MSPH 59 INS 15307/2011-P21-5
Č.d. MSPH 59 INS 15307/2011-P21-5

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Herbenova 725/21, Praha 10, o odmítnutí přihlášené pohledávky věřitele č. 21,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2012 č.j. MSPH 59 INS 15307/2011- P21-4, kterým byla zčásti odmítnuta přihláška pohledávky věřitele č. 21: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Studeněves 134, Studeněves, se ve všech jeho výrocích, zr u š uj e.

II. Soud zcela o d mí t á přihlášku pohledávky věřitele č. 21: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Studeněves 134, Studeněves, doručenou zdejšímu soudu 11.11. 2011, ve výši 41.130,00 Kč.

III. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 21: Ivana anonymizovano , nar. 14. 12. 1964, bytem Studeněves 134, Studeněves, v tomto insolvenčním řízení k o n č í.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. 5. 2012 č.j.-P21-4 rozhodl vyšší soudní úředník, že přihláška věřitele č. 21 se zčásti odmítá a že účast věřitele v řízení trvá v rozsahu 7.350,00 Kč. Samosoudce přezkoumal rozhodnutí vyššího soudního úředníka a dospěl k závěru, že bylo rozhodnuto nesprávně. Usnesením zdejšího soudu ze dne 14. 10. 2011 č.j.-A-15 byl zjištěn úpadek dlužnice a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky v insolvenčním řízení, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Podáním ze dne 10. 10. 2011, doručeným zdejšímu soudu dne 11. 11. 2011, uplatnil věřitel včas svůj nárok u zdejšího soudu přihláškou nevykonatelné pohledávky za dlužníkem v celkové výši 641.130,00 Kč. Usnesením ze dne 29.12.2011 č.j.-P-21/3 vzal zdejší soud na vědomí částečné zpětvzetí pohledávky věřitelem s tím, že v řízení pokračuje s pohledávkou v rozsahu 41.130,00 Kč. Na zvláštním přezkumném jednání konaném 9. 1. 2012 byla přihláška pohledávek insolvenčním správcem částečně popřena co do pravosti částkou ve výši 33.780,00 Kč a částečně zjištěna ve výši 7.350,00 Kč. Podle ust. § 185 IZ platí, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí usnesení věřitelova účast v řízení končí (buď zcela nebo jen v rozsahu pohledávek, jichž se odmítnutí týká); o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50% přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna. Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, je-li věřitel u jednání přítomen nebo zastoupen; je-li věřitel nepřítomen, tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky § 197 odst. 2 IZ. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. V daném případě věřiteli, jenž při zvláštním přezkumném jednání nebyl přítomen, bylo insolvenčním správcem vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky spolu s poučením dle § 198 odst. 1, 2 IZ uplatnit své právo žalobou na určení ze dne 12. 1. 2012, doručeno dne 27. 1. 2012. Vzhledem k tomu, že následně ve stanovené lhůtě 15 dnů, která uplynula dnem 13. 2. 2012, žaloba u insolvenčního soudu podána nebyla, nastala ve smyslu shora citovaných ustanovení skutečnost, že se k pohledávce nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že věřitel neuplatnil své právo žalobou na určení popřené pohledávky a přihlášená pohledávka byla zjištěna tak, že její skutečná výše činí 7.350,00 Kč, tedy méně než 50% přihlášené celkové částky, nastala tak skutečnost, na základě níž se k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce již nepřihlíží, ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Protože vyšší soudní úředník rozhodl nesprávně, postupoval soud podle ust. § 12 odst. 2, § 95 IZ a § 9 zák.č.121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů analogicky a zrušil rozhodnutí vyššího soudního úředníka a sám rozhodl dle § 178, § 185, § 198 odst. 1, 2 IZ, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze přihlášený věřitel ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soud v Praze.

V Praze dne 22. května 2012

JUDr. Zuzanou Svobodová ,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šenfeldová