MSPH 59 INS 7904/2011-A-9
MSPH 59 INS 7904/2011-A-9

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudním tajemníkem JUDr. Vojtěchem Maňákem v insolvenční věci dlužníka: PARLET STAVITELSTVÍ a.s., IČO: 279 38 859, se sídlem Ke Kablu 378, 102 00 Praha 10, o návrhu insolvenčního věřitele: Dynaworks s.r.o., IČO: 289 55 820, o rozhodnutí o úpadku,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 12. 5. 2011 čj. MSPH 59 INS 7904/2011-A-7, kterým byl odmítnut insolvenční návrh, se z r u š u j e .

II. Řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a vyvěšeno na úřední desce téhož dne, byl odmítnut insolvenční návrh. Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci.

Podáním ze dne 13. 5. 2011 a doručeným zdejšímu dne 16. 5. 2011 byl insolvenční návrh vzat zpět.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne o zrušení rozhodnutí a zastavení řízení.

Protože rozhodnutí o odmítnutí návrhu doposud nenabylo právní moci a insolvenční návrh byl vzat zpět, rozhodl soud dle ust. § 130 odst. 1 IZ, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soud v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu pouze navrhovatel. Věřitel může pro tutéž pohledávku podat insolvenční návrh až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla (§ 129 odst. 2 IZ).

V Praze dne 8. června 2011

JUDr. Vojtěch Maňák,v.r. soudní tajemník Za správnost vyhotovení: Šenfeldová