poradenské smlouvy nezřizují, neboť pohledávka žalobkyně z poradenské smlouvy není v zástavních smlouvách vůbec uvedená. S ohledem na skutečnost, že ke vzniku zástavního práva je třeba písemné smlouvy a pouhý úmysl stran zřídit zástavní právo nepostačuje, dospěl soud k závěru, že dílčí pohledávka č. 2 není pohledávkou zajištěnou majetkem dlužnice, a tedy rozhodl, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozsudku.

Pokud se týká dílčí pohledávky č. 3, žalobkyně tvrdila, že nárok na zaplacení smluvní pokuty jí vznikl z důvodu, že dlužnice odměnu za poradenskou činnost nezaplatila do čtyř let od podpisu smlouvy. Z provedeného dokazování vyplynulo, že právo žalobkyně na zaplacení smluvní pokuty bylo vázáno na porušení povinnosti dlužnice zaplatit splátky odměny, a nikoliv na porušení povinnosti dlužnice zaplatit odměnu do čtyř let ode dne čerpání úvěru v souladu s úvěrovou smlouvou (nikoliv uzavření smlouvy, jak tvrdila žalobkyně). Vzhledem k tomu, že porušení povinnosti dlužnice zaplatit odměnu v čtyřleté lhůtě nebylo sankcionováno smluvní pokutou, soud dospěl k závěru, že žalobkyně nemá pohledávku za dlužnicí představující smluvní pokutu, na jejíž zaplacení by žalobkyni vznikl nárok z důvodu porušení povinnosti zaplatit odměnu či její nezaplacenou část nejpozději do čtyř let od čerpání úvěru. Z tohoto důvodu soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozsudku.

Výrok VI. tohoto rozsudku se opírá o ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. Žalobkyně měla ve věci úspěch částečný, a to co do určení pořadí dílčí pohledávky č. 1 (po jejím částečném zpětvzetí) a co do určení pravosti dílčí pohledávky č. 2. Co do určení pravosti dílčí pohledávky č. 1, pořadí dílčí pohledávky č. 2 a pravosti a pořadí dílčí pohledávky č. 3 úspěšná nebyla. Z tohoto důvodu má soud za to, že žalobkyně byla úspěšná v méně než 50% sporu, a proto je povinna nahradit žalovanému náklady tohoto řízení. Žalovanému však žádné náklady řízení nevznikly, soud tedy žalobkyni povinnost k jejich náhradě nákladů žalovaného neuložil.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 14. října 2014

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Trojáčková