MSPH 59 INS 16571/2012-B-82
Č.d.MSPH 59 INS 16571/2012-B-82

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v insolvenční věci dlužnice DART, spol. s r.o., IČO 496 79 465, se sídlem K Cihelně 420, Praha 9-Satalice, zast. JUDr. Oldřichem Chudobou, advokátem, se sídlem Kvestorská 5, Praha 4, o změně lhůty k podávání zpráv,

takto:

Výrok VIII. usnesení zdejšího soudu ze dne 25.9.2012 na čl. A-24 s e m ě n í dle ust. § 36 odst. 2 věta druhá IZ tak, že zní:

Insolvenčnímu správci se u k l á d á, aby pravidelně písemně ke každému 30.6. a 31.12. každého roku od 31.12.2014 do pravomocného skončení incidenčních sporů informoval soud a věřitelský orgán o své činnosti a stavu insolvenčního řízení s tím, že v případě změny stavu řízení do 10 dnů od této změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. (§ 406 odst. 4 IZ) Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. (§ 407 IZ)

V Praze dne 20. srpna 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á , v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová