MSPH 59 INS 9096/2015-A-16
Č.d. MSPH 59 INS 9096/2015-A-16

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Dana anonymizovano , anonymizovano , Hráského 1905/1, Praha 4, o návrhu insolvenčního věřitele: Hypoteční banka, a.s., IČO 135 84 324, Radlická 333/150, Praha 5, na zjištění úpadku,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.7.2015 č.j. MSPH 59 INS 9096/2015-A-13, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením rozhodl vyšší soudní úředník, že se řízení zastavuje, neboť navrhovatel nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 4.8.2015 podal navrhovatel odvolání s tím, že zálohu ve výši 50.000,00 Kč zaplatil dne 27.5.2015. Samosoudce přezkoumal rozhodnutí vyššího soudního úředníka, prověřil opětovně v účtárně platbu a zjistil, že platba byla na účet soudu připsána dne 1.6.2015, avšak pod nesprávným variabilním symbolem, a to spisu sp.zn 59 INS 5438/2015.

Vyšší soudní úředník rozhodl nesprávně a odvolání je důvodné, protože záloha byla ve stanovené lhůtě zaplacena, byť připsána k jinému řízení. Soud proto postupoval podle ust. § 12 odst. 2, § 95 IZ a § 9 zák.č.121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a odvolání vyhověl v celém rozsahu a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze navrhovatel ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soud v Praze.

V Praze dne 7.srpna 2015

JUDr. Zuzanou Svobodová ,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová