MSPH 59 INS 27473/2014-A-13
Č.d. MSPH 59 INS 27473/2014-A-13

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v insolvenční věci dlužníka: ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. v likvidaci, IČO 005 65 253, se sídlem Ringhofferova 115/1, Praha 5, o zjištění úpadku,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.11.2014 č.j. MSPH 59 INS 27473/2014 -A-11, kterým byla stanovena povinnost dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením rozhodl vyšší soudní úředník, dlužník, který je v likvidaci a vlastní řadu nemovitostí, je povinen zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 30.000,00 Kč. V odvolací lhůtě podal odvolání likvidátor dlužníka proti usnesení o povinnosti zaplatit zálohu. Samosoudce přezkoumal rozhodnutí vyššího soudního úředníka a dospěl k závěru, že bylo rozhodnuto nesprávně.

Vyšší soudní úředník rozhodl nesprávně a odvolání je důvodné, protože likvidátor byl jmenován soudem, dlužník nemá finanční prostředky, ale má ve vlastnictví doposud nezpeněžené nemovitosti, jejichž prodej by měl postačovat na pokrytí nákladů řízení. Soud proto postupoval podle ust. § 12 odst. 2, § 95 IZ a § 9 zák.č.121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a odvolání vyhověl v celém rozsahu a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel b) ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soud v Praze.

V Praze dne 4.prosince 2014

JUDr. Zuzanou Svobodová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Murgulová