MSPH 59 INS 32206/2014-A-83
Č.d.MSPH 59 INS 32206/2014-A-83

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční dlužníka: W STAVBY, s. r. o., IČO 271 11 741, se sídlem Dopraváků 723, Praha 8, zast. JUDr. Táňou Diršmidovou, advokátkou, se sídlem Apolinářská 445/6, Praha 2, o návrhu insolvenčního věřitele: a) Ing. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 487 62 521, se sídlem Lipová 970, Šenov, b) PANELY-M, s.r.o., se sídlem Milešov 165, IČO 273 41 461, oba zast. Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem, se sídlem Velké náměstí 7/12, Písek, o dovolání,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 15.2.2016 čj. MSPH 59 INS 32206/2014-A-80 se zrušuje.

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením, které bylo zveřejněno dne 16.2.2016 v insolvenčním rejstříku, bylo řízení zastaveno, protože navrhující věřitel b) nezaplatil ve stanovené lhůtě soudní poplatek z dovolání. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel b) dne 17.2.2016 do datové schránky soudu dovolání s tím, že soudní poplatek ve výši 10.000,00 Kč byl zaplacen dne 3.2.2016. Výzva navrhovateli b) k úhradě poplatku byla opětovně doručena dne 25.1.2016.

Dne 17.2.2016 byl do spisu založen doklad účtárny, že soudní poplatek ve výši 10.000,00 Kč byl uhrazen navrhovatelem dne 4.2.2016.

Protože poplatek byl dodatečně v odvolací lhůtě uhrazen, a z usnesení o zastavení řízení nenabyla práva jiná osoba než dovolatel, rozhodl soud dle ust. § 210a o.s.ř., jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne jeho doručení dlužníkovi.

V Praze dne 18.února 2016

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová