MSPH 59 INS 4089/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY MSPH 59 INS 4089/2013 29 NSČR 119/2015-A-73

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem V insolvenční věoi dlužníka ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE, z. s., se sídlem V Praze, Radotínská 69/34, PSČ 159 00, identifikační číslo osoby 00537004, zastoupeného Mgr. Karlem Kadleoem, advokátem, se sídlem vPraze 1, Vojtěšská 232/15, PSČ 110 00, vedené u Městského soudu vPraze pod sp. zn. MSPH 59 INS 4089/2013, o insolvenčním návrhu věřitele J .J .N. a. s., se sídlem v Kladně, Žižkova 346, PSČ 273 09, identifikační číslo osoby 27652165, zastoupeného Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 2097/10, PSČ 120 00, o dovolání věřitele proti usnesení Vrehního soudu vPraze ze dne 14. května 2014, č.j. MSPH 59 INS 4089/2013, 3 VSPH 1899/2013-A-50, takto:

I. Dovolaoí řízení se zastavuje.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolaoího řízení.

Odůvodněnt

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrehního soudu v Praze podal věřitel dovolání, které podáním ze dne 15. ledna 2016 vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolaoí řízení podle ustanovení § 2430 odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolaoího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2016

JUDr. JiříZavázal,v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková