MSPH 59 INS 25880/2012-A-9
Č.d.MSPH 59 INS 25880/2012-A-9

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: MT MEDIA TRADING, s.r.o., IČO 276 30 218, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha-9, Libeň, o rozhodnutí o úpadku,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 29.10.2012 čj. MSPH 59 INS 25880/2012- A-7 se z r u š u j e . II. Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku I., které bylo zveřejněno dne 30.10.2012 v insolvenčním rejstříku a navrhujícímu dlužníkovi doručeno dne 6.11.2012, byl insolvenční návrh odmítnut pro vady, ačkoliv mělo být řízení zastaveno, protože navrhující dlužník podal již jeden insolvenční návrh sp.zn. 59 INS 23956/2011, o němž doposud nebylo pravomocně rozhodnuto. Dlužník dne 8.11.2012 do datové schránky doručil zpětvzetí návrhu a zároveň se vzdal práva odvolání proti usnesení, jímž byl návrh odmítnut.

Protože navrhující dlužník vzal insolvenční návrh zpět v době, kdy ještě nenabylo právní moci usnesení o odmítnutí návrhu, rozhodl soud dle ust. § 130 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen navrhující dlužník do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne jeho doručení dlužníkovi.

V Praze dne 14.listopadu 2012

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová