MSPH 59 INS 2716/2011-A-14
MSPH 59 INS 2716/2011-A-14

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci dlužníka: Window Holding a. s., IČO: 284 36 024, se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, zast. Mgr. Petrem Kuhnem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 8, k návrhu insolvenčního věřitele: TREGO In s.r.o., IČO: 649 44 212, Komunardů 309/6, Praha 7, Holešovice, o nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž budou zrušeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení , se z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční návrh byl podán u zdejšího soudu dne 21.2.2011 a téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Usnesením zdejšího soudu ze dne 22.2.2011 na čl. A-6, které doposud nenabylo právní moci, byla vyslovena místní nepříslušnost zdejšího soudu k řízení o úpadku dlužníka, protože dlužník má sídlo v obvodu Krajského soudu v Praze.

Návrhem na nařízení předběžného opatření podaným u Krajského soudu v Praze dne 2.3.2011 se dlužník domáhal nařízení předběžného opatření k odklizení účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 82 odst. 1 IZ, neboť návrh je šikanózní, protože dlužník vůči insolvenčnímu navrhovateli nemá žádné závazky a není v úpadku. Dlužník složil jistotu 50.000,00 Kč na účet Krajského soudu v Praze, neboť tento soud je věcně a místně příslušný k rozhodnutí. Přípisem ze dne 3.3.2011 doručeným zdejšímu soudu dne 9.3.2011 byl zdejšímu soudu postoupen návrh na nařízení předběžného opatření.

Vzhledem k tomu, že byla vyslovena-byť nepravomocně-místní nepříslušnost zdejšího soudu k projednání insolvenčního návrhu a předběžné opatření projedná dle ust. § 74 odst. 3 o.s.ř. soud, který je příslušný k řízení o věci, má Městský soud v Praze za to, že není oprávněn o návrhu rozhodnout. Protože by však mohlo dojít k prodlení, přistoupil soud mimořádně k rozhodnutí o návrhu. Na rozdíl od dlužníka, který poukazuje na již vydaná rozhodnutí jinými insolvenčními soudy, dospěl soud k závěru, že soud-navíc nepříslušný soud-nemůže předběžným opatřením zrušit zákonné účinky insolvenčního návrhu stanovené především v ust. § 109 IZ. Pokud příslušný soud dospěje k závěru, že insolvenční návrh je nedůvodný, má dlužník k dispozici institut náhrady škody dle ust. § 147 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 10.března 2011

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová