MSPH 59 INS 861/2014-A-18
č.d.MSPH 59 INS 861/2014-A-18

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Seisin a.s., IČO 261 59 279, se sídlem Mlýnská 22/4, Praha 6,zast. JUDr. Michalem Račokem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 49/633, o návrhu insolvenčního věřitele: Ing. Vladimír Bouček, MBA, U Studánky 26, Praha 7, insolvenční správce dlužníka: FERRO BUILDING, a.s., IČO 251 08 531, se sídlem Petrská 2051/5, Praha, na nařízení předběžného opatření,

t a k t o:

Návrh věřitele na nařízení předběžného opatření, jímž má soud k zajištění majetku dlužníka ustanovit předběžného správce a uložit dlužníkovi, aby nedisponoval nemovitým majetkem, neprováděl transakce vedoucí ke zvýšení základního kapitálu, a aby bylo třetím osobám uloženo plnit závazky vůči dlužníkovi k rukám předběžného správce, se z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Dne 15.1.2014 podal navrhovatel jako insolvenční správce dodavatele stavby insolvenční návrh na zjištění úpadku dlužníka, neboť mu dlužník dluží celkem 2,366.965,27, z toho 1,624.050,00 Kč na nedoplatku DPH od 14.4.2010,částku 365.888,00 Kč jako 3% pozastávku po uplynutí záruční lhůty dle čl. 4.6 a čl. 15 smlouvy o dílo č. 001/2004 od 25.2.2010 ( výše pozastávek činila 615.888,00 Kč, ale navrhovatel z opatrnosti započetl 250.000,00 Kč jako náhradu za drobné nedodělky) a 377.027,27 Kč jako 2% pozastávku po uplynutí 60měsíční záruční lhůty. Účastníci uzavřeli dne 21.10.2004 smlouvu o dílo č. 001/2004-obytný komplex Císařský mlýn s dodatky č. 1 a 2 na celkovou částku 140,000.000,00 Kč. Dlužník vystavil čestné prohlášení, že více jak jedna polovina bude připadat na byty, proto mu dlužník účtoval nižší DPH. Celý objekt byl dokončen a odevzdán dlužníkovi dne 20.6.2007 a dne 27.8.2007 zkolaudován bez zásadních vad a nedodělků. V čl. 4.6. smlouvy bylo dohodnuto zádržné z ceny díla v celkové výši 5% s tím, že po uplynutí 24 měsíců budou uvolněna 3% a po uplynutí 60 měsíců zbývající 2%. Vady musí být prokázány a jejich odstranění doloženo předávacím protokolem.

Protože navrhovatel zjistil, že dlužníkovi bylo DPH účtováno v nesprávné výši opravil 7.4.2010 faktury vystavené v r. 2007 a vyzval dlužníka k jejich úhradě, což se nestalo, a dlužník je tedy v prodlení s úhradou částky 1,624.050,00 Kč více jak 1.370 dní. Dne 25.2.2010 vyzval navrhovatel dlužníka k uvolnění 3% pozastávek ve výši 615.888,00 Kč. Dlužník dne 8.3.2010 sdělil, že použil pozastávky na opravu vad, aniž by to doložil, přesto navrhovatel z opatrnosti započetl částku 250.000,00 Kč, proto požaduje zaplatit 365.888,00 Kč (splatnost 19.6.2009). Dne 20.12.2013 vyzval navrhovatel dlužníka k uvolnění 2% pozastávky v celkové výši 377.027,77 Kč (splatnost 19.6.2012).

Dlužník má i dalšího věřitele-společnost Gomanold, a.s., resp. QI investiční společnost, a.s., se splatnou pohledávku ve výši 460,715.231,44 Kč vyplývající z úvěru poskytnutého původním věřitelem NLB Factoring, a.s., v likvidaci. Dalšími věřiteli jsou FÚ pro Prahu 6, jemuž od července 2013 dluží 24.500,00 Kč za nedoplatek daně z převodu nemovitosti, Městský soud v Praze, neboť dlužník nezaložil od r. 2009 povinné listiny, byl k tomu vyzván pod pohrůžkou pokuty.

Dlužník je v úpadku formou insolvence i předlužení od r. 2010, má více věřitelů se splatnými pohledávkami, které není schopen uhradit. Protože dlužník nepodal insolvenční návrh, ač k tomu byl povinen, a činí úkony ke zvýšení základního kapitálu na úkor stávajících akcionářů, čímž zvýhodňuje jediného věřitele, navrhovatel navrhl nařídit předběžné opatření. Jistotu žádnou nesložil s odkazem na ust. § 82 odst. 1 IZ a § 75b odst. 1 o.s.ř.

Dlužník navrhl zamítnutí insolvenčního návrhu i návrhu na nařízení předběžného opatření, protože není v úpadku, pohledávky věřitele neuznává a namítá jejich promlčení. Navrhovatel není aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu, protože byl v insolvenčním řízení dlužníka FERRO BUILDING, a.s. ustanoven zvláštní správce pro vedení sporů. Dlužník nemá žádné věřitele, protože splatnost pohledávky z úvěru byla posunuta dohodou s věřitelem na 30.10.2014, dluh vůči FÚ byl uhrazen a Městský soud v Praze žádnou pohledávku nevyčíslil. Navrhovatel se nezúčastnil valné hromady svolané za účelem zvýšení základního kapitálu, čímž porušil své povinnosti insolvenčního správce.

S odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.4.1013 čj. 3 VSPH 536/2013-A-32, kde vrchní soud dospěl k závěru, že je na místě vyslechnout dlužníka k případnému nařízení předběžného opatření, neboť již ust. § 111 IZ je dlužník v dispozici s majetkem dostatečně omezen, soud nařídil ústní jednání k slyšení dlužníka, kde se bránil zejména vznesením námitky promlčení pohledávek navrhovatele, poukazem na skutečnost, že nemá žádné věřitele se splatnými pohledávkami a vysvětlením, že zvýšení základního kapitálu dlužníka mělo za cíl jeho oddlužení, které úspěšně pokračuje. Navrhovatel jako akcionář dlužníka se mohl podílet na valné hromadě dne 11.12.2013, která byla řádně svolána za účelem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zvýšením základního kapitálu se sníží podíl navrhovatele na vydaných akciích. Pokud navrhovatel nesouhlasil se zvýšením základního kapitálu, mohl se valné hromady zúčastnit a k zahájení tohoto procesu by nedošlo. Navrhovatel se však nedostavil. Protože akcie jsou na majitele, byla valná hromada svolána dle stanov ohlášením 30 dnů předem v Obchodním věstníku a v Deníku Sport.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 20.5.2009 čj. MSPZ 78 INS 4635/2008-A-35 bylo zjištěn úpadek dlužníka FERRO BUILDING, a.s., a navrhovatel byl ustanoven insolvenčním správcem, usnesením ze dne 9.7.2009 na čl. B-14 byl prohlášen konkurs na majetek tohoto dlužníka. Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.3.2011 čj. MSPH 78 INS 4635/2008, 1 VSPH 42/2011-B-225 bylo zjištěno, že usnesení zdejšího soudu ze dne 3.11.2010 na čl. B-167 se mění tak, že oblastí činnosti zvláštního insolvenčního správce JUDr. Jiřiny Lužové je vedení soudních sporů, neboť vyvstala potřeba řešit problematiku vyžadující právních znalostí. Zvláštní insolvenční správce vstoupí do všech neukončených jednání a do nových věcí vyžadujících právní znalosti, tj. že k vedení veškerých soudních sporů je povolána výlučně JUDr. Jiřina Lužová.

Ze seznamu přihlášených věřitelů bylo zjištěno, že se přihlásil výhradně navrhovatel.

Z příloh založených navrhovatelem na podporu jeho tvrzení bylo zjištěno, že podáním ze 7.4.2010 doručeným dlužníkovi 13.4.2010, vyzval dlužníka k úhradě částky 1,624.050,00 Kč, neboť nevznikl nárok na fakturování stavebních prací ve snížené sazbě DPH, proto opravil faktury z r. 2007 a požádal o jejich úhradu. Dlužníka upomenul podáním z 20.11.2011 opraveným na 20.11.2013 a doručeným dne 28.11.2013. Smlouvou o dílo z 28.10.2004 č. 001/2004 ve znění dodatku č. 1 a 2 bylo zjištěno, že se účastníci dohodli na zhotovení obytného komplexu Císařský mlýn za celkovou cenu 140,000.000,00 Kč s termínem dokončení 28.2.2006.

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ může soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu.

Podle ust. § 113 IZ může soud nařídit předběžné opatření, je-li to nutné k zabránění změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů v době do vydání rozhodnutí o úpadku.

Dle ust. § 111 odst.1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

S poukazem na citovaná ustanovení a obsah insolvenčního návrhu, návrhu na nařízení předběžného opatření a příloh dospěl soud k závěru, že není na místě návrhu vyhovět a nařídit předběžné opatření, protože je otázkou, zda je dlužník v úpadku a zda on sám činí kroky ke zmenšení svého majetku. Z vyjádření dlužníka a jeho výpovědi vyplynulo, že uváděné pohledávky navrhovatele za dlužníkem jsou velmi sporné a nejspíš promlčené, proto je bude nutné řešit v nalézacím řízení, protože dlužník na svou obranu uvedl řadu skutečností, z nichž je jednoznačné, že navrhovatel se snaží nejen vymoci spornou pohledávku, ale zejména dlužníkovi znemožnit jakoukoliv další činnost v oboru. Ostatní tvrzené pohledávky zatím nebyly osvědčeny, a jsou tedy sporné a bude třeba obsáhlejšího dokazování. Insolvenční správce, jak vyplývá z rozhodnutí insolvenčního soudu ve věci sp.zn. 78 INS 4635/2008, není oprávněn vystupovat v řízeních vyžadujících právní znalosti a nedoložil, že by Dr. Lužová jeho úkony schválila, natož že by vystupovala na straně navrhovatele.

Ustanovení § 113 IZ má za cíl ochranu věřitelů před případně pro ně nevýhodným jednáním dlužníka. Zákon stanoví, že předběžným opatřením soud dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. V daném případě zatím nebyl prokázán ani úpadek dlužníka a jeho snaha zbavit se na úkor věřitele svého majetku, ani existence splatných pohledávek navrhovatele, ani aktivní legitimace navrhovatele k vedení řízení. Není tedy možné předběžným opatřením rozhodovat o omezení práv dlužníka nad rámec ust. § 111 IZ. Soud proto nařízení předběžného opatření považuje za nevhodné i s ohledem na možný vznik škody na straně dlužníka, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku dle ust. § 82 IZ a contr.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí může navrhovatel podat odvolání do 15dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, ust. § 91 IZ se nepoužije. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. (§ 74 odst. 2 IZ)

V Praze dne 7. února 2014

JUDr. Zuzana Svobodová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová