MSPH 59 INS 20838/2012-A-58
č.d.MSPH 59 INS 20838/2012-A-58

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci: : Ing. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Prokopova 2856/10, Praha 3-Žižkov, zast. Mgr. Jiřím Žákem, advokátem, se sídlem Praha 1, Národní 28, o návrhu insolvenčního věřitele: BOHEMIA TAX, spol. s r.o., IČO 622 40 293, Plzeňská 155/13, Praha 5-Košíře , o nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž bude ustanoven předběžný správce a dlužníkovi bude přikázáno, aby dispozice s veškerým majetkem spadajícím do majetkové podstaty činil pouze s předchozím souhlasem předběžného správce, a aby osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, bylo uloženo, aby plnění poskytovaly předběžnému správci a nikoli dlužníkovi, se z a m í t á..

O d ů v o d n ě n í:

Dne 25.10.2012 navrhl navrhovatel nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 a § 113 IZ s ustanovením předběžného správce a zákazem dispozice s majetkem spadajícím do majetkové podstaty resp. dispozici s předchozím souhlasem předběžného správce.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 26.10.2012 na čl.A-19 bylo návrhu vyhověno, ale k odvolání dlužníka bylo usnesení soudu I.stupně zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23.4.2013 čj. 3 VSPH 536/2013-A-32.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 24.7.2013 na čl. A-53, které nabylo právní moci dne 25.7.2013 ve vztahu ke zjištění úpadku, byl zjištěn úpadek dlužníka a ustanoven insolvenční správce JUDr. Ing. Zimandl. Protože takto ustanovený správce požádal o zproštění funkce, byl usnesením ze dne 9.10.2013 na čl. B-9 z funkce odvolán a novým správcem byl ustanoven Ing. Pachman. Proti ustanovení tohoto správce podal dlužník odvolání, ale usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21.11.2013 čj. 1 VSPH 1989/2013-B-19 bylo rozhodnutí zdejšího soudu potvrzeno. Usnesením zdejšího soudu ze dne 17.12.2013 na čl. B-29 byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka. Dlužník se proti tomuto usnesení odvolal, ale v odvolacím řízení nebylo doposud rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že již byl zjištěn úpadek dlužníka a nepravomocně prohlášen na jeho majetek konkurz, dospěl soud k závěru, že nařizovat předběžné opatření je již nadbytečné, proto návrh zamítl..

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení pouze navrhovatel, který návrh podal. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení adresátu doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2).

V Praze dne 19. února 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová