MSPH 59 INS 19832/2016-A-16
Č.d.MSPH 59 INS 19832/2016-A-16

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci dlužníka: AICTA Design Work, s.r.o., IČO 275 70 509, se sídlem Jesenická 3182/52, Praha 10-Záběhlice, o návrhu věřitelů: a) Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 235, Černožice nad Labem, b) Viktor anonymizovano , anonymizovano , bytem Libčany 106, c) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová 310, Předměřice nad Labem, d) Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Osice 99, o nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž budou zrušeny veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční návrh byl podán u Krajského soudu v Praze dne 26.8.2016 a téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 1.9.2016 na čl. A-8, které nabylo právní moci dne 5.10.2016, byla vyslovena místní nepříslušnost tohoto soudu k řízení o úpadku dlužníka, protože dlužník má sídlo v obvodu Městského soudu v Praze, jemuž byl spis doručen dne 19.10.2016.

Návrhem na nařízení předběžného opatření podaným u Městského soudu v Praze dne 27.10.2016 se dlužník domáhal nařízení předběžného opatření k odklizení účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 82 odst. 1 IZ, neboť dlužník vůči insolvenčním navrhovatelům již nemá žádné závazky, neboť je dne 2.9.2016 uhradila třetí strana na účet věřitelů. Insolvenční návrh neobsahuje potřebné náležitosti, když aktivní legitimace navrhovatelů zanikla splněním a navrhovatelé nenabídli skutková tvrzení o existenci splatných pohledávek dalších věřitelů, proto soud musí insolvenční návrh odmítnout či zamítnout. Dlužníkovi vznikají značné škody v rámci běžné obchodní činnosti a vztahů s obchodními partnery. Dlužník nemá více věřitelů se splatnými pohledávkami a není tedy v platební neschopnosti. Návrh na vydání předběžného opatření zrušením veškerých účinků spojených se zahájením insolvenčního rejstříku dlužník odůvodnil tím, že v obdobných případech již soudy takovému návrhu vyhověly. Svůj návrh nedoložil ani seznamem majetku ani seznamem svých zaměstnanců, nevyčíslil ani nekonkretizoval, jaké škody mu vznikají, isir.justi ce.cz netvrdil, že není v úpadku, ani nepodal návrh na nařízení předběžného opatření při prvním úkonu, tj. dne 5.9.2016, kdy založil oznámení o úhradě pohledávek navrhovatelů doložených kopiemi potvrzení o vkladu.

Podle ust. § 82 odst.2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle uast. § 82 odst. 4 IZ předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dále použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení. c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému,

S poukazem na citovaná ustanovení na rozdíl od dlužníka, který poukazuje na již vydaná rozhodnutí jinými insolvenčními soudy, dospěl soud k závěru, že soud nemůže předběžným opatřením zrušit veškeré zákonné účinky insolvenčního návrhu stanovené především v ust. § 109 a § 111 IZ. Ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ dovoluje pouze omezit účinky uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ a žádné jiné. Soud tedy není oprávněn vyloučit jiné účinky spojené s podáním insolvenčního návrhu. Vzhledem k tomu, že dlužník netvrdí, že by proti němu byla vedena exekuce a že má zájem, aby byla dokončena, a že by měl jiný věřitel zájem zajistit svoji pohledávku majetkem dlužníka, má soud za to, že navrhované opatření postrádá smysl, proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Teprve během dalšího řízení soud dospěje k závěru, zda je na místě insolvenčnímu návrhu vyhovět či nikoliv.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotoveních.

V Praze dne 2. listopadu 2016

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení:

Murgulová