MSPH 59 INS 5295/2012-A-9
č.d.MSPH 59 INS 5295/2012-A-9

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci dlužníka: STAVBY REZIDENCE s.r.o., se sídlem Praha 4, Zdiměřická 1437/29, IČO 289 88 736, o návrhu insolvenčních věřitelů: a) ELETIS, spol.s r .o., IČO 427 40 592, se sídlem Praha 10, Karpatská 857, b) PULSKLIMA, spol.s r.o., IČO 631 44 409, se sídlem Liberec 12, Andělská cesta 609/11, c) VodoTop Husák s.r.o., IČO 289 96 224, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, všichni zastoupeni Mgr. Janem Tomaierem, advokátem, se sídlem Classic 7 Business Park, Praha 7, Jankovcova 1037/49, o nařízení předběžného opatření,

takto:

Nařizuje se předběžné opatření tohoto znění:

I. Předběžným správcem se ustanovuje Mgr. Markéta Míková, advokát, se sídlem Na Příkopě 25, Praha 1. II. Dlužníkovi se přikazuje, aby dispozice s veškerým majetkem spadajícím do majetkové podstaty, zejména :

( I) úkony týkající se dlužníkova nemovitého majetku, včetně jeho převodu, pronájmu, nebo zatížení jakýmkoliv jiným právem třetích osob;

( II) úkony týkající se dlužníkova movitého majetku v hodnotě převyšující v každém jednotlivém případě 20.000,-Kč, včetně jeho převodu, pronájmu, nebo zatížení jakýmkoliv jiným právem třetích osob;

( III) úkony týkjící se dlužníkových pohledávek, včetně sjednání změn právních skutečností, z nichž vyplývají, a včetně převodu nebo zatížení jakýmkoliv právem třetích osob;

( IV) úkony týkající se dlužníkova podniku jako celku a jakýchkoliv jeho částí, včetně jejich převodu, pronájmu, zatížení jakýmkoliv jiným právem třetích osob nebo ukončení jeho provozování;

( V) úkony, jimiž se dlužník vzdává práv či jimiž ve svůj neprospěch mění smlouvy, jejichž je stranou, či kterými uznává závazky vůči dlužníkovi; a

( VI) provádění plateb z dlužníkových účtů či v hotovosti, pokud výše platby ( či několika souvisejících plateb ) přesahuje v každém jednotlivém případě částku 20.000,-Kč nebo ekvivalent v jiné měně;

( VII) osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi STAVBY REZIDENCE s.r.o., IČ: 289 88 736, se sídlem Praha 4-Chodov, Zdiměřická 1437/29, PSČ 149 00, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158140, jsou povinny napříště plnit své závazky nikoliv dlužníkovi, ale předběžnému správci;

( VIII) započtení vzájemných pohledávek dlužníka STAVBY REZIDENCE s.r.o., IČ: 289 88 736, se sídlem Praha 4-Chodov, Zdiměřická 1437/29, PSČ 149 00, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158140, a věřitelů dlužníka se zakazuje,

činil pouze s předchozím písemným souhlasem předběžného správce.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem podaným u zdejšího soudu dne 26.2.2013 doplněným o originály plných mocí dne 27.2.2013 v 15.05 hod. se navrhovatelé domáhali zjištění úpadku dlužníka, neboť mají za dlužníkem pohledávky z titulu smlouvy o dílo, kdy dlužník jako generální dodavatel stavebních prací na projektu Apartman Student uzavřel s navrhovateli smlouvy o dílo, které navrhovatelé provedli, ale dlužník neuhradil. Navrhovatel a) má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 1,145.102,40 Kč a pozastávky ve výši 1,186.960,12 Kč, navrhovatel b) má pohledávku ve výši 1,269.483,50 Kč a další pohledávky, navrhovatel c) má pohledávku za dlužníkem ve výši 1,261.848,85 Kč. Dalším věřitelem je Pavel Rýznar. s pohledávkou ve výši 881.451,37 Kč s přísl. Dlužník není schopen své pohledávky uhradit, je v prodlení s některými pohledávkami od r. 2011.

Zároveň s insolvenčním návrhem navrhli navrhovatelé nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 a § 113 IZ s ustanovením předběžného správce a zákazem dispozice s majetkem spadajícím do majetkové podstaty resp. dispozici s předchozím souhlasem předběžného správce, neboť dlužník je účelově zřízenou společností, aby mezi společnost Apartman Student s.r.o. jako investora a skutečného objednatele prací byl včleněn mezičlánek omezující odpovědnost společnosti Apartman Student s.r.o. vůči dodavatelům prací za neuhrazení pohledávek. Dlužník je osobou fakticky ovládanou společností Apartman Student s.r.o. , která má z jeho činnosti prospěch a odčerpává z majetku dlužníka finanční prostředky. Ve společnosti dlužníka došlo 18.1.2013 ke změně jednatele i společníka na neznámou osobu sídlící v Maďarsku a navrhovatelé mají obavy, že majetek dlužníka bude vyveden, proto navrhli jednak ustanovení předběžného správce, jednak zákaz dispozice dlužníka s majetkem bez předchozího souhlasu předběžného správce, jednak jmenování prozatímního věřitelského výboru, v němž by byli právě navrhovatelé. Svůj návrh doložili výpisy z obchodního rejstříku, smlouvami o dílo vč. dodatků, fakturami za vykonanou práci, upomínkami o zaplacení pohledávek, žádostmi o uvolnění pozastávek, emailovou korespondencí se společností Apartman Student s.r.o.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že společnost byla založena 10.11.2009, jednatelem a jediným společníkem byl Rostislav Loub do 5.11.2012, kdy byl jednatelem jmenován Pavel Solar, jehož funkce zanikla 27.11.2012, a jednatelem se opět stal R.Loub, který jím být přestal dne 10.1.2013, a téhož dne se stal jediným jednatelem a společníkem Lászsló Sándor Görci se sídlem v Maďarsku.

Vzhledem k tomu, že u dlužníka v posledních 3 měsících došlo k rychlé výměně společníků a jednatelů, přičemž posledním jednatelem a společníkem je občan jiného státu, soud vyhověl návrhu navrhovatelů a nařídil předběžné opatření s ustanovením předběžného správce a omezením dispozice dlužníka s majetkem, ale nejmenoval doposud prozatímní věřitelský výbor, protože není jasné, zda se přihlásí i další věřitelé a zda bude ve věci samé navrhovatelům vyhověno. Pokud se ukáže potřeba, soud prozatímní věřitelský výbor jmenuje. Soud rozhodl dle ust. § 82 odst. 2, § 111 odst. 1, § 112 a 113 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 1. března 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová