MSPH 59 INS 1540/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY MSPH 59 INS 1540/2016 29 NSCR 77/2017-P-2-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Jiřího Zavázala V insolvenční věci dlužníka Kamila Pokorného, narozeného 24. ledna 1975, bytem V Brně, Molákova 2148/9, vedené u Městského soudu vPraze pod sp. zn. MSPH 59 INS 1540/2016, opřihlášce pohledávky věřitelky č. 2, o dovolání věřitelky č. 2 IT credit, s. r. o., se sídlem V Praze 8, Pernerova 502/50, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 26 44 44 37, zastoupené JUDr. Jiřím Machem, advokátem, se sídlem V Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí 1, PSČ 377 01, proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 9. prosince 2016, č.j. MSPH 59 INS 1540/2016, 2 VSPH 1088/2016-P2-10, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Vrchní soud V Praze usnesením ze dne 9. prosince 2016, č. j., 2 VSPH 1088/2016-P2-10, k odvolání věřitelky č. 2 (IT credit, s. r. o.) potvrdil usnesení ze dne 15. dubna 2016, č. j.-P-2-2, jímž Městský soud V Praze (dále jen insolvenční soud ), odkazuje na ustanovení 5 2 písm. b), 5 83, 5 173 aš 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), odmítl jako opožděnou přihlášku věřitelky č. 2 a určil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitelky č. 2 V insolvenčním řízení.

Odvolací soud vyšel z toho, že:

1) Usnesením ze dne 24. února 2016, č. j.-A-12, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka (Kamila Pokorného), povolil jeho oddlužení a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, s tím, že přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo u Městského soudu V Praze, a to pouze na předepsaném formuláři. Současně věřitele poučil o tom, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se V insolvenčním řízení neuspokojují.

2) Rozhodnutí o úpadku dlužníka bylo zveřejněno V insolvenčním rejstříku dne 24. února 2016 ve 12:39 hodin; posledním dnem lhůty k podání přihlášky pohledávky byl 29. březen 2016 (25. března a 28. března 2016 byly státní svátky).

3) Věřitelka č. 2 podala přihlášku pohledávky (datovanou 16. března 2016) Krajskému soudu V Brně dne 23. března 2016 (prostřednictvím datové schránky).

4) Krajský soud V Brně Přeposlal (dne 1. dubna 2016) přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu.

Na tomto základě odvolací soud odkazuje na závěry formulované Nejvyšším soudem V usnesení ze dne 29. února 2012, sen. zn. 29 NSČR 3/2012, uveřejněném pod číslem 84/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 84/2012 ) dovodil, že věřitelka č. 2 podala přihlášku pohledávky opožděně, pročež usnesení, kterým insolvenční soud přihlášku odmítl, shledal správným.

Přitom doplnil, že věřitelka č. 2 zmeškala lhůtu pro přihlášku pohledávky V důsledku Vlastního pochybení; naopak postup Kraj ského soudu V Brně (postoupení přihlášky insolvenčnímu soudu) měl za souladný s ustanovením 5 173 odst. 4 insolvenčního zákona.

Proti usnesení odvolacího soudu podala věřitelka č. 2 dovolání, které Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle ustanovení 5 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Učinil tak proto, že právní posouzení Věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a které bylo dovoláním zpochybněno, zcela odpovídá závěrům přijatým Nejvyšším soudem V R 84/2012, jakož i V usnesení ze dne 26. října 2010, sen. zn. 29 NSČR 2/2010, uveřejněném V časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2011, pod číslem 178, a V usnesení ze dne 31. ledna 2013, sen. zn. 29 NSČR 5/2013.

Přitom Nejvyšší soud neshledal nepřiměřenou ani úvahu odvolacího soudu o tom, že Krajský soud V Brně postoupil přihlášku insolvenčnímu soudu ve shodě s ustanovením % 173 odst. 4 insolvenčního zákona, tj. neprodleně.

Konečně Nejvyšší soud nad rámec shora uvedeného dodává, že insolvenční soud usnesením ze dne 30. ledna 2017, č. j.-B-14, které nabylo právní moci dne 2. února 2017, (mimo jiné) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka a usnesením ze dne 9. února 2017, č. j. MSPH 56 INS 1540/2016-B-16, které nabylo právní moci dne 25. února 2017, osvobodil dlužníka od placení pohledávek (& 414 insolvenčního zákona).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku 11, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozděj ších předpisů, a některé další zákony).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dlužníku, dovolatelce, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2017

JUDr. Petr G e m m e lv. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková