MSPH 59 INS 24468/2014-A-22
MSPH 59 INS 24468/2014-A-22

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: ENERGEZ a.s., IČO 281 14 779, se sídlem Vinohradská 2029/124, Praha, zast. Mgr. Lukášem Eichingerem, advokátem, se sídlem Praha 1, Revoluční 3, o návrhu insolvenčního věřitele: Artesa, spořitelní družstvo, IČO 257 78 722, se sídlem Škrétova 490/12, Praha 2, zast. Mgr. Davidem Kubešem, advokátem, se sídlem Praha 1, Nám. Republiky 1079/1a, na nařízení předběžného opatření,

t a k t o:

Návrh věřitele na nařízení předběžného opatření, jímž soud k zjištění a zajištění majetku dlužníka ustanoví předběžného správce, jmenuje předběžný věřitelský výbor popř. prozatímního zástupce věřitelů, uloží dlužníkovi, aby s majetkem, který může náležet do majetkové podstaty, nakládal toliko se souhlasem předběžného správce, zejména aby bez vědomí a souhlasu předběžného insolvenčního správce nečinil jakoukoliv činnost a jakákoli právní jednání, jimiž by došlo ke zmenšení hodnoty jeho majetku, a nařídí osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci, s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 9.9.2014 podal navrhovatel opakovaný insolvenční návrh na zjištění úpadku dlužníka, jehož řešením bude konkurs, aniž by vyčkal definitivního skončení předchozího insolvenčního řízení, neboť mu dlužník dluží 11,066.069,31. Účastníci uzavřeli dne 15.12.2010 smlouvu o úvěru ve výši 12,500.000,00 na financování investic do rekonstrukcí, financování přípravy výrobní linky dřevních palet, financování přípravy realizace bioelektrárny a financování provozu společnosti dlužníka. Celý úvěr měl být splacen do 31.12.2015 a byl zajištěn zástavní smlouvou k nemovitostem zapsaným na LV č. 2437 v kat.úz. a obci Mimoň u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. Dlužník splátky nesplácel a nemovitosti řádně nespravoval a neudržoval s péči řádného hospodáře ve stavu plně způsobilém k provozu, počal s jejich demolicí a došlo tak k značnému snížení jejich hodnoty. Dlužník není schopen splácet své pohledávky, má i další věřitele se splatnými pohledávkami-ČEZ Prodej, s.r.o., s pohledávkou 380.933,00 Kč s přísl., FÚ v České Lípě s pohledávkou ve výši 178.568,00 Kč s přísl., FOX HOLDING s.r.o. s pohledávkou ve výši 68.674,00 Kč s přísl. Svůj nárok doložil všeobecnými úvěrovými podmínkami, žádostmi o čerpání úvěru ze dne 16.12.2010 11.1.2011, 14.1.2011, 28.1.2011, 28.2.2011, 29.6.2011, splátkovým kalendářem úvěru ze dne 19.7.2011 včetně doručenky, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 15.12.2010, výpisem z katastru nemovitostí z 4.9.2014, výzvou k úhradě dlužné částky ze dne 1.11.2011 a 1.2.2013, výzvou k okamžitému zastavení demoličních prací na nemovitostech a k poskytnutí dozajištění úvěru ze dne 13.2.2014, výzvou k úhradě dlužné částky a k uzavření notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti ze dne 13.2.2014, oznámením o zesplatnění a výzvou k úhradě ze dne 7.3.2014, detailní informací k zásilkám, posouzením tržní hodnoty nemovitostí č. 2010/11/18 ze dne 30.11.2010, revizí posouzení tržní hodnoty nemovitostí č. 2010/11/18 ze dne 13.12.2011, revizí posouzení tržní hodnoty nemovitostí č. 2010/11/18 ze dne 18.12.2012, znaleckým posudkem č. 775/2014, pojistnou smlouvou č. 8602841493 ze dne 10.12.2010, potvrzením o provedení vinkulace pojistného plnění ze dne 15.12.2010, oznámením o zániku pojistné smlouvy se závazkem ze dne 7.8.2014, dvěma potvrzeními o zaplacení hotovosti ze dne 14.7.2014, pokladní složenkou ze dne 23.7.2014, směnkou vlastní č. 4830006.

Protože je dlužník v úpadku, podal věřitel insolvenční návrh a navrhl, aby soud nařídil předběžné opatření, jímž soud k zjištění a zajištění majetku dlužníka ustanoví předběžného správce, jmenuje předběžný věřitelský výbor popř. prozatímního zástupce věřitelů, uloží dlužníkovi, aby s majetkem, který může náležet do majetkové podstaty, nakládal toliko se souhlasem předběžného správce, zejména aby bez vědomí a souhlasu předběžného insolvenčního správce nečinil jakoukoliv činnost a jakákoli právní jednání, jimiž by došlo ke zmenšení hodnoty jeho majetku, a nařídí osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci. Dlužník svůj zajištěný majetek řádně nespravuje, takže jeho hodnota-dle vypracovaných znaleckých posudků-se snížila z částky 25,000.000,00 Kč na 5,300.000,00 Kč. Po podání prvního insolvenčního návrhu dlužník uhradil své závazky vůči FÚ a Kooperativa pojišťovně, a.s., čímž tyto věřitele zvýhodnil. Navrhovatel má proto obavy, že dlužník bude pokračovat v nerespektování ust. § 111 odst. 1 IZ, a navrhl nařízení předběžného opatření.

Dlužník navrhl zamítnutí insolvenčního návrhu jako šikanózního, který je nesrozumitelný, nedůvodný, neurčitý a neodůvodněný. Navrhl i zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření, protože není v úpadku, pohledávka věřitele je sporná a byl možné situaci řešit jiným způsobem, když navrhovatel zneužívá svých práv ke škodě dlužníka. nepřipojil ani přihlášku své pohledávky. Pohledávka věřitele ČEZ Prodej s.r.o. není splatná, neboť je uzavřen splátkový kalendář, pohledávka FÚ byla uhrazena před podáním tohoto insolvenčního návrhu, pohledávka věřitele FOX HOLDING s.r.o. je sporná a je o ní vedeno samostatné nalézací řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3. Vrchní soud v Praze usnesením čj. 3 VSPH 1607/2014-A-35 jednoznačně rozhodl, že insolvenční návrh z 30.6.2014 je neúčinný a insolvenční řízení de iure nebylo zahájeno. Dlužník tedy nemohl porušit ust. § 111 odst. 1 IZ. Své nemovitosti neznehodnocuje, takže nemohlo dojít ke snížení hodnoty majetku na 1/5 jeho původní hodnoty. Založil znalecký posudek dle ust. § 127a o.s.ř. z 25.8.2014 č. 61-331/2014 z oboru ekonomika-oceňování podniku a složek jeho aktiv, cenných papírů, nemovitostí, nehmotného majetku a oceňování nároků ve stavebnictví znalce Appraising Alpha-znalecký ústav, s.r.o. o hodnotě nemovitostí, notářský zápis z 10.12.2011 čj-N 486/2011, NZ 417/2011, výpis z obchodního rejstříku společnosti Collis Real a.s., která pro navrhovatele prováděla oceňování nemovitostí dlužníka, přehled investic do areálu z 11.11.2013,pojistnou smlouvu č. 8603151494z 16.7.2014.

S odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.4.1013 čj. 3 VSPH 536/2013-A-32, kde vrchní soud dospěl k závěru, že je na místě vyslechnout dlužníka k případnému nařízení předběžného opatření, neboť již ust. § 111 IZ je dlužník v dispozici s majetkem dostatečně omezen, soud nařídil ústní jednání k slyšení dlužníka, při němž se ohradil proti tvrzení, že nemovitosti jsou ve značně zanedbaném stavu a předložil znalecký posudek z 25.8.2014, z něhož vyplývá, že hodnota nemovitostí je 17,000.000,00 Kč. Posudek znalkyně Ing. Pěkné považuje za neobjektivní, jdoucí mimo rámec slušného chování. Nedošlo k žádnému snížení hodnoty majetku dlužníka z původně ohodnoceného 2,5.000.000,00 Kč na hodnotu 5,000.000,00 Kč. Na plánku nemovitostí určených k demolici jsou nemovitosti, které tak byly označeny již v době, kdy dlužník tyto nemovitosti nabyl a právě na těchto nemovitostech byly sneseny stropní konstrukce. Znalkyně tam označila i elektrorozvodnu, která je srdcem areálu a nemá být nikým demontována. Původní ohodnocení provedla společnost Collis Real a.s., která dle notářského zápisu z 20.12.2011 čj. N 486/2011, NZ 417/2011, byla členem navrhovatele č. 210. V prosinci 2013 došlo k demontáži některých narušených konstrukcí, neboť hrozilo jejich zřícení, dlužník odstranil do 7 % stropních konstrukcí těch nejžalostnějších; z vytěženého materiálu byl získán prospěch na splacení úvěru navrhovateli. Dalo by se říci, že se jednalo o údržbářské a úklidové práce. Dlužník se o areál stará a areál je hlídaný a zabezpečený, i když je možné, že se tam dostali někteří narušitelé-sběrači kovů. Objekt je hlídaný, o čemž svědčí skutečnost, že nynější hlídač společně s tím předchozím, když oba bydlí naproti objektu, chytili v areálu sběrače kovů a předali ho policii. Areál se skládá z mnoha budov o celkové rozloze 25.000 m2. Dlužníkovi není jasné, co by měl udělat, aby došlo k tak rapidnímu snížení hodnoty nemovitostí. Jedná se o areál, který se stavěl sto let, neboť jde o bývalou továrnu TON na výrobu nábytku a, podle toho, jak se firmě dařilo, byly přistavovány další budovy.

Dlužník tam učinil v letech 2010-212 investice v hodnotě 210.355,00 Kč, což sdělil navrhovateli dopisem z 12.11.2013, k seznamu investicí připojil dlužník i kopie faktur. Byla uzavřena nová pojistná smlouva, přičemž vinkulace ve prospěch navrhovatele čeká, až navrhovatel tento návrh podá.

Dlužník funguje s omezením, neboť ho zastavily insolvenční návrhy. Každý investor si spolupráci po nahlédnutí do insolvenčního rejstříku rozmyslí. Dlužník není v úpadku, po splatnosti nemá žádný jiný závazek s výjimkou navrhovatele.

Vrchní soud ve svých dalších rozhodnutích sp. zn. 2 VSPH 144/2008-A-37 ve věci MSPH 89 INS 2844/2008, 3 VSPH 17/2010-B-12, ve věci MSPH 96 INS 5317/2008, a 2 VSPH 222/2010-A-42 ve věci MSPH 94 INS 9389/2009 rovněž judikoval, že nařízení předběžného opatření je natolik závažný zásah do dispozice dlužníka s majetkem, že k němu soud přistoupí až po zralé úvaze, nepostačují-li omezení uložené dlužníkovi zákonem.

Navrhující věřitel při ústním jednání nesouhlasil s tvrzením dlužníka, že nemovitosti zhodnocuje, že jsou hlídané, neboť se tam mohou dostat třetí osoby, které se tam opakovaně dostaly, odnesly vše, co se dalo zpeněžit, čímž došlo ke snížení hodnoty majetku dlužníka. Tvrzené investice dlužník nijak nedoložil, pouze předložil jejich seznam. Ze znaleckého posudku Ing. Pěkné vyplývá, že nemovitosti mají hodnotu 5,3 miliónů Kč, je tam uveden podrobný popis nemovitostí, které jsou dlouhodobě nevyužité, bez údržby. Současný vlastník odstranil stropní konstrukce. Úvěr byl čerpán na rekonstrukci nemovitostí, k čemuž zatím nedošlo.

K porušení ust. § 111 odst. 1 IZ je třeba uvést, že sice předešlé insolvenční řízení nebylo zahájeno de iure, ale bylo zahájeno fakticky a nikdo nevěděl, a ani dlužník to nenamítal, že by nebylo zahájeno. Dlužník se dopustil porušení ust. § 111 IZ a záměrně a účelově uhradil pohledávky jiných věřitelů, a to Finančního úřadu ve dnech 14. a 23.7.2014 a pojišťovny Kooperativa dne 15.7.2014 v celkové výši 570.017,00 Kč. Dokonce se tím chlubil. Další skutečností dokládající porušení tohoto ustanovení je zrušení pojistné smlouvy s Kooperativou, čímž zanikla vinkulace ve prospěch navrhovatele. Vinkulace je dohoda mezi pojistníkem a pojišťovnou a navrhovatel nemusí poskytnout žádnou součinnost. V rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 3 VSPH 17/2010-B-12 je judikováno, že soud je povinen přijmout opatření, jestliže dlužník snižuje hodnotu svého majetku. Protože dlužník porušuje povinnosti udržovat nemovitosti v řádném stavu, poškozuje tak zástavního věřitele i ostatní věřitele, neboť hodnota majetku se snižuje. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 403/2009-A-31 judikuje, že i uhrazení pohledávek některým věřitelům je porušením ustanovení § 111 odst. 1 IZ. V případě hrazení pojistného šlo o pojistné déle splatné, nikoliv o běžné pojistné a stejně tak tomu bylo u dluhu u Finančního úřadu.

Z přihlášky navrhovatele doručené zdejšímu soudu dne 9.9.2014 s ručně dopsanou chybnou spisovou značkou a bez připojených dokladů, bylo zjištěno, že navrhovatel přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 9,618.316,24 Kč s úrokem 186.162,71 Kč vyplývající ze smlouvy o úvěru z 15.12.2010 zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, a pohledávku č. 2 ve výši 1,216.590,36 Kč jako smluvní pokutu vyplývající ze stejné smlouvy o úvěru zajištěnou jednak zástavní smlouvou jednak směnkou vlastní č. 4860006, celkem přihlásil 11,066.069,31 Kč.

Jiný věřitel se zatím nepřihlásil, označený věřitel ČEZ Prodej s.r.o. sdělil, že má vůči dlužníkovi vykonatelnou pohledávku nyní ve výši 170.933,00 Kč, kterou dlužník řádně splácí. Dne 26.9.2014 doručil své vyjádření FÚ v České Lípě, které však nebylo k dispozici při ústním jednání, že eviduje za dlužníkem pohledávku ve výši 959,00 Kč z titulu úroků u z prodlení.

Společnost COLLIS Real a.s. ocenila dne 30.11.2010 nemovitosti částkou 25,000.000,00 Kč, dne 13.12.2011 nemovitosti k 30.11.2010 částkou 22,500.000,00 Kč, dne 18.12.2012 částkou 15,000.000,00 Kč, neboť se technický stav budov nezlepšil. Znalecký posudek č. 775/2014 ze dne 6.6.2014 z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí znalkyně Ing. D.Pěkné, Ph.D., ohodnotil nemovitosti jako stavebně upravené celkovou částkou 5,309.608,50 Kč.

Znalecký posudek dle ust. § 127a o.s.ř. z 25.8.2014 č. 61-331/2014 z oboru ekonomika-oceňování podniku a složek jeho aktiv, cenných papírů, nemovitostí, nehmotného majetku a oceňování nároků ve stavebnictví znalce Appraising Alpha-znalecký ústav, s.r.o., ohodnotil nemovitosti částkou 16,000.000,00 až 18,000.000,00 Kč.

Ze spisu sp.zn.79 INS 17952/2014 bylo zjištěno, že navrhovatel podal téměř totožný insolvenční návrh spojený s návrhem na nařízení předběžného opatření již 30.6.2014. Usnesením zdejšího soudu ze dne 3.7.2014 na čl. A-9 bez slyšení dlužníka soud předběžné opatření spočívající v ustanovení předběžného správce Mgr. Livie Strakové, omezení dispozice dlužníka s majetkem a uložení povinnosti správci ohledně zajišťování a zajišťování majetku dlužníka, nařídil a zamítl návrh na jmenování prozatímního věřitelského orgánu. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2.9.2014 čj. 3 VSPH 1607/2014-A-35 usnesení o nařízení předběžného opatření zrušil s tím, že nebyl zhojen nedostatek uznávaného podpisu na plné moci udělené právnímu zástupci navrhovatele, tudíž se k tomuto insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, proto nebylo insolvenční řízení zahájeno. Vrchní soud vytkl zdejšímu soudu, že neidentifikoval jednání dlužníka, která by vzbuzovala obavy, že nebude respektovat ust. § 11 odst. 1 IZ. Usnesením zdejšího soudu ze dne 4.9.2014 na čl. A-45 zveřejněným 9.9.2014 bylo rozhodnuto, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží.

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ může soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu. Podle ust. § 113 IZ může soud nařídit předběžné opatření, je-li to nutné k zabránění změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů v době do vydání rozhodnutí o úpadku.

Dle ust. § 111 odst.1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

S poukazem na citovaná ustanovení a obsah insolvenčního návrhu, návrhu na nařízení předběžného opatření a příloh dospěl soud k závěru, že není na místě návrhu vyhovět a nařídit předběžné opatření, protože je otázkou, zda je dlužník v úpadku a zda on sám činí kroky ke zmenšení svého majetku. Z vyjádření dlužníka a jeho výpovědi vyplynulo, že navrhovatel sice má pohledávku za dlužníkem, ale je možné ji řešit v nalézacím řízení, protože dlužník na svou obranu uvedl řadu skutečností, z nichž je jednoznačné, že navrhovatel se snaží především vymoci pohledávku, která může být sporná. Navrhovatel úvěr zesplatnil a bezprostředně po uplynutí lhůty k plnění podal insolvenční návrh bez ohledu na výši požadované částky. Soud považuje postup navrhovatele za velmi nestandardní. Ostatní splatné pohledávky zatím nebyly prokázány a bude třeba vyčkat, zda některý věřitel svou splatnou pohledávku přihlásí. Dlužník sice uhradil některé pohledávky, ale bylo to v době, kdy původní insolvenční návrh vykazoval takové vady, že k němu nebylo možné přihlédnout a de iure tento návrh neexistoval. Nelze tedy dlužníkovi, který zřejmě nemá jiné pohledávky po splatnosti, přičítat k tíži, že jím uznávané pohledávky uhradil. Okolnost, že zajištěné nemovitosti jsou ve špatném technickém stavu, nemohou přivodit omezení dlužníka v dispozici s majetkem a zásah do jeho podnikatelských aktivit nad rámec uvedený v ust. § 111 odst. 1 IZ.

Ustanovení § 113 IZ má za cíl ochranu věřitelů před případně pro ně nevýhodným jednáním dlužníka. Zákon stanoví, že předběžným opatřením soud dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. V daném případě zatím nebyl prokázán úpadek dlužníka vč. mnohosti věřitelů se splatnými pohledávkami a jeho snaha zbavit se na úkor věřitele svého majetku popř. jej znehodnotit, není tedy možné předběžným opatřením rozhodovat o omezení práv dlužníka nad rámec ust. § 111 IZ. Soud proto nařízení předběžného opatření považuje za nevhodné i s ohledem na možný vznik škody na straně dlužníka, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku dle ust. § 82 IZ a contr.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí může navrhovatel podat odvolání do 15dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, ust. § 91 IZ se nepoužije. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. (§ 74 odst. 2 IZ)

V Praze dne 2.října 2014

JUDr. Zuzana Svobodová, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ambrosová