MSPH 59 INS 20840/2012-A-19
Č.d.MSPH 59 INS 20840/2012-A-19

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci dlužníka: Milena anonymizovano , anonymizovano , bytem Nezamyslova 726/5 128 00 Praha 2-Nusle, o návrhu insolvenčního věřitele: BOHEMIA TAX, spol. s r.o., IČO 622 40 293, Plzeňská 155/13, Praha 5-Košíře, o nařízení předběžného opatření,

takto: ¨

Nařizuje se předběžné opatření tohoto znění:

I. Předběžným správcem se ustanovuje Ing. Tomáš Pachman, se sídlem Ctiborova 3091, Kladno. II. Dlužníkovi se přikazuje, aby dispozice s veškerým majetkem spadajícím do majetkové podstaty, zejména s byty, které nesmí zatížit věcnými právy a zcizit je, činil pouze s předchozím souhlasem předběžného správce. III. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, se u k l á d á , aby plnění poskytovaly předběžnému správci a nikoli dlužníkovi.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem podaným u zdejšího soudu dne 27.8.2012 se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka, neboť právní předchůdce Raiffeisenbank a.s. uzavřel s manželi Vladimírem a Milenou anonymizovano 3 označené smlouvy o úvěru v celkové výši 12,670.000,00 Kč. Splácení dluhu bylo zajištěno zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníků. Protože dlužníci svůj dluh řádně nespláceli, došlo k tzv. zesplatnění úvěrů a vyčíslení příslušenství. Smlouvami o postoupení pohledávek byly všechny pohledávky postoupeny navrhovateli. K datu 20.8.2012 činí celková pohledávka 10,211.846,73 Kč. Dalšími věřiteli jsou KB systém CZ, a.s. s pohledávkou ve výši 1.119.125,93 Kč s přísl. a pohledávku ve výši 1,250.000,00 Kč, Money service, a.s. s pohledávkou ve výši 1,650.000,00 Kč.

Dne 25.10.2012 navrhl navrhovatel nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 a § 113 IZ s ustanovením předběžného správce a zákazem dispozice s majetkem spadajícím do majetkové podstaty resp. dispozici s předchozím souhlasem předběžného správce, neboť dlužník pronajímá byty ve svém vlastnictví bez nájemních smluv a peníze používá pro svou potřebu. Svůj návrh doložil sdělením KB reality s.r.o. ze dne 22.10.2012, že dlužník pronajímá byty na adrese Lucemburská čp. 1299 a 1569 bez písemné nájemní smlouvy a nájemné je vybíráno přímo vlastníkem v hotovosti.

Dlužnici nebyly insolveční návrh, výzva k vyjádření doručeny, neboť údajně-dle záznamu pošty-přesídlila bez udání adresy.

Věřitel KB systém CZ, a.s. sdělil k dotazu soudu, že má za dlužníkem pohledávky v celkové výši 1,830.634,72 Kč z titulu smlouvy o úvěru poskytnutého právním předchůdcem Raiffeisenbank a.s. a následným postoupením pohledávky. Dlužnice je nekontaktní.

Vzhledem k tomu, že dlužník dle sdělení RK vybírá nájemné v hotovosti a mohl by se pokusit nemovitosti nějak zatížit či zcizit, rozhodl soud dle ust. § 82 odst. 2, § 111 odst. 1, § 112 a 113 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 26. října 2012

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová