MSPH 59 INS 20477/2011
Jednací číslo:59 lCm 1979/2012-33

ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, IČO 253 07 835, se sídlem v Praze-Novém Městě, Senovážně náměstí 1375/19, zastoupeněho JUDr. Petrem Moravcem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Senovážně náměstí 1375/19, proti žalovaně: Lucie Marešová, advokátka, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 32/700, insolvenční správkyně dlužnice Residence Nábřeží s. r. o., IČO 273 98 561, se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábř. 157/53, o určení pořadí pohledávek takto: l. Žaloba, že se určuje že pohledávka žalobce, a to nárok č. 1 ve výši 16.523.824,18 Kč, nárok č. 2 ve výši 5.800.000,-Kč a nárok č. 3 ve výši 5.800.000,-Kč je zjištěná jako zajištěná, a to zástavním právem, váznoucím na bytově jednotce číslo 157/1 nacházející se v budově č.p. 157 stojící na parcele číslo 859, ke kterě náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 17575/131643 na společných částech budovy č.p. 157 stojící na parcele číslo 859 a spoluvlastnický podíl o velikosti 17575/131643 na parcele číslo 859, vše zapsaně na LV. č. 1851 katastrální území Malá Strana, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se zamítá. ll. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodněnh

Žalobce podal u zdejšího soudu dne 2.7.2012 žalobu na určení, že nároky č. 1 až 3 ve výši 16.523.824,18 Kč, ve výši 5.800.000,-Kč a ve výši 5.800.000,-Kč jsou pohledávkami s právem na uspokojení ze zajištění ve výroku uvedených nemovitostí dle smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 29.5.2009. Žalovaná při přezkumněm jednání dne 12.6.2012 popřela zajištění pohledávky vyplývající z těto smlouvy, protože zástavní právo zaniklo. Žalobce se dohodl s dlužníkem, že zastavená nemovitost bude zpeněžena a kupní cena bude použita k umoření dluhu. Žalobce vydal kvitanci o zániku zástavního práva, která měla být doručena správci finančních prostředků Volksbank CZ a.s. a po vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí a úhradě dluhu měla být doručena katastru nemovitostí. Nedopatřením se stalo, že kvitance byla doručena do katastru předčasně, kupující od smlouvy odstoupil kvůli exekuci nařízeně na majetek dlužníka, ale výmaz zástavního práva byl proveden. Dlužník uznává existenci zástavního práva a včl. Vodst. 7 smlouvy o správě finančních prostředků je uvedeno, že zástavní právo zaniká až převodem kupní ceny ve prospěch žalobce. Prohlášení o zániku zástavního práva bylo podáno na katastr předčasně a proti vůli žalobce.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, nebot, zajištění zaniklo, protože se ho žalobce vzdal.

Ze spisu zdejšího soudubylo zjištěno:

-usnesením zdejšího soudu ze dne 14.3.2012 na čl. A-27 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurz na majetek dlužníka, žalovaná byla ustanovena správcem;

-při přezkumněm jednání dne 12.6.2012 na č.l. B-10, správce popřel pořadí přihlášených nároků žalobce 1 až 3, protože zástavní právo zaniklo tím, že se ho žalobce vzdal;

-žalobce č. 1 přihlásil mimo jině nároky č. 1-3, kterě doložil smlouvou o úvěru z31.3.2009 č. 0971010 ve znění dodatku č. 1 z29.10.2009, dodatku č. 2 26.1.2010, dodatku č. 3 z7.1.2010, dodatku č. 4 z 13.1.2010, dodatku č.5 z 26.2.2010, dodatku č. 6 z 24.5.2010, dodatku č. 7 z 28.5.2010, dodatku č. 8 z 28.5.2010, dodatku č. 9 z 14.12.2010, dodatku č. 10 z 8.6.2010, převodním příkazem pro úvěry z31.3.2009, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem z 29.5.2009, ceníkem MPU z 15.1.2010, zesplatněním úvěru a výzvou k úhradě z 2.11.2011, porušením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, vyúčtováním smluvní pokuty z 11.10.2011 s dodejkou, vyúčtováním smluvní pokuty pro porušení smlouvy o zřízení zástavního práva z 2.11.2011 s dodejkou, smlouvou o úvěru z 14.10.2008 č. 0871070, podmínkami MPU pro poskytování úvěrů ve znění dodatků č. 1-9 k smlouvě o úvěru č. 0871070, převodním příkazem pro úvěry z 14.10.2008, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem z 15.7.2009, výpisem z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k 11.5.2011.

Z výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že na LV. č. 1851 katastrální území Malá Strana, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu, Katastrální pracoviště Praha, k 15.3.2012 není uvedeno zástavní právo žalobce, zatímco na výpisu k13.52011 je zástavní právo na základě zástavní smlouvy z29.5.2009 vyznačeno.

Žalobce založil souhlasně prohlášení účastníků bez data podepsaně žalobcem a dlužníkem, že nenastal důvod pro výmaz zástavního práva.

V bodě XXXl. stanoviska Nejvyššího soudu publikovaněho pod R 52/98 Sb. rozh. je uvedeno, že bylo-li popřeno pořadí pohledávky nebo právo na odděleně uspokojení, podává žalobu vždy přihlašovatel. To platí i u vykonatelných pohledávek; rozhodnutím, popřípadě listinou, která je exekučním titulem, na základě kterých se pohledávka stala vykonatelnou, byl totiž stanoven jen základ a výše pohledávky. Pořadí ani právo na odděleně uspokojení titulem nejsou řešeny (pokryty), a proto v tomto směru platí postup, jaký zákon určuje pro podání žalob u nevykonatelných pohledávek. (srovnej i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 lCdo 11/2012, (KSPH 41 lNS 10743/2010, 41 lCm 1122/2011) ze dne 28. února 2013).

Dle § 170 odst. 1 písm. b) OZ zástavní právo zaniká, vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem.

S poukazem na citovaně ustanovení, judikaturu a výsledky dokazování dospěl soud kzávěru, že není na místě žalobě vyhovět, přestože byla platně uzavřena smlouva o úvěru, která byla zajištěna zástavními smlouvami k nemovitostem Žalovaná nepopřela pravost a výši přihlášeně pohledávky, ale popřela zajištění, nebot, zaniklo zástavní právo věřitele na uspokojení pohledávky ze zajištění z nemovitosti, protože se ho sám vzdal. Soud shodně se žalovanou dospěl k závěru, že pohledávka žalobce v nároku č. 1 až 3 již není zajištěná, protože se žalobce vlastním právním úkonem vzdal zástavního práva, přestože doposud nebyly splněny podmínky pro takovýto úkon, protože jeho pohledávka uhrazena nebyla. Bylo jeho riziko, že vydal potvrzení o zániku zástavního práva dříve, než byla jeho pohledávka uhrazena a nemůže na tom nic změnit ani předloženě souhlasně prohlášení kupujícího a prodávajícího. Žalobce se měl včas a účinně postarat o nápravu. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř., nebot, žalovaná měla ve věci plný úspěch, ale náklady řízení jí nevznikly.

P o u č e n í : proti tomuto rozsudku | z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemněho vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 25.března 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Senfeldová