MSPH 60 INS 12969/2011-C1-2
MSPH 60 INS 12969/2011-C1-2

č.j. 60 ICm 3292/2011-53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jaromírem Harmachem jako samosoudcem ve věci žalobce: Mgr. Šárka Mixová, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 39, insolvenční správce dlužníka AL-KOVO s. r. o., IČ 256 18 229, se sídlem v Praze 5, Smíchově, Preslova 1266/11, proti žalovanému: SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s. r. o., IČ 251 35 449, se sídlem v Brně, Sklenářská 643/7, zastoupenému Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, o určení popření nezajištěné vykonatelné pohledávky žalovaného za dlužníkem, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.,

takto:

I . Soud připouští částečné zpětvzetí žaloby ohledně částky ve výši 27.300,-Kč a řízení se v tomto rozsahu z a s t a v u j e . I I . Žaloba se žádostí, aby bylo určeno, že vykonatelná pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 706.393,72 Kč, která byla žalovaným přihlášena do insolvenčního řízení, vedeného Městským soudem v Praze ve věci dlužníka AL-KOVO s. r. o., IČ 256 18 229, se sídlem v Praze 5, Smíchově, Preslova 1266/11, pod sp. zn. MSPH 60 INS 12969/2011, v celkové výši 706.393,72 Kč, není po právu ohledně částky 122.700,-Kč, s e z a m í t á . III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou domáhal určení, že nezajištěná vykonatelná pohledávka žalovaného za dlužníkem AL-KOVO s. r. o., IČ 256 18 229, se sídlem v Praze 5, Smíchově, Preslova 1266/11 (dále jen dlužník ) přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího pokračování 2 60 ICm 3292/2011 soudu pod sp. zn.ve výši 706.393,72 Kč, není po právu ohledně částky 150.000,-Kč. Žalobce jako insolvenční správce na přezkumném jednání konaném dne 10. 11. 2011 částečně popřel pohledávku žalovaného co do pravosti a výše, neboť dle jeho názoru pohledávka byla dlužníkem v částce 150.000,-Kč uhrazena dne 27. 12. 2010 na účet soudního exekutora JUDr. Marcely Miklové. Žalovaný sice potvrdil, že zmíněná platba byla na jeho účet připsána dne 2. 5. 2011, pouze však ve výši 122.700,-Kč, nicméně přesto navrhl zamítnutí žaloby s tím, že z důvodu administrativního pochybení úhradu ve výši 122.700,-Kč zohlednil u nesprávné pohledávky, přihlášené jako dílčí pohledávka č. 3 ve výši 24.334,-Kč (a proto ji v tomto směru omezil), namísto u pohledávky, která byla přihlášena jako dílčí pohledávka č. 1 ve výši 445.579,-Kč. Přitom však celková výše jím přihlášených pohledávek odpovídá celkové částce, kterou dlužník žalovanému skutečně dluží. Žalovaný totiž proti dlužníkovi jako povinnému vedl dvě exekuční řízení pro vymožení dvou dílčích pohledávek u dvou různých exekutorů, a to pohledávky ve výši 445.579,-Kč s příslušenstvím (exekuce vedena exekutorem JUDr. Marcelou Miklovou) a pohledávky ve výši 147.034,-Kč s příslušenstvím (exekuce vedena exekutorem JUDr. Janou Tvrdkovou). Na jednání konaném dne 6. 12. 2012 vzal žalobce částečně svou žalobu zpět v částce 27.300,-Kč, když učinil nesporným, že z částky ve výši 150.000,-Kč zaslané dlužníkem na účet exekutora, exekutor odečetl a ponechal si náklady exekuce ve výši 27.300,-Kč. Soud částečné zpětvzetí žaloby se souhlasem žalovaného připustil a řízení v tomto rozsahu zastavil. Žalobce nadále však trval na popření pohledávky č. 1 ve výši 122.700,-Kč, když dle jeho názoru na situaci nic nemění, že žalovaný platbu přijatou od exekutora zohlednil u jiné pohledávky, ani to, že žalobce při přezkumném jednání neuvedl konkrétně, kterou z pohledávek popírá, když nemohl vědět, že příslušná úhrada byla žalovaným zohledněna u jiné pohledávky. Soudu je z úřední činnosti známo, že usnesením ze dne 6. 9. 2011, čj. MSPH 60 INS 12969/2011-A-14, byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce-Mgr. Šárka Mixová (dříve Procházková). Z přihláškového spisu věřitele č. 20-žalovaného bylo zjištěno, že žalovaný uplatnil v insolvenční řízení vedeném ve věci dlužníka přihláškou doručenou soudu dne 5. 10. 2011 následující nezajištěné vykonatelné pohledávky: -dílčí pohledávku č. 1 ve výši 445.579,-Kč s příslušenstvím ve výši 105.337,95 Kč (zákonný úrok z prodleni), -dílčí pohledávku č. 2 ve výši 73.535,80 Kč bez příslušenství, -dílčí pohledávku č. 3 ve výši 24.334,-Kč, s příslušenstvím ve výši 5.306,97 Kč (zákonný úrok z prodleni), a že podáním ze dne 7. 10. 2011 doplnil svou přihlášku o dílčí pohledávku č. 4 ve výši 52.300,-Kč bez příslušenství (rovněž vykonatelnou). Ze seznamu přihlášených pohledávek, předloženého insolvenčním správcem soudu před přezkumným jednáním, bylo zjištěno, že žalobce z tam uvedených 4 pohledávek žalovaného popřel částku 150.000,00 Kč, aniž blíže upřesnil, které z uvedených pohledávek se toto popření týká. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 10. 11. 2011 bylo zjištěno, že žalobce na přezkumném jednání částečně popřel pohledávky některých přihlášených věřitelů, kromě jiného též věřitele č. 20-žalovaného, a to ve výši 150.000,00 Kč, aniž blíže upřesnil, které ze shora citovaných dílčích pohledávek žalovaného se toto popření týká. pokračování 3 60 ICm 3292/2011

Z upraveného seznamu přihlášených pohledávek, předloženého žalobcem soudu po přezkumném jednání, bylo zjištěno, že žalobce opět neuvedl, které z dílčích pohledávek žalovaného se jeho popření týká. Jak vyplývá z protokolu o jednání ze dne 17. 5. 2012, žalobce teprve při tomto jednání konkretizoval, že jeho popření se týká dílčí pohledávky č. 1. Podle ust. § 199 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dále jen IZ , insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Dle odst. 2 téhož zákonného ustanovení jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V souladu s odst. 3 v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Z vyjádření účastníků v písemných podáních i při ústních jednáních vyplývá, že předmětem sporu je otázka, zda z důvodu chybného odečtení částečné úhrady jedné z pohledávek žalovaného dlužníkem ve výši 122.700,-Kč od jiné dílčí pohledávky žalovaného, byla insolvenčním správcem po právu částečně popřena ta dílčí pohledávka dlužníka, na kterou byla úhrada exekutorem skutečně vymožena, když v celkovém součtu žalovaný nepřihlásil více, než mu dlužník dluží. Soud souhlasí s názorem žalobce, že každou z přihlášených dílčích pohledávek je nutno posuzovat samostatně. Nicméně s ohledem na to, že tuto zásadu žalobce sám při přezkumném jednání nerespektoval a neuvedl, kterou z dílčích pohledávek popírá, má soud za to, že toto pochybení žalobce nelze klást k tíži žalovaného, který v přihlášce v souhrnu zohlednil veškeré platby přijaté od dlužníka a nepřihlásil více, než mu dlužník skutečně dluží. V souladu se stěžejními zásadami insolvenčního řízení, vyjádřenými v ust. § 5 písm. a) IZ, dle kterého musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, soud proto rozhodl, že žalobce nepopřel nezajištěnou vykonatelnou pohledávku žalovaného ve výši 122.700,-Kč po právu. O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 202 odst. 1 věty první IZ, dle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 6. prosince 2012

JUDr. Jaromír Harmach, v.r. Za správnost vyhotovení: sammosoudce Linhartová