MSPH 59 INS 5187/2015-B-55
Č.d.MSPH 59 INS 5187/2015-B-55

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: KAMION TRANSPORT s.r.o., dříve Autodoprava Hanzalík s.r.o., IČO 251 70 961, se sídlem Kořenského 1107/15, Praha 5, zast. Mgr. Michalem Davidem, advokátem, se sídlem K Dolům 1924/42, Praha 4, jako opatrovníkem, o návrhu věřitele JH Logistik s.r.o., IČO 246 58 791, se sídlem Praha 1, Lannova 2061/8, zast. Mgr. Hedvikou Hartmanovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Maiselova 60/3, na nařízení předběžného opatření,

t a k t o:

Návrh věřitele JH Logistik s.r.o., IČO 246 58 791, se sídlem Praha 1, Lannova 2061/8, na nařízení předběžného opatření:

,, 1. Žalovanému 1 se zakazuje zcizit, zastavit či jinak nakládat s Areálem nebo Areál zatížit právy třetích osob, když Areál je tvořen následujícími nemovitostmi, které jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 1495, pro k.ú. Lišov:

-pozemek parcel č. st. 382, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům objekt, -pozemek parcel č. st. 607, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům. objekt, -pozemek parcel č. st. 610, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům objekt, -pozemek parcel č. st. 645, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům. objekt, -pozemek parcel č. st. 718, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům objekt, -pozemek parcel č. st. 747, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům. objekt, -pozemek parcel č. st. 748, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům. objekt, -pozemek parcel č. st. 1033, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba rozestavěná stavba, -pozemek parcel č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, prům. objekt, -pozemek parcel č. st. 1082, zastavená plocha a nádvoří, na němž stojí stavba- rozestavěná stavba, -pozemek parcel č. st. 1107, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, tech. vybavenost, -pozemek parcel č. st. 1401/1, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba- rozestavěná stavba, -pozemek parcel č. 780/31, ostatní plocha, manipulační plocha, -pozemek parcel č. 794/64, ostatní plocha, manipulační plocha, -pozemek parcel č. 864/1, ostatní plocha, manipulační plocha, -pozemek parcel č. 864/38, ostatní plocha, manipulační plocha, isir.justi ce.cz

-pozemek parcel č. 865/4, ostatní plocha, manipulační plocha, -pozemek parcel č. 865/6, vodní plocha, vodní nádrž umělá, -pozemek parcel č. 866/6, orná půda, zemědělský půdní fond, -pozemek parcel č. 895/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, -pozemek parcel č. 895/7, ostatní plocha, manipulační plocha, -pozemek parcel č .895/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, -pozemek parcel č. 895/20, orná půda, zemědělský půdní fond, -pozemek parcel č. 937/18, ostatní plocha, dobývací prostor, -pozemek parcel č. 1005/5, ostatní plocha, dobývací prostor, -pozemek parcel č. 2181/75, ostatní plocha, silnice, -pozemek parcel č. 2287, ostatní plocha, jiná plocha, -pozemek parcel č. 2288, ostatní plocha, jiná plocha, -pozemek parcel č. 2301, ostatní plocha, jiná plocha, -pozemek parcel č. 2302, ostatní plocha, jiná plocha,

-stavby evidované v KN:-prům. objekt bez čp/če na pozemku parc. č. st. 382, prům.objekt bez čp/če na pozemku parc. č. st. 607, prům. objekt bez čp/če na pozemku par. č. st. 645, prům. objekt bez čp/če na pozemku parc. č. st. 718, prům. objekt bez čp/če na pozemku parc. č. st. 747, prům. objekt bez če/če na pozemku parc.č. srov. 748, prům objekt bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, rozestavěná stavba na pozemku parc. č. st. 1082 a 1401/1;

-a stavební neevidovanými v KN: rozestavěná plocha na pozemku parcel č. 865/4, rozestavěná plocha na pozemku parcel č. 2301. Vše k ú. Lišov.

2. Žalovanému 1 se zakazuje vyplatit výtěžek z prodeje Areálu realizovaného Kupní smlouvou uzavřenou Žalovaným 1 a Žalovaným 2 dne 19.12. 2016 před uplynutím tříměsíční lhůty k podání žaloby dle § 289 odst. 3 InsZ, jakož i po dobu, než bude soudní řízení vedené dle § 289 odst. 3 InsZ. pravomocně ukončeno.

3. Žalovanému 2 se zakazuje zcizit, zastavit či jinak nakládat s Areálem nebo Areál zatížit právy třetích osob, se z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23.3.2016 na čl. A-89, které nabylo právní moci dne 9.4.2016, byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a byl ustanoven insolvenční správce. Při přezkumném jednání dne 20.6.2016 byla popřena podmíněná nezajištěná pohledávka věřitele č. 139-JH Logistik s.r.o., pro pravost i výši, neboť šlo o ručitelský závazek vůči J. Hanzalíkovi, na jehož majetek byl rovněž prohlášen konkurs. Věřitel podal žalobu na určení popřené pohledávky vedenou pod sp.zn. 159 ICm 2592/2016.

Usneseními zdejšího soudu ze dne 26.7.2016 na čl. B-34 a ze dne 1.8.2016 na čl. B-36 byli věřitelé uvědoměni o zveřejnění doplnění pokynů zajištěných věřitelů k prodeji nemovitého majetku. Žádné námitky v zákonné lhůtě doručeny nebyly. Věřitelský výbor tyto pokyny projednal na své schůzi dne 16.8.2016, dne 10.1.2017 byla zveřejněna kupní smlouva ze dne 19.12.2016 na čl. B-52 o zpeněžení zajištěného nemovitého majetku.

Dne 13.1.2017 podal věřitele JH Logistik s.r.o., návrh na nařízení předběžného opatření, jímž soud zakáže správci zcizit, zastavit či jinak nakládat s nemovitostmi zapsanými na LV č. 1495 pro kat.úz. Lišov u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, vyplatit zajištěným věřitelům výtěžek zpeněžení a kupujícímu zakáže zcizit, zastavit či jinak nakládat s těmito nemovitostmi, neboť pohledávka tohoto věřitele je jedna z nejvyšších a, protože mu nebylo přiznáno hlasovací právo na schůzi věřitelů, nemohl se stát členem věřitelského výboru. Dne 10.1.2017 byla zveřejněna kupní smlouva na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka za cenu 33,700.000,00 Kč, tedy ceny příliš nízké, proto věřitel hodlá napadnout platnost této kupní ceny z důvodů dle ust. § 5 písm. a) IZ. Nebyly splněny podmínky pokynu zajištěných věřitelů zejména UniCredit leasing CZ a.s., znalecký posudek o ceně nemovitostí je nepřezkoumatelný a nemovitosti byly zpeněženy překotně, protože zajištěný věřitel v prvém pořadí je zajištěným toliko do 25.3.2017. Věřitel zaplatil poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření a složil jistotu ve výši 50.000,00 Kč.

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ může soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu Podle ust. § 230 odst. 4 IZ není-li k pokynům zajištěného věřitele podle odstavce 2 připojen písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění, osoba s dispozičními oprávněními neprodleně vyrozumí insolvenční soud. Insolvenční soud v takovém případě nařídí do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda pokyny zajištěného věřitele schvaluje. Při jednání lze projednat pouze námitky proti pokynům zajištěného věřitele, které ostatní zajištění věřitelé uplatní písemně u insolvenčního soudu nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění těchto pokynů v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K jednání předvolá insolvenční soud insolvenčního správce a dlužníka a zajištěné věřitele, kterým poskytne poučení o námitkách podle věty třetí.

Podle ust. § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2 , § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.

S poukazem na citovaná ustanovení a obsah spisu dospěl soud k závěru, že není na místě návrhu vyhovět a nařídit předběžné opatření, protože věřitel JH Logistik s.r.o. , jehož pohledávka byla při přezkumném jednání popřena, jde o pohledávku podmíněnou a nezajištěnou, není oprávněn diskutovat o pokynech zajištěných věřitelů, neboť je věcí zajištěných věřitelů, jak chtějí zajištěný majetek realizovat při splnění podmínek stanovených v ust. § 230 a 293 IZ. V této věci všichni tři zajištění věřitelé pokyn ke zpeněžení vydali, nepodali námitky proti pokynu ostatních zajištěných věřitelů k téže věci a ani správce nepředložil soudu nesouhlas s těmito pokyny. Věřitelský výbor k těmto pokynům rovněž neměl žádné připomínky. Vzhledem k tomu, že věřitel JH Logistik s.r.o., který není zajištěným věřitelem, nemůže nabýt jakékoliv uspokojení ze zajištěného majetku, je jeho snaha o znemožnění realizace kupní smlouvy a dispozice s tímto majetkem protiprávní. Soud proto nařízení předběžného opatření zakázáním dispozice s tímto majetkem jak správci tak nabyvateli nemovitostí, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku dle ust. § 82 IZ a contr.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí může navrhovatel nařízení předběžného opatření podat odvolání do 15dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, ve 4 vyhotoveních. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčnímrejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. (§ 74 odst. 2 IZ)

V Praze dne 18. ledna 2017

JUDr. Zuzana Svobodová,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová