MSPH 59 INS 6877/2012-B-14
Č.d. MSPH 59 INS 6877/2012-B-14

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Sfinks Czech&Slovakia s.r.o., IČO 279 28 624, se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, o změně usnesení o souhlasu k prodeji podstaty mimo dražbu,

takto:

Výrok usnesení zdejšího soudu ze dne 9.8.2012 na čl. B-12 se m ě n í tak, že cena movitých věcí uvedených v soupisu majetkové podstaty pod m1-movité věci, bude odpovídat nejvyšší či nejvýhodnější nabídce v místě a čase konzultované se zástupcem věřitelů, nejméně však 248.000,00 Kč, a bude zaplacena v hotovosti na účet správce nebo přímo správci, před podpisem kupní smlouvy.

O d ů v o d n ě n í:

Výše citovaným usnesením zdejšího soudu, byl dán souhlas k prodeji movitých věcí za cenu nejméně 380.000,00 Kč. Za tuto cenu však nelze věci zpeněžit, proto se souhlasem zástupce věřitelů ze dne 24.9.2012 požádal správce o snížení minimální výše ceny.

Protože je třeba věci zapsané do soupisu majetkové podstaty zpeněžit za reálně získatelnou cenu, rozhodl soud, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 26. října 2012 JUDr.Zuzana Svobodová ,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová