MSPH 59 INS 28277/2015-A-9
Č.d. MSPH 59 INS 28277/2015-A-9

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v insolvenční věci dlužníka: DECIMUS INVESTMENTS s.r.o. v likvidaci, IČO 261 80 839, se sídlem Korunní 18, Praha 2, o zjištění úpadku,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.11.2015 č.j. MSPH 59 INS 28277/2015 -A-7, kterým byla stanovena povinnost dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, se z r u š u j e . Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením rozhodl asistent soudce, že dlužník, který je v likvidaci nařízené soudem a vlastní pouze osobní automobil, je povinen zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 45.000,00 Kč. V odvolací lhůtě podal likvidátor dlužníka žádost o prodloužení lhůty k zaplacení zálohy, protože musí požádat soud o její poskytnutí. Samosoudce přezkoumal rozhodnutí asistenta a dospěl k závěru, že bylo rozhodnuto nesprávně.

Asistent soudce rozhodl nesprávně a žádost je důvodná, protože likvidátor byl jmenován soudem, dlužník nemá finanční prostředky, ale má ve vlastnictví doposud nezpeněžený automobil. Zálohu na náklady řízení by musel poskytnout stát, proto je nadbytečné zatěžovat rozpočet další zálohou. Soud proto postupoval podle ust. § 12 odst. 2, § 95 IZ a § 9 zák.č.121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhověl žádosti likvidátora a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soud v Praze.

V Praze dne 10.prosince 2015

JUDr. Zuzanou Svobodová,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová