MSPH 59 INS 13756/2015-A-20
Č.d. MSPH 59 INS 13756/2015-A-20

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v insolvenční věci dlužníka: Bello interiér s.r.o., IČO 294 49 561, se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10, zast. JUDr. Miroslavou Kočárovou, advokátkou, se sídlem Tř. 1. Máje 283/15, Kroměříž, o zjištění úpadku,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.8.2015 č.j. MSPH 59 INS 13756/2015-A-18, kterým byl odmítnut insolvenční návrh, se z r u š u j e .

Od ůvodnění:

Výše uvedeným usnesením rozhodla asistentka soudce, že insolvenční návrh dlužníka se odmítá, neboť přes výzvu k doplnění nebyly doloženy seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, jež by obsahovaly všechny zákonem požadované náležitosti. V odvolací lhůtě podal insolvenční navrhovatel odvolání s tvrzením, že mu bylo doručeno dvakrát usnesení obsahující poučení, avšak usnesení s výzvou k doložení seznamů a listin dokládajících úpadek mu nebylo doručeno vůbec.

Samosoudce prověřil doručení usnesení s výzvou k doložení seznamů a listin dokládajících úpadek a zjistil, že usnesení s tímto obsahem pro záměnu souborů při jejich ukládání do insolvenčního rejstříku insolvenčnímu navrhovateli doručeno nebylo, a že proto je odvolání důvodné, neboť bylo rozhodnuto nesprávně. Soud proto postupoval podle ust. § 12 odst. 2 IZ, § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. a § 374 odst. 3 o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů a odvolání vyhověl v celém rozsahu a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soud v Praze.

V Praze dne 8. září 2015

JUDr. Zuzanou Svobodová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Murgulová