MSPH 59 INS 14584/2012-A-24
Č.d. MSPH 59 INS 14584/2012-A-24

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci dlužníka: Bellion s.r.o., IČO 278 95 190, se sídlem Římská 2135/45, 120 00, Praha 2 , zast. Mgr. Janem Válkem, advokátem se sídlem Praha 9, Ocelářská 799, o návrhu insolvenčního věřitele: Komerční banka, a. s., IČO 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, o nařízení předběžného opatření,

takto:

Nařizuje se předběžné opatření tohoto znění:

I. Předběžným správcem se ustanovuje Ing. Lee Louda, se sídlem Praha 1, Vodičkova 41. II. Dlužníkovi se přikazuje, aby dispozice s veškerým majetkem spadajícím do majetkové podstaty, činil pouze s předchozím souhlasem předběžného správce. III. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, se u k l á d á , aby plnění poskytovaly předběžnému správci a nikoli dlužníkovi.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem podaným u zdejšího soudu dne 15.6.2012 se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužník, neboť uzavřel s dlužníkem 3 označené smlouvy o úvěru v celkové výši 900.000,00 Kč, které dlužník nesplácí a dluží tak 1,028.646,29 Kč, které jsou vykonatelné na základě rozhodčího nálezu, a dále dluží 1,177/82 Kč jako pohledávku z vedení běžného účtu. Dlužník je v úpadku, protože dluží dalším věřitelům např. společnosti TESORO v.o.s., jíž dluží na základě smlouvy o půjčce vykonatelnou pohledávku ve výši 6,000.000,00 Kč, společnosti CFS-FINACIAL SERVICES spol. s r.o., jíž dluží nedoplatek ceny za postoupení pohledávek ve výši 4,444.000,00 Kč, ČSSZ dluží na pojistném nejméně 72.706,00 Kč.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 18.7.2012 na čl. A-14 byl dlužník vyzván k vyjádření a k předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců.

Dlužník navrhl zamítnutí návrhu, protože nemá další věřitele, zejména ne v návrhu označené, a odmítl splnit povinnost uloženou mu soudem a předložit seznamy.

Označení věřitelé CFS-FINACIAL SERVICES spol. s r.o a TESORO v.o.s sdělili na dotaz soudu, že neevidují splatnou pohledávku vůči dlužníkovi k 9.7.2012, zatímco navrhovateli sdělili dne 24.5.2012, že splatné pohledávky za dlužníkem evidují. ČSSZ potvrdila splatnou pohledávku ve výši 156.508,00 Kč.

Dne 22.8.2012 navrhl navrhovatel nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 a § 113 IZ s ustanovením předběžného správce a zákazem dispozice s majetkem spadajícím do majetkové podstaty, neboť dlužník zastírá úpadek, přednostně uspokojuje věřitele a nepředložil soudem požadované seznamy majetku a závazků.

Dlužník navrhl, aby předběžný správce nebyl ustanovován, protože nemá žádný majetek větší hodnoty a neučinil žádné úkony po zahájení insolvenčního řízení ke zvýhodňování věřitelů.

Z úplných výpisů z obchodního rejstříku dlužníka, společností CFS-FINACIAL SERVICES spol. s r.o., TESORO v.o.s. a SUPERIOR a.s. bylo zjištěno, že se jedná o vzájemně personálně propojené společnosti, neboť společníkem TESORO v.o.s . je SUPRIOR a.s., jehož předsedou představenstva je Peter Vrba, který je zároveň jednatelem CFS-FINACIAL SERVICES spol. s r.o. a jeho společníkem byla společnost TESORO v.o.s ., jednatel dlužníka Ján Petráš je členem představenstva SUPRIOR a.s.

Vzhledem k tomu, že dlužník evidentně nějakým způsobem pohledávky propojených společností uspokojil a nesplnil povinnosti stanovené mu soudem, rozhodl soud dle ust. § 82 odst. 2, § 111 odst. 1, § 112 a 113 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 7. listopadu 2012

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová