MSPH 59 INS 10129/2010-B-72
Č.d. MSPH 59 INS 10129/2010-B-72

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: MON CB spol. s r.o., IČO 251 57 388, se sídlem Podskalská 1512/22, Praha 2, o souhlas k prodeji podstaty mimo dražbu,

takto:

Výrok usnesení zdejšího soudu ze dne 23.5.2012 na čl. B-57 se m ě n í tak, že cena nemovitých věcí uvedených v citovaném usnesení, bude odpovídat nejvyšší či nejvýhodnější nabídce v místě a čase konzultované s věřitelským orgánem, nejméně však 400.000,00 Kč, a bude zaplacena na účet správce nebo v hotovosti přímo správci, před podpisem kupní smlouvy nebo prostřednictvím neodvolatelného dokumentárního akreditivu, přičemž náklady akreditivu hradí kupující, před podpisem kupní smlouvy. .

Odůvodnění:

Výše citovaným usnesením zdejšího soudu, byl dán souhlas k prodeji nemovitých věcí za cenu stanovenou ve znaleckém posudku. Za tuto cenu však nelze věci zpeněžit, proto se souhlasem věřitelského orgánu ze dne 6.11.2013 požádal správce o snížení minimální výše ceny.

Protože je třeba věci zapsané do soupisu majetkové podstaty zpeněžit za reálně získatelnou cenu, rozhodl soud, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 8.listopadu 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Murgulová