MSPH 59 INS 13752/2016-A-25
Č.d. MSPH 59 INS 13752/2016-A-25

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci dlužníka-manželů: Tatiana anonymizovano , nar. 09.09.1958, bytem Lipovská 439/15, Praha 5, a Andrey anonymizovano , anonymizovano , bytem Lipovská 439/15, Praha 5 , o návrhu Společenství pro dům Lipovská 439/15, Praha 5, IČO 289 50 810, se sídlem Lipovská 439/15, Praha 5, zast. JUDr. Zuzanou Šloufovou, advokátkou, se sídlem Plzeň, Prešovská 4, nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž bude ustanoven předběžný správce a dlužníkovi bude zakázáno nakládat s příjmem plynoucím z nájmu bytu a aby Eleně Chigladze bylo uloženo, aby plnění poskytovala předběžnému správci a nikoli dlužníkovi, se z a m í t á..

O d ů v o d n ě n í:

Dne 8.6.2016 podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dne 2.9.2016 navrhl věřitel Společenství pro dům Lipovská 439/15, Praha 5 nařízení předběžného opatření dle ust. § 113 odst. 1 IZ s ustanovením předběžného správce a zákazem dispozice s majetkem spadajícím do majetkové podstaty resp. dispozici s předchozím souhlasem předběžného správce.

S odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.4.1013 čj. 3 VSPH 536/2013-A-32, kde vrchní soud dospěl k závěru, že je na místě vyslechnout dlužníka k případnému nařízení předběžného opatření, neboť již ust. § 111 IZ je dlužník v dispozici s majetkem dostatečně omezen, soud nařídil ústní jednání k slyšení dlužníka na den 26.9.2016, jehož se zúčastnila osobně a na základě plné moci Tatiana anonymizovano , která uvedla, že nemá dluhy z podnikání, pracuje a snaží se vydělávat tolik, aby dluhy splatila. Souhlasila s ustanovením předběžného správce a vzala na vědomí poučení dle ust. § 111 odst. 1 IZ.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 12.10.2016 na čl.A-24 bylo návrhu vyhověno, byl zjištěn úpadek, povoleno oddlužení a byl ustanoven insolvenční správce.

Vzhledem k tomu, že již byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení, dospěl soud k závěru, že nařizovat předběžné opatření je již nadbytečné, proto návrh zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotoveních pouze navrhovatel, který návrh podal. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení adresátu doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2).

V Praze dne 13. října 2016

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Murgulová isir.justi ce.cz