MSPH 59 INS 4465/2012-P3-5
Č.d.MSPH 59 INS 4465/2012-P3-5

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Vondroušova 1181/23, Praha 17-Řepy, o zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3 : Stavební bytové družstvo POKROK, IČO 000 34 398, se sídlem Kollárova 18, Praha 8, zast. JUDr. Alenou Šťastnou, advokátkou, se sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 7,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. MSPH 59 INS 4465/2012-P3-3 ze dne 1. 2. 2013, kterým soud vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 103.950,00 Kč věřitele č. 3: Stavební bytové družstvo POKROK, IČO 000 34 398, se sídlem Kollárova 18, 186 00 Praha 8, se z r u š u j e s tím, že účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nadále trvá do výši 84.292,45 Kč.

II. Soud bere na vědomí částečné z p ě t v z e t í přihlášky pohledávky č. 3 věřitele : Stavební bytové družstvo POKROK, IČO 000 34 398, se sídlem Kollárova 18, 186 00 Praha 8, zast. JUDr. Alenou Šťastnou, advokátkou, se sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 7, doručené zdejšímu soudu dne 9. 3. 2012 , ve výši 19.657,55 Kč a v této výši jeho účast v řízení končí.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j.-P3-3 ze dne 1. 2. 2013 rozhodl vyšším soudním úředníkem ve výroku ad I., že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3: Stavební bytové družstvo POKROK a ve výroku ad II. konstatoval, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí. Své rozhodnutí odůvodnil dle § 184 IZ, že věřitel, který podal přihlášku pohledávky, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět, a to zcela nebo zčásti. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě věřitelova podání ze 7. 12. 2012 doručeného soudu téhož dne, kterým vzal přihlášku pohledávky zcela zpět. Následně však soud zjistil, že podáním ze dne 30. 1. 2013 doručeným soudu téhož dne, věřitel přihlášku pohledávky ze dne 7.12.2012 opravil tak, že celková výše pohledávky činí 84.292,45 Kč, avšak v době vydání rozhodnutí se tuto skutečnost z technických důvodů nepodařilo ověřit. Soud proto vzal opravu přihlášky z 30.1.2013 jako částečné zpětvzetí jen do výše 19.657,55 Kč.

Vzhledem k tomu, že usnesením zdejšího soudu bylo vydáno vadné rozhodnutí, soud postupoval podle ust. § 95, § 12 IZ a § 184 IZ a rozhodl, jak ve výrocích usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu (ust. § 201 a § 204 odst. 1 os.ř.).

V Praze dne 14. února 2013

JUDr. Zuzana Svobodová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Rytířová