MSPH 59 INS 3111/2008-B-40
MSPH 59 INS 3111/2008-B-40

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Praha 3-Vinohrady, Velehradská č. 1320/24, zast. JUDr. Milanem Chlupatým, advokátem, se sídlem V Praze 2, Ječná 17, o změně plátce mzdy,

takto: Výrok V. usnesení zdejšího soudu ze dne 23.10.2008 na čl. B 6 ve znění usnesení ze dne 3.8.2009 na čl. B 29 s e m ě n í tak, že:

V. a) P ř i k a z u j e se novému plátci mzdy dlužníka SniVi s.r.o., se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 287/18, IČ 289 39 387, aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, po odečtení nezabavitelné částky prováděl srážky ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka v rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a aby sražené částky nevyplácel dlužníkovi. Sražené částky zadrží a vyplatí je insolvenčnímu správci Ing. Heleně Hlaváčkové, bytem Všechromy 28, 251 63 Stránčice, jakmile mu bude sděleno číslo účtu správce, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o změně plátce mzdy dosud není v právní moci.

b) Soud zakazuje plátci mzdy, platu nebo jiného příjmu, aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, dlužníkovi vyplatil postiženou část mzdy, platu nebo jiného příjmu. Tento zákaz se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého je dlužník zaměstnán, nebo od něhož pobírá jiný příjem.

c)Správci se ukládá, aby do 5 dnů sdělil novému plátci mzdy číslo svého účtu, na který mají být provedené srážky zasílány.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 23.10.2008 na čl. B 6 bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře a byl stanoven postup dlužníka i správce při placení splátek. Usnesením zdejšího soudu ze dne 3.8.2009 na čl. B 29 byla provedena změna tohoto usnesení dle novelizovaného ust. § 398 odst. 1 a § 406 odst. 3 písm. a) odst. 5 IZ

Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku dle ust. § 407 odst. 3 IZ

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. (§ 406 odst. 4 IZ) Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. (§ 407 IZ)

V Praze dne 4. března 2010

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á , v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šenfeldová