MSPH 59 INS 32510/2012-P15-4
MSPH 59 INS 32510/2012-P15-4 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: AGROBYŠKOVICE, s.r.o., IČO 261 26 486, se sídlem Střelničná 1680, Praha 8, zast. JUDr. Ing. Miroslavem Silovským, advokátem, se sídlem v Plzni, Karlova 211/5, o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 15: Ravileta Estates s.r.o., IČO 248 36 206, se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. MSPH 59 INS 32510/2012-P15-2 ze dne 8. 8. 2013, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 15, věřitele-Ravileta Estates s.r.o., IČO 248 36 206, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 8. 2013 č.j. MSPH 59 INS 32510/2012-P15-2 rozhodl vyšším soudním úředníkem ve výroku ad I., že zcela odmítá přihlášku pohledávky věřitele č. 15-Ravileta Estates s.r.o., IČO 248 36 206, ve výroku ad II. konstatoval, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Své rozhodnutí odůvodnil dle ust. §§ 185, 197, 198 IZ tím, že u pohledávky, která byla při přezkumném jednání dne 9. 7. 2013 insolvenčním správcem zcela popřena co do pravosti, po výzvě správce ve stanovené lhůtě, která měla uplynout dnem 29. 7. 2013, neuplatnil své právo podat žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky a měla tak nastat skutečnost, že se k pohledávce nepřihlíží. Toto usnesení napadl jmenovaný věřitel včasným odvoláním, v němž namítal, že lhůta pro podání žaloby na určení popřené pohledávky uplynula až dnem 8. 8. 2013 a napadené rozhodnutí je tak v otázce běhu lhůty pro podání incidenční žaloby na určení popřené pohledávky věřitele zatíženo vadou ve smyslu ust. § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř. Soud opětovným ověřením zjistil, že lhůta pro podání určovací žaloby popřené pohledávky byla určena mylně. Správně jako poslední den lhůty je datum 8. 8. 2013. Téhož dne bylo zároveň popření předmětné pohledávky insolvenčním správcem vzato zpět z důvodu dodatečně doplněných listinných důkazů věřitelem. Soud proto postupoval dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř., ust. § 95 IZ, § 12 odst. 2 IZ a a § 9 odst. 1 zák.č.121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a odvolání vyhověl v celém rozsahu a napadené usnesení vyššího soudního úředníka zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu (ust. § 201 a § 204 odst. 1 os.ř.).

V Praze dne 18. září 2013 JUDr. Zuzana Svobodová,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šenfeldová