MSPH 59 INS 11083/2010-P3-5
MSPH 59 INS 11083/2010-P3-5 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , IČO 150 64 298, se sídlem Za hájovnou 1003/18, Praha-Kunratice, o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 3: GE Money Auto, s.r.o., IČO 601 12 743, s e sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. MSPH 59 INS 11083/2010-P3-3 ze dne 17. 10. 2012, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 3, věřitele-GE Money Auto, s.r.o., se z r u š u j e

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 10. 2012 č.j. MSPH 59 INS 11083/2010-P3-3 rozhodl vyšším soudním úředníkem ve výroku ad I., že zčásti odmítá přihlášku pohledávky věřitele č. 3: GE Money Auto, s.r.o., IČO 601 12 743, ve výroku ad II. konstatoval, že právní mocí usnesení účast věřitele v rozsahu části pohledávky, jíž se odmítnutí týka v insolvenčním řízení končí. Své rozhodnutí odůvodnil dle ust. § 185 IZ a tím, že u pohledávky, která byla při přezkumném jednání dne 11. 10. 2011 insolvenčním správcem zčásti popřena co do pravosti, po výzvě správce ve stanovené lhůtě, která měla uplynout dnem 2. 11. 2011, neuplatnil své právo podat žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky a měla tak nastat skutečnost, že se k pohledávce nepřihlíží.

Toto usnesení napadl jmenovaný věřitel včasným odvoláním, v němž namítal, že svým jednáním nezavdal příčinu, jež by vedla k rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, neboť řádně a včas své právo žalobou o určení pravosti své popřené pohledávky u insolvenčního soudu uplatnil. V důsledku zpětvzetí částečného popření pohledávky správcem, věřitel vzal incidenční žalobu zpět a řízení o ní bylo zastaveno.

Soud opětovným ověřením zjistil, že určovací žaloba odvolatelem podána byla, je vedena pod sp.zn. 59 ICm 2959/2011, avšak v době vydání rozhodnutí se tuto skutečnost z technických důvodů nepodařilo ověřit. Soud proto postupoval dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř., ust. § 95 IZ, § 12 odst. 2 IZ a a § 9 odst. 1 zák.č.121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a odvolání vyhověl v celém rozsahu a napadené usnesení vyššího soudního úředníka zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu (ust. § 201 a § 204 odst. 1 os.ř.).

V Praze dne 5. listopadu 2012

JUDr. Zuzana Svobodová,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šenfeldová